DGA: salarisverhoging of dividenduitkering?

Gepubliceerd op 3 juni 2019
DGA: salarisverhoging of dividenduitkering?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van je eigen vennootschap ben je verplicht om jezelf een salaris (gebruikelijk loon) toe te kennen. Heb je naast dit salaris behoefte aan extra liquiditeit in privé, dan kan dit door middel van een salarisverhoging of via een dividenduitkering. Vaak is dividend uitkeren fiscaal gezien de aantrekkelijkste optie.

Belastbaar inkomen, tarieven en heffingskortingen

De belasting wordt berekend over je belastbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van onder andere de betaalde hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Voor het jaar 2019 gelden de volgende tarieven:

Schijf Belastingbaar inkomen Tarief
1 € 0 - € 20.384 36.65 %
2 € 20.385 - € 34.300 38,10 %
3 € 34.301 - € 68.507 38,10 %
4 € 65.508 en hoger 51,75%

Naast bovenstaande tarieven zijn de heffingskortingen van belang voor de effectieve belastingdruk over je inkomen. Dit zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als DGA heb je meestal recht op de onderstaande twee heffingskortingen:

Algemene heffingskorting: wordt berekend over het belastbare inkomen uit werk en woning. De hoogte is maximaal € 2.477 bij een belastbaar inkomen van € 20.384. Hierna neemt de heffingskorting af met 5,147% over elke euro extra aan belastbaar inkomen. Bij een belastbaar inkomen van € 68.507 of hoger is de algemene heffingskorting € 0.
Arbeidskorting: wordt berekend over het totale arbeidsinkomen. De hoogte is maximaal
€ 3.399 bij een arbeidsinkomen tussen de € 20.940 en € 34.060. Hierna neemt de arbeidskorting af met 6% over elke euro extra arbeidsinkomen. Bij een arbeidsinkomen van
€ 90.710 of hoger is de arbeidskorting € 0.

Bij belastbare inkomens tussen ruwweg € 20.400 en € 68.500 en bij salarissen tussen afgerond
€ 34.000 en € 90.700 hebben de heffingskortingen een zware impact op de belastingdruk over elke euro extra aan inkomen. Als gevolg van de afname van de heffingskortingen kost elke euro extra loon vanaf een bepaald punt bijna 50% aan te betalen inkomstenbelasting.

Voorbeeld
Stel dat je een salaris hebt van € 65.000 en een belastbaar inkomen van € 55.000. Een verhoging van het salaris met € 1.000 valt dan in de schijf van 38,10% inkomstenbelasting. Daarnaast heeft de afbouw van heffingskortingen invloed op de effectieve belastingdruk over de salarisstijging. Concreet bedraagt de belastingdruk meer dan 49%, namelijk 38,10% inkomstenbelasting en 5,147% en 6% afbouw van beide heffingskortingen.

Dividenduitkering

De andere optie om vermogen naar privé te halen, is het uitkeren van dividend. Als de vennootschap winst behaalt, is hierover eerst vennootschapsbelasting verschuldigd. Als de winst vervolgens als dividend wordt uitgekeerd naar privé, wordt dit belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Voor het bepalen van de totale belastingdruk over het uitkeren van dividend zijn daarom zowel de tarieven van de vennootschapsbelasting en de aanmerkelijk belang-heffing relevant:

- Vennootschapsbelasting: voor het jaar 2019 geldt een tarief van 19% over winsten tot
€ 200.000. Het meerdere is belast tegen 25%. Dit tarief wordt de komende jaren verlaagd tot respectievelijk 15% en 20,50%.
- Box 2: voor 2019 is het tarief vastgesteld op 25%. Dit tarief gaat omhoog, namelijk naar 26,9% in 2021.
- Het gecombineerde tarief ontwikkelt zich de komende jaren als volgt:

Vpb (laag tarief) Box 2 Gecombineerd
2019 19 % 25 % 39,25 %
2020 16,5 % 26,25 % 38,42 %
2021 15 % 26,9 % 37,87 %

Conclusie
Voor veel DGA’s is een dividenduitkering fiscaal gezien gunstiger dan het toekennen van een hoger salaris. Wil je bespreken wat voor jouw persoonlijke situatie de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Dirk Hiemstra of Magda Veenstra (via 088-3210800 of door middel van onderstaand contactformulier).

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?