NOW, WAB, fiscale regelingen voor uitstel van betaling en maatregelen op het gebied van (bancaire) financiering

Geüpdatet op 15-4-2020 15:40:19

Je ontvangt van ons een extra nieuwsbrief die ingaat op de ontwikkelingen rondom en de maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) en enkele regelingen die voor jou van nut kunnen zijn.Inmiddels raakt het virus en de maatregelen ons allemaal. Het virus kan ook (grote) invloed hebben op de continuïteit van jouw onderneming, de bedrijfsactiviteiten en medewerkers.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is op dinsdag 17 maart stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats introduceert het kabinet de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

-Naar verwachting is het aanvragen van NOW-steun mogelijk vanaf 1 april.
-Uitzendkrachten vallen niet onder de loonkosten van de inlenende partij en daardoor ook niet onder de compensatieregeling.
-Uitzendbureaus vallen wel onder de compensatieregeling. Als de inlener de uitzendkracht naar huis stuurt, kan het uitzendbureau een aanbieding doen, inclusief voordeel van de compensatieregeling. Dit levert weer specifieke vragen op.
-Tot op heden ontbreekt de DGA in het noodpakket.
 Bij de aankondiging is expliciet benoemd dat:
   -Alle werknemers eronder vallen;
   -Alle directeuren eronder vallen;
   -DGA’s niet onder de NOW vallen!

Kennelijk speelt hier het onderscheid op basis van sociale verzekerings(SV)plicht. DGA’s met een minderheidsbelang en waarvoor wel SV premies worden afgedragen, vallen dan kennelijk wel onder de regeling.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Sinds 1 januari jl. bepaalt de Wet Arbeidsmarkt in Balans dat je voor medewerkers met vaste uren/onbepaalde tijdcontracten de lage WW premie verschuldigd bent. Bij overschrijding van de vaste uren met meer dan 30% is de hoge WW premie verschuldigd. Dat betekent een premiestijging van 5% over het brutosalaris (inclusief overwerk, toeslagen, etc.).

Een van de maatregelen die is getroffen, voorziet in een regeling waarbij dit effect ongedaan wordt gemaakt als de overschrijding het gevolg is van het coronavirus. Bijvoorbeeld in de zorgsector.

Om de lage WW premie te kunnen toepassen, moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. In die gevallen waarin een arbeidsovereenkomst die vóór 1 januari 2020 al wel bestond, maar niet schriftelijk was vastgelegd, krijg je de tijd om dit vóór 1 juli aanstaande alsnog in orde te maken (in plaats van de oorspronkelijke deadline van 1 april 2020).

Voor de groep flexwerkers, oproepkrachten, etc. is de hoge WW premie van toepassing. Wanneer met deze werknemers contracten worden gesloten voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren, kan de lage WW premie worden toegepast.

Wij merken dat veel ondernemers voor dit punt geen aandacht hebben. Ook het verplichte aanbod van vaste uren bij een oproepcontract dat 12 maanden heeft geduurd, wordt vaak niet gedaan, met alle risico’s van dien.

Als jij als werkgever geen aanbod voor vaste uren hebt gedaan, kan jouw werknemer aanspraak maken op het loon over het gemiddelde aantal uren dat hij in de voorgaande 12 maanden heeft gewerkt. Hij hoeft verder niets te bewijzen. Dit is de omgekeerde bewijslast van de regeling over het rechtsvermoeden, waarbij de werknemer zijn gemiddelde arbeidsomvang moet aantonen.

Juist in situaties als deze crisis, kunnen werkgevers denken dat ze hun oproepers gewoon niet meer op kunnen roepen. Deze oproepers kunnen hier tegenin gaan. Denk aan de ‘nep-oproepers’, ouder dan de schoolgaande leeftijd, die al jaren 3 vaste dagen per week in de winkel werken en waarvan het inkomen een belangrijk deel van het gezinsinkomen vormt. Het risico kan overigens al ontstaan na een periode van 3 maanden.

