Corona: Deeltijd WW, calamiteitenverlof, zorgverlof en andere regelingen

Geüpdatet op 20-3-2020 16:51:49

Mogelijkheden voor een ondernemer met oog op COVID-19
Deeltijd WW, calamiteitenverlof, zorgverlof en andere regelingen

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, waardoor onderstaand bericht inmiddels verouderd is. Klik hier voor het actuele nieuws.

Hieronder gaan we in op de ontwikkelingen rondom en de maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) en enkele regelingen die voor jou van nut kunnen zijn.

Inmiddels raakt het virus en de maatregelen ons allemaal. Zoals al in de blog van 6 maart beschreven, kan het virus ook (grote) invloed hebben op de continuïteit van jouw onderneming, de bedrijfsactiviteiten en medewerkers.

We zetten daarom een aantal regelingen voor je op een rij:
- Deeltijd-WW
- Reorganisatie en ontslagaanvraag
- Calamiteiten- en kort verzuimverlof
- Langdurend zorgverlof
- Uitstel van betaling loonheffingen en sociale premies
- Zzp-ers

Vragen of advies hierover?
Wij hebben diverse specialisten die graag meedenken en je verder kunnen helpen. Neem dan ook gerust contact op met jouw adviseur van Bentacera.

Deeltijd-WW

Als er bij een werkgever minder werkaanbod is, kan deze werktijdverkorting aanvragen. Daarmee kun je gecompenseerd worden voor de loonkosten van de uren dat je geen werk hebt voor jouw medewerkers. Bij deze regeling vraag je een vergunning voor werktijdverkorting aan. De werkgever betaalt het salaris volledig door (tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt) en ontvangt een vergoeding van 70% van het doorbetaalde brutosalaris (SV-loon) van het UWV.

De coronaperikelen worden als buitengewone omstandigheid aangemerkt. Daarbij geldt:
- dat 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit niet kan worden benut en;
- dat de buitengewone omstandigheden naar verwachting minimaal 2 weken en maximaal 24 weken duren.

Stappen die je daarin doorloopt, zijn:
1. Vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW.
2. Deze geldt voor een periode van maximaal 6 weken en kan driemaal met 6 weken worden verlengd. Ook dit moet je aanvragen bij het UWV.
3. Nadat de vergunning verleend is, geef je dit door aan het UWV. Een verlenging hoeft niet te worden doorgegeven.
4. In de 1e week na afloop van de (verlengde) vergunning vraag je een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV vergoedt achteraf de uren die de medewerkers niet hebben gewerkt tijdens de vergunningsperiode.

De site van het UWV geeft een duidelijke uitleg. De vergunningsaanvraag en andere aanvragen/meldingen kunnen via deze site worden gedaan.

Deze regeling geldt niet voor ingehuurde zzp-ers. Daarover verderop meer.

Reorganisatie en ontslagaanvraag

Als de bedrijfseconomische situatie bij een werkgever daar aanleiding voor geeft, is het natuurlijk ook mogelijk om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV, onder andere bij:
- Slechte of slechter wordende financiële positie
- Werkvermindering
- Bedrijfsbeëindiging

Dit zijn voorbeelden die in verband staan met het coronavirus. Ook andere motieven zijn denkbaar. Snelheid van handelen en een goede onderbouwing zijn van groot belang, mede gezien de behandelingstijd van de aanvraagprocedure.

Calamiteiten- en kort verzuimverlof

Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden aangevraagd bij de werkgever.

- Dit verlof kan een paar uren tot een paar dagen duren en doet zich bv. voor als een medewerker thuis voor een (met het virus besmet) gezinslid moet zorgen.
- Als het gaat om quarantainemaatregelen, dan kan dit verlof niet worden aangevraagd.
- Gedurende dit verlof betaalt de werkgever 70% van het salaris door, met als ondergrens het minimumloon (tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt).
- Het verlof duurt maximaal tweemaal het aantal uren dat de medewerker in een week werkt, per periode van 12 maanden.

Langdurend zorgverlof

Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof als deze te maken krijgt met een levensbedreigend situatie van een zieke partner, kind of ouder.

