Privacy en cookies

Privacy Statement Bentacera

Deze website wordt beheerd door Bentacera B.V. (hierna Bentacera) ingeschreven bij KvK onder nummer 01110339.

Als je gebruik maakt van de website van Bentacera, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.
Hieronder kun je lezen welke gegevens Bentacera kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de Bentacera-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website;
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief;
 • Invullen van formulieren

Welke gegevens verwerken wij?
Bentacera verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Emailadres en telefoonnummer
 • Geboortedata van de klant en diens gezin
 • BSN nummer
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant.

Wat doen we met je gegevens?
Bentacera verwerkt je persoonsgegevens meestal met het oog op de dienstverlening aan jou. Verder verwerkt Bentacera persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder de administratie en het naleven van wettelijke verplichtingen. Tenslotte verwerkt Bentacera persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, zoals het beheren van deze website.

In de meeste gevallen worden je persoonsgegevens door Bentacera verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst. Soms kan Bentacera gegevens verwerken ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld de marketingdoeleinden. Ook kan het zo zijn dat Bentacera toestemming vraagt voor de verwerking van de gegevens. Je kunt de eerder gegeven toestemming eenvoudig weer intrekken,.

Bentacera bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;
 • Registeren van aanmeldingen voor events;
 • Na expliciete toestemming: Het optimaliseren van je digitale ervaring door je surfgedrag te delen met partners;
 • Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is Bentacera vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting.
 • De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Bentacera om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken vormt de kern van de dienstverlening van Bentacera. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Bentacera streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Bentacera jouw gegevens?
Bentacera gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen alleen gegevens na jouw expliciete toestemming met de volgende partners: Facebook, Google, Hotjar, LinkedIn en SharpSpring. Met Vimeo delen wij je gebruik van video’s op onze website. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Ads. (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens.
Bentacera zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van eerdergenoemde doeleinden.

Inzicht in je gegevens?
Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Als je toestemming hebt gegeven, kun je op dezelfde manier die toestemming weer intrekken. Je kunt ook inzicht krijgen in de gegevens die Bentacera over jou heeft. Hiertoe kun je een verzoek indienen bij Bentacera. Op basis van de uitkomsten kun je Bentacera verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Dit kan niet altijd, omdat Bentacera gebonden is aan wettelijke bewaartermijnen. . Je hebt ook het recht om je gegevens in een overdraagbaar gegevensformat van ons te ontvangen. Dit heet dataportabiliteit. Daarnaast heb je nog het recht om beperking van je gegevensverwerking te vragen. Stuur voor bovenstaande situaties een verzoek naar Bentacera via privacy@bentacera.nl.  

Klachten
Ben je van mening dat Bentacera niet goed omgegaan is met jouw verzoek? Of heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door Bentacera? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacystatement
Bentacera kan dit privacystatement zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren je de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Privacy Statement Arbo & Verzuim

Uw werkgever is aangesloten bij de gecertificeerde arbodienst Bentacera Arbo & Verzuim B.V. voor de Verzuimbegeleiding van uw zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers maakt uw werkgever gebruik van onze dienstverlening. Dit betekent automatisch dat wij persoonsgegevens over u verwerken.

In dit privacy statement leest u hoe en waarom we dit doen, om welke gegevens het gaat en met welke partijen wij deze informatie kunnen delen. Maar ook wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld als u gegevens over uzelf wilt inzien of wijzigen.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Bentacera Arbo & Verzuim B.V. verwerkt uw persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming van Bentacera ziet erop toe dat verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels gebeurt. Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Bentacera: Freek Zandbergen (freek.zandbergen@bentacera.nl).

