NOW 4 bekend gemaakt

Auteur: Jan Spoelstra

29 juli 2021

Vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021 is het aanvraagloket voor subsidie uit de NOW 4 regeling geopend. Op 27 juli jl, is de tekst van de regeling bekend gemaakt.
De voorwaarden wijken in hoofdlijnen niet af van wat eerder al bekend is gemaakt en op onze website is gedeeld. Zij kent wel een aantal afwijkingen van de voorgaande NOW regelingen.

De belangrijkste voorwaarden van NOW 4 op een rij:

 • Het tijdvak waarover het omzetverlies wordt gemeten, bedraagt 3 aaneengesloten maanden, beginnend op 1 juli, 1 augustus of 1 september van dit jaar. Als ook van NOW 3.3 (vijfde tranche) gebruik is gemaakt, dient het omzettijdvak hier op aan te sluiten.
 • De omzetdaling dient minimaal 20% te bedragen. De omzetdaling wordt gemaximeerd op 80% (dit was 100% in de vorige regelingen).
 • Als tijdvak voor het vaststellen van de referentieloonsom geldt februari 2021.
 • De loonsom voor de subsidieperiode wordt vastgesteld op basis van de loonheffingsaangiften over juli t/m september 2021, zoals deze bekend zijn bij de Belastingdienst op 15 november 2021.
 • De maximaal in aanmerking te nemen loonsom bedraagt € 9.812 per werknemer per maand.
 • De subsidie wordt berekend op basis van 85% van de loonsom, vermeerderd met 40% voor werkgeverslasten, naar rato de omzetdaling.
 • De loonsom van het subsidietijdvak mag 10% dalen zonder dat de subsidie wordt gekort.
 • Bij aanvragen van voorschotten en vaststellingsverzoeken van tenminste € 125.000 dient een overeenkomst met de vakbonden te worden gesloten over dividend- en bonusbeleid.
 • Vaststellingsverzoeken kunnen worden ingediend vanaf 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023.
 • Vanaf een voorschot of vaststellingsverzoek van € 40.000 of meer dient een derdenverklaring bij het vaststellingsverzoek te worden verstrekt.
 • Vanaf een voorschot of vaststellingsverzoek van € 125.000 of meer dient een accountantsverklaring bij het vaststellingsverzoek te worden verstrekt.
 • De regeling voor het aanvragen van subsidie op het niveau van alleen een werkmaatschappij (geen aanvraag op concernniveau) is ongewijzigd gebleven.

Wijzigingen NOW 3 regeling:

Gelijktijdig met de publicatie van de NOW 4 regeling, zijn ook aanpassingen met betrekking tot de NOW 3 regeling bekend gemaakt.

De wijzigingen zijn:

 • De ondergrens voor een derdenverklaring is zowel bij een voorschot als vaststellingsverzoek gesteld op tenminste € 40.000; dit was € 20.000 bij een voorschot en € 25.000 bij het vaststellingsverzoek.
 • De ondergrens voor de accountantsverklaring is zowel bij een voorschot als een vaststellingsverzoek gesteld op tenminste € 125.000; hierbij is de grens van € 100.000 bij een voorschotaanvraag vervallen.
 • Bij de vereiste van het verstrekken van een accountantsverklaring is het de accountant toegestaan om de werkzaamheden bij meerdere aanvragen binnen de NOW 3 regeling als één opdracht te aanvaarden en uit te voeren.