NOW 5.0: Hoe ziet de regeling er uit?

30 november 2021

Update 23-12-2021:
- Berekening van de subsidie vindt plaats op basis van 90% van het SV loon (was 85%)
- En het maximum van de in aanmerking te nemen omzetdaling is van 80% naar 90% opgehoogd.

Deze wijzingen worden toegepast bij de definitieve berekening. Bij het voorschot worden de oude percentages gebruikt.

 

NOW 5: Aanvraagloket open vanaf 13 december 2021 t/m 31 januari 2022

De NOW 5 regeling is op 10 december jl. gepubliceerd en ziet er grotendeels hetzelfde uit als de NOW 4 regeling.

Toch zijn er een aantal verschillen. Daarom de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen op een rij.

 

 • Subsidieperiode en omzetdaling
  De omzetdaling wordt over de maanden november en december 2021.
  Het is niet meer mogelijk om een afwijkende periode voor het vaststellen van de omzetdaling te kiezen. De omzetdaling dient minimaal 20% te bedragen.
 • Referentie-omzet
  Dit is in beginsel de omzet over 2019 gedeeld door 6.
  De afwijkende berekening van de referentie-omzet voor ondernemers die na 1 januari 2019, maar uiterlijk op 1 februari 2020 zijn gestart, geldt ook voor de NOW 5 regeling.
 • NIEUW: Ondernemers die na 1 februari 2020 maar uiterlijk op 30 september 2021 zijn gestart.
  Deze kunnen ook NOW 5 subsidie aanvragen, volgens de volgende regeling:
  • Gestart tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2021: referentie-omzet is juli t/m september 2021 (3e kwartaal 2021) maal 2/3.
  • Gestart vanaf 1 juli 2021 tot uiterlijk op 30 september 2021: referentie-omzet is oktober 2021 maal 2.
 • Omzetbepaling referentieperiode bij afstoten bedrijfsonderdelen gewijzigd
  De wijze waarop de referentieomzet wordt bepaald als er bedrijfsonderdelen zijn afgestoten, is enigszins anders dan bij de eerdere NOW regelingen.
 • Moment van vaststellen omvang concern
  1 november 2021 geldt als de datum waarop vastgesteld wordt wat de omvang is van het concern waarbinnen door een werkgever de aanvraag wordt ingediend.
 • Referentieloonsom
  Dit is de maand september 2021, waarbij mutaties t/m 15 november jl. worden meegenomen. Bij 4 wekenverloning is het referentietijdvak periode 10.
  De maximaal subsidiabele loonsom per werknemer bedraagt 2 maal het maximum SV dagloon, in totaal € 9.812,30.
 • Berekening subsidie
  • SV loonsom periode november en december 2021 * 90% * 1,4 * % omzetdaling.
  • Bij 4 wekenverloning gaat het om de perioden 11 en 12.
  • De omzetdaling wordt voor de subsidieberekening gemaximeerd op 90%.
  • De SV loonsom mag in de subsidieperiode maximaal 15% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie. Bij een grotere daling wordt het meerdere pro rata gekort op de subsidie.
 • Verplichting begeleiding van werk naar werk
  Bij de aanvraag van bedrijfseconomisch ontslag dient de werkgever de voor ontslag voorgedragen werknemers te begeleiden van werk naar werk. Daarvoor dient de werkgever telefonisch contact op te nemen met het UWV vóór de sluiting van het aanvraagloket. Doet de werkgever dit niet, dan vindt bij vaststelling een korting van 5% plaats op de subsidie.
  Deze voorwaarde geldt alleen bij ontslagaanvragen die in de periode vanaf 27 november t/m 31 december 2021 zijn of worden ingediend.
 • Verbod op uitkeren van dividenden en bonussen en overeenkomst dividend- en bonusbeleid
  Dit verbod wordt ongewijzigd van de NOW 4 regeling overgenomen.
  Ook de bepaling dat er een overeenkomst dient te worden gesloten met vakbonden over dividend- en bonusbeleid binnen concernverband indien de aanvraag en/of de vaststelling van de NOW subsidie de € 125.000 overtreft.
  De overeenkomst dient aanwezig te zijn voordat het verzoek tot vaststelling wordt ingediend.
 • Aanvraagperiode en voorschotbetaling
  Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket zo spoedig mogelijk open te stellen.
  Het voorschot zal 80% bedragen van de verwachte subsidie en in één keer worden uitbetaald, waarbij het streven is om de uitbetaling zo mogelijk al vóór de salarisbetaling in december a.s. plaats te kunnen laten vinden.
 • Samenloop regeling Werk-Tijd-Verkorting (WTV)
  Sinds 1 oktober jl. is de WTV-regeling weer opengesteld. Een werkgever kan een beroep doen op deze regeling wanneer hij aan de voorwaarden voldoet, mits de oorzaak van de terugloop in omzet niet het gevolg is van Coronamaatregelen.
  Een werkgever die op grond van de WTV-regeling een WW-uitkering ontvangt, zal deze voor de berekening van de omzetdaling tot de omzet voor de NOW dienen te rekenen.
 • Vaststelling van de subsidie
  Het vaststellingsverzoek kan worden ingediend vanaf 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023.