2. Hoe komt het dat wij uw persoonsgegevens verwerken?
Bentacera Arbo & Verzuim B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat uw (ex-)werkgever ervoor heeft gekozen om een Arbodienstverleningsovereenkomst af te sluiten met Bentacera Arbo & Verzuim B.V.. Dit betekent dat de inzet van de bedrijfsarts, preventie en verzuimbegeleiding vanuit Bentacera Arbo & Verzuim B.V. bij preventieve vraagstukken ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt geïnitieerd. Uw (ex-)werkgever heeft ons ingeschakeld om de begeleiding en eventueel uitbetaling uit te voeren. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door persoonsgegevens te verwerken. Uw (ex-) werkgever heeft daarom uw persoonsgegevens aan Bentacera Arbo & Verzuim B.V. verstrekt. Gedurende de begeleiding kan Bentacera Arbo & Verzuim B.V. u vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken. Uw (ex-)werkgever is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het verstrekken van die gegevens aan Bentacera Arbo & Verzuim B.V. Uw (ex-)werkgever heeft u ingelicht over het verstrekken van persoonsgegevens aan Bentacera Arbo & Verzuim B.V.

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden verwerken:

 • Het bevorderen en beschermen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers van de bij Bentacera Arbo & Verzuim B.V. aangesloten bedrijven of van werknemers in dienst van contractanten of derden
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van informatie, (mede)verkregen op grond van opgeslagen persoonsgegevens, ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de dienstverlening

4. Op basis van welke wettelijke regels (rechtsgronden) vindt de verwerking plaats?
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Bentacera Arbo & Verzuim B.V. kunnen de volgende rechtsgronden gelden:

 • De verwerkingen zijn noodzakelijk voortvloeiend uit uw arbeidsovereenkomst
 • De verwerkingen zijn noodzakelijk om namens uw (ex-)werkgever te voldoen aan de verplichtingen die de Arbo- en sociale verzekeringswetgeving hem oplegt
 • De verwerkingen zijn noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen te behartigen die Bentacera Arbo & Verzuim B.V. en uw (ex-)werkgever hebben bij het verrichten van hun reguliere bedrijfsactiviteiten. Uw belangen komen hierbij niet in het geding. U heeft juist alle belang bij zorgvuldige uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving die op u van toepassing is. Dat hierbij persoonsgegevens worden verwerkt is onvermijdelijk en niet in uw nadeel

5. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Uw (ex-) werkgever heeft uw persoonsgegevens aan Bentacera Arbo & Verzuim B.V. verstrekt om ons in staat te stellen namens hem de begeleiding bij preventieve vraagstukken, ziekte of arbeidsongeschiktheid te verzorgen. Mogelijk vragen wij u bij uw contacten met Bentacera Arbo & Verzuim B.V. om persoonsgegevens te verstrekken die uw (ex-) werkgever nog niet aan ons heeft doorgegeven.

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar wij kunnen voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

Persoons- en administratieve gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Werkgeversgegevens
 • Datum: in- uitdiensttreding
 • BSN
 • Inkomensgegevens
 • Bank/gironummer
 • Functie
 • Aanstellingsomvang
 • Verzuimgegevens: data van ziek- en (vermoedelijke) hersteld meldingen, aantal ziektedagen, arbeids(on)geschiktheidspercentage
 • Aard en oorzaak ziekte (diagnose)
 • Gegevens over de inhoud van consulten (onderzoek, diagnose, verslag)
 • Gegevens over actuele of vroegere gezondheidsproblemen
 • Arbeidsmogelijkheden en belastbaarheid
 • Knelpunten functie + kwaliteit arbeidsverhouding
 • Beperkingen + re-integratie activiteiten
 • Biometrische gegevens
 • Gegevens van (huis)artsen, medisch specialisten en andere artsen, opgevraagd met toestemming van betrokkene
 • Toestemmingsverklaringen voor het opvragen van medische informatie
 • Rapportages van en aan het UWV

Wij verwijzen u graag naar de bijlage voor meer informatie over de uitwisseling van en toegang tot
uw persoonsgegevens binnen Bentacera Arbo & Verzuim.

