Klachtenregeling

Klik op de button welke betreffende regeling je wilt raadplegen! 

Klachtenregeling Bentacera

Bentacera B.V. hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we steeds aan het optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen er misverstanden ontstaan. Als je ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we je hierbij uit om ons dat zo te laten weten. We nemen jouw opmerkingen heel serieus en waar wenselijk zoeken we naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Soms kunnen klachten het best tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken je daarom eerst contract op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, dan heeft het de voorkeur dat we eerst proberen om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, of heb je redenen om dit niet te willen, dan kun je contact opnemen met één van de partners van de betreffende vestiging. Als het zijn functioneren betreft, dan kun je natuurlijk vragen naar een mede-partner.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is jouw probleem of klacht niet met een gesprek verholpen, of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat je hieronder aantreft. Je kunt het formulier daarna verzenden naar info@bentacera.nl ter attentie van onze Kwaliteitscommissie, bestaande uit Tjitse Schurer en Freek Zandbergen. Betreft jouw klacht het functioneren van één of meerdere van deze personen, dan word je verzocht het formulier te verzenden ter attentie van Gooitzen Boonstra.

Je kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat je de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier voor jou invullen. Je ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken je één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure
De gang van zaken is na het indienen van het formulier als volgt: de Kwaliteitscommissie zal jouw klacht in ontvangst nemen. De betreffende Kwaliteitsmanager van het onderdeel van Bentacera waarop jouw klacht betrekking heeft, zal binnen enkele dagen de ontvangst van jouw klacht bevestigen. Vervolgens zal de Kwaliteitsmanager binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht met jou en andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Het kan voorkomen dat de Kwaliteitsmanager je om een nadere toelichting of verdere informatie vraagt.

De doelstelling is om jouw klacht binnen tien weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt je na afronding een schriftelijke bevestiging van de afhandeling van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsregels, zullen alle aspecten van de afhandeling van jouw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig, vertrouwelijk en in lijn met de geldige privacywetgeving met de informatie worden omgegaan.

Tot slot: je kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best zullen doen om maatregelen te treffen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Wij hopen op een goede voortzetting van de relatie en de samenwerking

Klachtenformulier downloaden Of vul het formulier onder aan de pagina in

Klachtenregeling Bentacera Arbo & Verzuim

Wij doen er alles aan om jou een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening te bieden. Als je toch niet helemaal tevreden bent, dan horen wij dat graag, zodat wij dat zo snel mogelijk kunnen oplossen en verbeteren.

Voor de klachten en uitingen van onvrede past Bentacera Arbo & Verzuim het beleid toe dat wordt gebruikt door alle bij EVI Facility aangesloten partners. 

Het doel hiervan is het op dezelfde wijze de klachten en uitingen van onvrede te kunnen registreren en afhandelen.

Telefonisch oplossen klacht
Soms kunnen klachten het best tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken je daarom eerst contract op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, dan heeft het de voorkeur dat we eerst proberen om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, of heb je redenen om dit niet te willen, dan kun je contact opnemen met één van de partners van de betreffende vestiging. Als het zijn functioneren betreft, dan kun je natuurlijk vragen naar een mede-partner.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is jouw probleem of klacht niet met een gesprek verholpen, of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat je hieronder aantreft. Je kunt het formulier daarna verzenden naar info@bentacera.nl ter attentie van onze Kwaliteitscommissie, bestaande uit Tjitse Schurer en Freek Zandbergen. Betreft jouw klacht het functioneren van één of meerdere van deze personen, dan word je verzocht het formulier te verzenden ter attentie van Gooitzen Boonstra.

Je kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat je de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier voor jou invullen. Je ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken je één exemplaar ondertekend te retourneren.

Bevestiging
Je ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging dat jouw klacht is ontvangen en in behandeling is genomen.

Als er informatie ontbreekt om jouw klacht te beoordelen, dan stellen wij je hiervan binnen 10 werkdagen na ontvangst van jouw klacht op de hoogte.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als het een gedraging en of uitlating betreft die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Klachtendossier
Iedere klacht leggen wij vast in een speciaal klachtendossier. De klachtafhandeling vindt plaats door de kwaliteitsmanager en de leidinggevende van de medewerker.

Hoor en wederhoor
De persoon van wie wij de klacht hebben ontvangen heeft het recht om een toelichting te geven op de klacht. Als de klacht betrekking heeft een van onze medewerkers dan informeren wij deze over de ontvangen klacht en vragen hen om altijd om een reactie. Dit alles wordt vastgelegd in een schriftelijke samenvatting, die voor akkoord wordt ondertekend door betrokkenen en aan het klachtdossier toegevoegd. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als jouw klacht leidt tot een aanspraakstelling dan informeren wij direct onze beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar. Alle vervolgstappen in de behandeling van de klacht vinden plaats na overleg met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Afhandeling van de klacht
Als indiener van de klacht wordt je binnen 30 dagen schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek naar de klacht en over de eventuele verdere maatregelen die zijn ondernomen of worden ondernomen. 

Ontevreden over de afhandeling
Als een klacht niet op de gewenste en vereiste manier is afgehandeld dan kunnen klanten of cliënten bij EVI Facilities B.V. een klacht indienen over de EVI partner. Kijk hiervoor op EVI Groep voor meer informatie. 

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsregels, zullen alle aspecten van de afhandeling van jouw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig, vertrouwelijk en in lijn met de geldige privacywetgeving met de informatie worden omgegaan.

Tot slot: je kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best zullen doen om maatregelen te treffen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Klachtenformulier downloaden

Download het bovenstaande klachtenformulier óf vul het onderstaande formulier in. 

Klachtenformulier