Disclaimer

E-mail
De informatie verzonden per e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen! Wij verzoeken u in dat geval, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Bentacera staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage.

Website
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Bentacera sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Al onze werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Bentacera B.V. en haar rechtsvoortgangers (zie hierna) Hierop zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, waarin beperkingen van aansprakelijkheid zijn opgenomen. Behoudens in die Algemene Voorwaarden opgenomen uitzonderingen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onze Algemene Voorwaarden zijn in oktober 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, onder nummer 01110339 en zijn te vinden op www.bentacera.nl.


English version
Deutsche version

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?