Onder de huidige omstandigheden is het verstandig om ook op de kleintjes te letten en risico’s te voorkomen. We weten immers niet hoe lang dit gaat duren.

Vragen of advies?
Neem dan ook gerust contact op met jouw adviseur van Bentacera. Voor vragen van werkgevers kun je het emailadres gebruiken of contact opnemen met een van onderstaande personen.
 
Lisa Hozeman, 088-3210 653
Edwin van der Velde, 088-3210 716
Daniëlle Melein, 088-3210 459
Frans van den Berg, 088-3210 663

Uitstel van betaling

Als je, als gevolg van de coronacrisis, je belastingaanslagen niet meer kunt betalen, vraag dan uitstel van betaling aan.

Het uitstel van betaling moet schriftelijk worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stopt met de invorderingsmaatregelen op het moment dat het verzoek wordt ontvangen. Dit betekent dat er geen betalingsherinnering of aanmaning wordt verstuurd. Je krijgt automatisch voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling.

Als het uitstel van betaling van 3 maanden te kort is, is het mogelijk voor een langere periode uitstel aan te vragen. In dat geval moet je aanvullende informatie aanleveren, eventueel met een verklaring van een derde deskundige. Hoe deze aanvullende informatie er precies uit moet zien, is nog niet duidelijk.

Dit uitstel van betaling geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Ook voor de aanslagen over tijdvakken waarin het coronavirus Nederland nog niet in zijn greep had. Voor de omzetbelastingen loonbelasting geldt dat je moet wachten op de naheffingsaanslag. Wanneer je de naheffingsaanslag hebt ontvangen kun je het verzoek tot uitstel van betaling indienen bij de Belastingdienst. De boete die de Belastingdienst standaard oplegt bij een naheffingsaanslag, hoef je niet te betalen.

Vragen of advies?
Neem dan ook gerust contact op met jouw adviseur van Bentacera. Je kunt ook contact opnemen met een van onderstaande personen.

Marieke van der Veer-Bosch, 088-3210 761
Pieter Blaauw, 088-3210 811

Maatregelen op het gebied van financiering

Het opschorten van bancaire aflossingen en/of rente (zakelijk)
ABN Amro gaat hierin het meest ver en maakt het zichzelf ‘gemakkelijker’ door voor klanten met een obligo (zie site ABN Amro voor de definitie) tot € 2,5 miljoen automatisch alles op te schorten (opt out).

ING en Rabobank hebben nog een (beknopte) toets ingebouwd om misbruik/overcreditering te voorkomen. Begrijpelijk, maar de vraag is of dit houdbaar blijkt bij een massale aanvraag voor opschorting. De belangrijkste toetsingscriteria van Rabobank en ING (voor alle klanten) en voor ABN Amro bij klanten met een obligo > € 2,5 miljoen:
1. Wat is de interne bankrating van het bedrijf? => in de kern alleen gezonde(re) bedrijven => bedrijven in Intensief Beheer worden individueel beoordeeld.
2. Is gebruik gemaakt van (alle) andere coronaregelingen (als UWV, Fiscaal, etc.)?
3. Wat doet het bedrijf zelf om liquiditeitsruimte te creëren (kostenmaatregelen, werkkapitaalreductie, afspraken met verhuurders, bijstorting door aandeelhouders etc.)?
4. Maakt het bedrijf scenario’s en liquiditeitsbegrotingen voor de komende 3 -12 maanden, waarbij redelijkerwijs onderbouwd kan worden dat sprake is van een tijdelijk liquiditeitstekort?

Is het antwoord op 1 en 2 positief, dan zullen aflossingen bijna zeker worden opgeschort. Bij bedrijven met een groter krediet of een minder goede rating zullen de vragen 3 en 4 meer doorslaggevend zijn.

Onderstaand de link per bank met informatie over opschorten van aflossing en/of rente:
ABN Amro: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html
Rabobank: https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel
ING: https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html

De banken geven aan dat onder voorwaarden ook opschorting van particuliere financieringsverplichtingen mogelijk is. Neem hierover contact op me de bank zelf. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld.