- Voorwaarde is dat het leven van de persoon in kwestie op korte termijn gevaar loopt.
- Tijdens dit verlof is er geen verplichting om het loon door te betalen (tenzij de CAO anders voorschrijft).
- Het verlof bedraagt maximaal 12 keer de helft van het aantal uren dat de medewerker werkt per week.
- De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de ingangsdatum bij de werkgever te worden gedaan.

Gevolgen verlofregelingen voor sociale zekerheid en pensioen!
Wees ervan bewust dat een verlaging van het salaris (via verlofregelingen) ook gevolgen heeft voor de hoogte van een eventuele uitkering van UWV en/of uit pensioen. In CAO’s kunnen hier ook weer nadere afspraken over zijn gemaakt.

Uitstel van betaling Loonheffingen en sociale premies

Ook deze mogelijkheid is er uiteraard nog steeds en er wordt gekeken of het wenselijk is deze regeling uit te breiden of te versoepelen.

Mogelijkheden:
- Kortdurend uitstel van betaling
- Langer dan 12 maanden durend uitstel – hiervoor is goed onderbouwd verzoek worden nodig, met daarbij een verklaring van een derde deskundige, waaruit blijkt dat de onderneming een gezonde en levensvatbare onderneming is.

Zie ook de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Zzp-ers

Voor opdrachtgevers die zzp-ers inhuren, is het van belang te kijken naar de (algemene) voorwaarden waaronder de zzp-er wordt ingehuurd. Hieruit zou moeten blijken onder welke omstandigheden een overeenkomst kan worden opgeschort of ontbonden.

Een zzp-er heeft vooralsnog als enige mogelijkheid een beroep te doen op de Bbz, als hij of zij door tijdelijk gebrek aan opdrachten niet meer in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Vragen of advies hierover?
Zoals aangegeven hebben wij diverse specialisten die graag meedenken en je verder kunnen helpen.

Ook als je als werkgever van een bepaalde regeling gebruik wilt maken, zoals het aanvragen van Deeltijd-WW of ontslag bij het UWV, kun je altijd bij ons terecht.

Voor vragen van werkgevers kun je het emailadres juridisch@bentacera.nl gebruiken of contact opnemen met een van onderstaande personen.

Lisa Hozeman, 088-3210 653
Edwin van der Velde, 088-3210 716
Daniëlle Melein, 088-3210 459
Frans van den Berg, 088-3210 66

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met jouw eigen adviseur binnen Bentacera.

Interne maatregelen Bentacera

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus hebben wij intern vanzelfsprekend ook diverse maatregelen getroffen die in het verlengde liggen met de landelijke richtlijnen.

Bijeenkomsten
- Per direct (en tot en met 31 maart 2020) organiseren wij geen in- en externe bijeenkomsten met meer dan 30 deelnemers. Dit geldt voor alle bijeenkomsten in Nederland.
- Al geplande bijeenkomsten worden geannuleerd.
- Een van de gevolgen is helaas ook dat de eerder aangekondigde inspiratiesessies, die plaats zouden vinden op 13 mei, niet doorgaan.

Klantenbezoek
Om mogelijke verdere besmetting te voorkomen, bezoeken wij ondernemers uitsluitend als het echt niet anders kan. Ook vragen wij je een bezoek aan een van onze kantoren uit te stellen. Voor de al geplande afspraken nemen wij contact met je op. Zo nodig kan de afspraak alsnog telefonisch plaatsvinden.

Thuiswerken
Per direct worden medewerkers gestimuleerd zoveel mogelijk vanuit huis te werken en alleen naar kantoor te komen als het hoogst noodzakelijk is. De werkzaamheden gaan echter 100% door.

Algemene hygiëne maatregelen
Tot slot zijn alle medewerkers in de afgelopen periode geïnformeerd over en bewuster gemaakt met de algemene hygiënemaatregelen, onder meer door elkaar geen hand te geven, te hoesten en te niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes en de handen (nog) vaker te wassen.

Tot slot
De overheid beraadt zich momenteel over diverse aanvullende en/of verruimde maatregelen.
Vanzelfsprekend houden wij deze ontwikkelingen en de landelijke richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256