Steunpakket: afbouw en vervolg

02 maart 2022

Het Kabinet heeft bekend gemaakt dat het huidige steunpakket wordt afgebouwd vanaf het tweede kwartaal van dit jaar. Wat dit voor de diverse regelingen betekent, lees je hieronder.

NOW

Geen verlenging meer
Het eerste kwartaal van dit jaar is de laatste periode waarover een tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

Aanvragen voor de NOW 6.0 (8e tranche) 1e kwartaal 2022 kunnen worden ingediend tot en met 13 april aanstaande.

Terugbetaling teveel ontvangen bijdrage
Wanneer een werkgever van het UWV bericht krijgt subsidie te moeten terugbetalen, heeft hij 6 weken de tijd om een betalingsregeling te treffen. Hiertoe dient hij zelf contact op te nemen met het UWV. Dat kan telefonisch en digitaal. Het is mogelijk om de terugbetaling uit te smeren over maximaal 6 jaar. Er wordt geen rente in rekening gebracht

TVL

Geen verlenging meer
Ook deze regeling wordt na 31 maart aanstaande niet meer verlengd. Aanvragen voor de TVL Q1 2022 kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 17:00 uur.

Terugbetaling teveel ontvangen bijdrage
Het RVO neemt tijdig contact op met ondernemers die teveel ontvangen steun moeten terugbetalen.

In beginsel geldt hiervoor een terugbetalingstermijn van 24 maanden. Deze kan worden verlengd tot 5 jaar.

Tozo-lening

Aflossing van de Tozo-lening begint op 1 juli 2022. Tot deze datum wordt geen rente berekend.

Belastinguitstel

Geen verlenging meer
Ook deze regeling eindigt na 31 maart aanstaande. Let op: voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2022 kunnen nog wel onder de regeling voor uitstel van betaling vallen en opgenomen worden in de terugbetalingsregeling.

Aflossing belastingschulden
Vanaf 1 oktober 2022 dient een aanvang te worden gemaakt met het aflossen van de openstaande belastingschulden. Er kan een aflossingsregeling worden overeengekomen voor maximaal 5 jaar. De belastingdienst stuurt ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de regeling bijzonder uitstel van betaling voor 1 oktober een brief met de volgende informatie:

  1. Een overzicht van de belastingschuld
  2. De voorwaarden van de betalingsregeling
  3. Het maandbedrag van de betalingsregeling

Rente belastingschulden
Over het openstaande deel van de belastingschulden wordt rente in rekening gebracht.

Deze bedraagt:

  • Vanaf 1 juli 2022 1% (per jaar)
  • Vanaf 1 januari 2023 2%
  • Vanaf 1 juli 2023 3%
  • Vanaf 1 januari 2024 4%

Bbz

De regeling voor de ‘eenvoudige’ Bbz stopt per 1 april aanstaande.
Vanaf die datum kan een beroep worden gedaan op de reguliere Bbz. Dat houdt onder andere in dat:

  • bij een aanvraag een levensvatbaarheidstoets moet worden gedaan.
  • rekening wordt gehouden met gezinssamenstelling en gezinsinkomen.

Evenementengaratieregelingen

Deze worden samengevoegd en blijven gelden tot en met september 2022.

Garantie- en kredietregelingen

De diverse in het leven geroepen garantie- en kredietregelingen blijven lopen tot en met juni 2022.

Cultuursector

De geldende tijdelijke regelingen eindigen 8 maart aanstaande, met uitzondering van de leenfaciliteiten Cultuur en Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds. Deze lopen door tot aan het einde van het tweede kwartaal 2022.

En verder?

Het Kabinet beëindigt het huidige steunpakket om twee redenen. De eerste is het economisch perspectief, dat volgens het Kabinet gunstig is. De tweede is dat men van mening is dat het huidige steunpakket ondoelmatig is. Het voortzetten van het huidige steunpakket staat noodzakelijke hervormingen van economie en arbeidsmarkt in de weg.

Tegen het einde van de maand maart komt het Kabinet met een toekomstvisie welke gericht is op het ondersteunen van ondernemers en werkgevers die getroffen worden door crises als de Corona-pandemie.