Lease
Alleen bij ABN Amro is duidelijk dat financieringen via lease ook onder de opschortingsmaatregel vallen (en debiteurenfinanciering dus niet!). ING is bezig met een regeling, maar dit is nu nog niet gepubliceerd. Ook DLL (voorheen De Lage Landen van Rabobank) heeft nog geen regeling bekend gemaakt.

Mocht het opschorten van leaseverplichtingen noodzakelijk zijn voor je bedrijf, dan adviseren wij je om de mogelijkheden in ieder geval te bespreken met de leasemaatschappij. Maar dan moet de onderneming de andere maatregelen al wel hebben aangevraagd. In lijn met de banken zal een leasemaatschappij dezelfde (bovenstaande 4) vragen stellen.

Het aanvragen van (extra) financiering
Alle banken geven aan dat het aanvragen van extra krediet mogelijk is, zeker onder de verruimde BMKB-regeling (zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld). Tegelijkertijd geven alle banken aan dat de focus in de komende tijd bijna geheel is gericht op beheeractiviteiten van eigen klanten. Hierdoor is er weinig capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aanvragen. Voor nieuwe kredietaanvragen geldt: wees proactief en zorg dat je benodigde informatie op orde hebt!

Zorg dat je de benodigde informatie voor een (extra) financiering vooraf gereed hebt om een snelle beoordeling door een bank mogelijk te maken. Anders is de kans groot dat een bank domweg geen tijd vrijmaakt om jouw aanvraag in behandeling te nemen. Ook hier gaat het weer om een antwoord op dezelfde 4 vragen, aangevuld met extra (cijfer)informatie over het betreffende bedrijf. Vooraf is grotendeels al te toetsen of een onderneming valt onder de voorwaarden van de BMKB-regeling.

Vragen of advies?
Zodra er meer informatie beschikbaar is, sturen we een update. Voor vragen over uw specifieke situatie of hulp bij het onderbouwen van een opschortings-of financieringsaanvraag kun je contact opnemen met jouw adviseur bij Bentacera of De Valck Dealmakers.

Johannes Osinga, 088-3210 405
Alfred Stel, 088-3210 406

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemer (TOZO) & Noodloket

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemer geeft de mogelijkheid aan ondernemers (waarschijnlijk ook DGA’s) die in de knel komen om voor 3 maanden inkomensondersteuning of een lening aan te vragen. Je kunt je tot jouw gemeente of https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl wenden.

Direct getroffen bedrijven, zoals eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, ondernemingen in de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s komen mogelijk in aanmerking voor € 4.000 ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Het noodloket voor de aanvraag is momenteel nog niet geopend. We wachten op nadere details. De regeling is binnenkort aan te vragen via www.rvo.nl.

Vragen of advies?
Neem dan ook gerust contact op met jouw adviseur van Bentacera. Voor specifieke situaties kun je natuurlijk ook contact opnemen met een van onderstaande personen.

Laurens Braaksma, 088-3210 762
Peter Paul Koenders, 088-3210 695

Pensioenen

Werkgevers die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen rekenen op een soepele behandeling bij het betalen van pensioenpremies. Pensioenuitvoerders hebben afgesproken ondernemers bij het innen van de premies tegemoet te komen.

Het gaat hierbij om maatwerk, zoals individuele regelingen met werkgevers, verlenging van betalingstermijnen (met 2 maanden) of een soepeler invorderingsbeleid.

Vragen of advies?
Neem dan ook gerust contact op met jouw adviseur van Bentacera. Voor specifieke situaties kun je natuurlijk ook contact opnemen met Richard Leeflang 088 321 06 69 / 06 11 07 35 56

Tot slot

Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren wij je daarover. Houdt s.v.p. hiervoor ook de website van Bentacera in de gaten via www.bentacera.nl/corona

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?