7. Hoe gaan wij om met gegevens over uw gezondheid?
Voor het verwerken van gezondheidsgegevens gelden extra strenge eisen. Voor zover de verwerking
daarvan gebeurt door artsen (en andere leden van functionele teams) geldt dat die verwerkingen
zijn toegestaan met het oog op uw behandeling of verzorging.
In andere gevallen worden medische gegevens alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor
een goede uitvoering van de Arbo- en sociale verzekeringswetgeving, voor uw re-integratie, en voor
begeleiding in verband met uw ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
feit dat u ziek bent (geweest) en eventueel wat de aard van die ziekte is.

8. Wanneer en waarvoor verwerken wij uw Burgerservicenummer?
Wij verwerken uw Burgerservicenummer (BSN) alleen als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw BSN
is in elk geval noodzakelijk in de volgende gevallen:

 • Om een ziekteaangifte en eventuele herstelmelding te doen bij UWV
 • Bij de controle van gegevens bij UWV

Wij verwijzen u graag naar de bijlage voor meer informatie over de uitwisseling van en toegang tot
uw persoonsgegevens binnen Bentacera Arbo & Verzuim.

9. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een beperkt aantal partijen, en alleen als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van Arbo-/sociale verzekeringswetgeving en/of wettelijk is
voorgeschreven. De partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven zijn:

 • Zustermaatschappijen van Bentacera Arbo & Verzuim, voor zover die betrokken zijn bij de uitvoering van Arbo-/sociale verzekeringswetgeving
 • Bedrijfsartsen(organisaties) en andere deskundigen
 • Re-integratiebureaus
 • Externe adviseurs die wij betrekken bij uw re-integratie, de uitbetaling en administratie van een uitkering uit hoofde van een verzekeringspolis, verzuimregistratie, dossierbeheer en het verstrekken van uitkeringsspecificaties
 • UWV

10. Aan welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?
Op grond van de Europese wetgeving worden uw persoonsgegevens alleen in Nederland of in
Lidstaten verwerkt die deel uitmaken van de Europese Ruimte.

11. Beveiliging persoonsgegevens
De werkwijze van Bentacera Arbo & Verzuim is volledig geautomatiseerd. Echter, de meeste
medische informatie van een huisarts of specialist ontvangen wij per brief. Papieren documenten
worden na ontvangst door ons toegevoegd aan ons digitaal verzuimsysteem. Papieren documenten
worden na toevoeging aan ons verzuimsysteem direct vernietigd.
Om toegang te krijgen tot ons digitaal verzuimsysteem is naast een gebruikersnaam en wachtwoord
ook een tweede manier van identificeren verplicht (twee factorauthenticatie). De gebruiker ontvangt
na het intypen van de gebruikersnaam een wachtwoord een code om in te kunnen loggen.
Het verzuimsysteem voldoet ook aan de andere beveiligingseisen die in de privacywetgeving zijn
neergelegd en is ISO 27001 gecertificeerd.

Bij werkgevers zijn de NAW-gegevens en gegevens die betrekking hebben op uw dienstverband,
gekoppeld met het personeelsregistratiesysteem van uw werkgever. Dit om er samen voor te zorgen
dat uw meest recente gegevens bij ons bekend zijn.
Indien Bentacera Arbo & Verzuim onverhoopt geconfronteerd wordt met (het vermoeden) van een
data-lek, dan volgt zij een gecertificeerde procedure datalekken.


12. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Bentacera Arbo & Verzuim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is,
wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren is dus niet alleen afhankelijk van de aard van de gegevens,
maar ook van de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Dit betekent ook dat de bewaartermijn per
doel kan verschillen. Bentacera Arbo & Verzuim kiest binnen deze kaders altijd voor de kortst
mogelijke bewaartermijn.


13. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?
U heeft het recht Bentacera Arbo & Verzuim B.V. te verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook kunt u om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot heeft u het recht om ons te vragen om de gegevens die wij over u hebben verzameld aan u over te dragen. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u uw verzoek met uw naam en contactgegevens sturen aan onze Functionaris gegevensbescherming. Meer over de bereikbaarheid van deze professional vindt u op de eerste pagina van dit privacy statement.  Wij vragen u vriendelijk om in uw verzoek zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Kan Bentacera Arbo & Verzuim B.V. dit niet (volledig) vaststellen, dan kunnen we u vragen om uw verzoek nader toe te lichten. Bentacera Arbo & Verzuim B.V. zal in principe binnen vier weken op uw verzoek reageren. Voldoen wij niet aan uw verzoek, dan krijgt u een bericht met een toelichting waarom dit zo is.

14. Klachten
U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen als u vindt dat wij niet correct met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website. Bentacera Arbo & Verzuim B.V. neemt iedere klacht serieus en reageert binnen twee werkdagen.  De klachtenprocedure is te vinden op de website. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer over de procedure leest u op de website van deze toezichthouder.

15. Heeft u vragen of suggesties?
Voor vragen of suggesties naar aanleiding van dit privacy statement kunt u terecht bij onze Functionaris gegevensbescherming. Meer over de bereikbaarheid van deze professional vindt u op
de eerste pagina van dit privacy statement.

16. Documentversie en wijzigingen
Bentacera Arbo & Verzuim B.V. kan dit Privacy statement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan het Privacy statement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van 17 juni 2024.Bijlagen:
A. Categorieën van persoonsgegevens
B. Matrix toegang categorieën persoonsgegevens

BIJLAGE A. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Algemeen
Bentacera Arbo & Verzuim of de door Bentacera Arbo & Verzuim ingeschakelde personen verwerken
persoonsgegevens van betrokkene die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten
conform de onderliggende overeenkomst en haar wettelijke taken.
Er is een onderscheid in categorieën van gegevens naar het doel waarvoor deze gegevens mogen
worden verwerkt. Voor alle gegevens geldt dat deze alleen verwerkt mogen worden voor zover dit
noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verkregen worden.
Persoonsgegevens die verwerkt zouden kunnen worden, mits noodzakelijk voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst en de daaraan gekoppelde doelen betreffen:


Categorie A-gegevens
Dit zijn de gegevens die een rol spelen bij de overeenkomst tussen de arbodienst en werkgever. Het
zijn hoofdzakelijk proces- en administratieve gegevens, en enkele gegevens over de gezondheid, die
de werkgever, de verzuimverzekeraar in de hoedanigheid van claimbeoordelaar, de casemanager
verzuim en de arbodienst/bedrijfsarts mogen verwerken. Hiertoe behoren onder meer:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens van de (zieke en/of arbeidsongeschikte) werknemer
 • Loongegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer
 • Datum einde dienstverband (indien deze eindigt voordat de 104 weken loondoorbetaling/ WIA-wachttijd voorbij is)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Datum eerste verzuimdag
 • Datum van (gedeeltelijk) herstel
 • (Vermoedelijke) duur van het verzuim
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage of het percentage loonwaarde
 • Aantal uren per dag of per week dat de werknemer eigen of passend werk kan verrichten, met vermelding van de aanvangsdatum (opbouwschema)
 • Of sprake is van enige vorm van schadeloosstelling, zoals vangnetsituatie of regres
 • Of sprake is van loonopschorting of loonstopzetting
 • Of en wanneer een interventie is ingezet
 • Kosten van de interventie
 • Of een plan van aanpak is opgesteld
 • Of de activiteiten uit het plan van aanpak (tijdig) zijn uitgevoerd

Categorie B-gegevens
Dit zijn gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate verzuimbegeleiding en
re-integratie van de zieke/arbeidsongeschikte werknemer.
Tot categorie B-gegevens behoren onder meer:

 • Visie van de bedrijfsarts op de te re-integreren zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer
 • Vertaling van de medische gegevens door de bedrijfsarts naar beperkingen en mogelijkheden van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer
 • Poortwachter rapportages, zoals het plan van aanpak en de probleemanalyse
 • Belastbaarheid: de werkzaamheden waartoe de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer nog wel of niet meer toe in staat is, de fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen
 • Rapportage van de arbeidsdeskundige, waarin de belastbaarheid wordt vertaald naar concrete mogelijkheden tot het verrichten van arbeid
 • Advies over eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die nodig zijn
 • Advies over een interventie gericht op het verhogen van de belastbaarheid
 • Planning traject van de re-integratie
 • De wens van de werknemer ten aanzien van soort werk, niveau, arbeidspatroon en scholing
 • Fase-indeling met betrekking tot de arbeidsmarkt
 • Advies over interventies die nodig zijn voor het wegnemen of verminderen van de beperkingen dan wel voor het vinden van arbeid of het aanpassen van de arbeid

Categorie C-gegevens
Dit zijn de gegevens die in het kader van een medisch onderzoek of een medische behandeling door
de arbodienst of de medisch adviseur (bedrijfsarts/verzekeringsarts) worden verwerkt. In het proces
rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid is de verwerking van deze gegevens voorbehouden aan de
arbodienst of de medisch adviseur.
Voor een goede uitvoering van de re-integratie/interventie kan het soms noodzakelijk zijn om over
gegevens uit de categorie C te beschikken. De arbodienst/bedrijfsarts vergewist zich dan van de
noodzaak van de voor dat doel te verstrekken gegevens en informeert de zieke en/of
arbeidsongeschikte werknemer over de informatieverstrekking. Er hoeft geen toestemming van de
werknemer te worden gevraagd. De arbodienst/bedrijfsarts informeert de werknemer in het
eerstvolgende spreekuurcontact, waarna de informatieverstrekking plaatsvindt.

Tot categorie C-gegevens behoren onder meer:

 • Diagnose en behandelgegevens
 • Oorzaak en aard van de ziekte/aandoening
 • Informatie waaruit de diagnose en/of de aard en oorzaak ven de ziekte/aandoening is af te leiden
 • Inhoudelijke onderbouwing van interventies die nodig zijn voor het wegnemen of verminderen van de beperkingen dan wel voor het vinden van arbeid of het aanpassen van de arbeid

Categorie D-gegevens
Dit zijn algemene gegevens van de werkgever en betrokkene.

Hiertoe behoren onder meer:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens van de werkgever
 • Naam, adres, woonplaats gegevens van de betrokkene
 • Offertes, opdrachtbevestigingen, contracten en overeenkomsten
 • Facturatiegegevens

BIJLAGE B. MATRIX TOEGANG CATEGORIEEN PERSOONSGEGEVENS

 1. Alleen die medewerkers van Bentacera Arbo & Verzuim hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken.
 2. Derden die door Bentacera Arbo & Verzuim zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om Werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken en zijn contractueel tot geheimhouding verplicht
 3. Elektronische (medische) persoonsgegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens.
 4. In het kwaliteitsmanagementsysteem van Bentacera Arbo & Verzuim is aangegeven wie toegang heeft tot de registratiesystemen en hoe de autorisaties worden toegekend en beheerd.
 5. Per gegevenscategorie is hieronder weergegeven vanuit welke functie, welke toegang is gegeven tot welke gegevens binnen een categorie

Verklaring van de gebruikte letters en tekens:

R = raadplegen

M = raadplegen, invoeren/muteren

V = raadplegen, invoeren/muteren en verwijderen

- = geen toegang

Functie Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D
Algemeen Directeur - - - -
Commercieel Directeur - - - -
Operationeel Directeur - - - -
Teamleider P&S V V - V
Commercieel medewerker - - - -
Medisch secretaresse R - - -
Kwaliteitscoördinator - - - -
Financieel medewerker - - - V
Functioneel/ applicatiebeheerder V V - V
Verzekerings-/bedrijfsarts M M M -
(Register) Casemanager M M - M
Administratief ondersteuner M M - M
Arbeidshygiënist - - - -
Hogere veiligheidskundige - - - -
Arbeids- en organisatiekundige - - - -
Stafarts R R R -