Tegemoetkoming COVID-19 (kleinschalige kust- en binnenvisserij)

02 september 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt met een tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in de kleinschalige visserijsector in de kustwateren, visserijzone en het zeegebied en in de binnenvisserijsector.

De beleidsregel is bedoeld voor kleinschalige visserijvormen met relatief bescheiden jaaromzetten. De vaste tegemoetkoming bedraagt € 1.000 per bedrijf voor de binnenvisserij en € 1.500 per bedrijf in de kleinschalige kustvisserij. Bedrijven uit de genoemde categorieën komen voor tegemoetkoming in aanmerking indien zij in de periode van 16 maart tot en met 15 juni minimaal € 1.000 dan wel € 1.500 omzetverlies hebben geleden. De maatregel treedt op 14 september 2020 in werking.

Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-voor-kust-en-binnenvisserij