Maatregelen op het gebied van (bancaire) financiering

31 mei 2020

Een noodzakelijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit is dat je als ondernemer kunt beschikken over voldoende liquide middelen. Er is voldoende ruimte nodig in uw rekening-courant om te kunnen blijven ondernemen en / of om rekeningen te kunnen blijven betalen. In dit licht is het essentieel hoe de banken en overige financiers ruimte gaan bieden voor verlichting en/of extra krediet.

Financiers zien zich in de komende weken en maanden geconfronteerd met een grote groep klanten die rente en aflossingen mogelijk niet meer kunnen betalen of extra krediet nodig hebben. Wat we nu zien is dat alle banken zich sinds 13 maart bijna volledig richten op beheer. Dit betekent dat zij maatregelen nemen om efficiënt en op grote schaal een antwoord te kunnen geven op deze klantvragen.

Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Per direct werd aangekondigd dat de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is verruimd. Kern van deze regeling is dat de overheid bereid is om voor een groter deel van de financiering borg te staan als de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus. Daardoor kunnen banken dus gemakkelijker een (meer) risicovol krediet verstrekken.

Een aantal kenmerken:

  • Deze tijdelijke regeling wordt uiterlijk 1 april 2020 gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021.
  • De looptijd van het borgstellingskrediet is maximaal 8 kwartalen.
  • De verhouding tussen het borgstellingkrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. (In de bestaande regeling is die verhouding 1:1)
  • De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet.
  • Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 1,5 miljoen.

Voorbeeld: bij een totale financieringsbehoefte van € 2,0 miljoen bedraagt het borgstellingskrediet € 1,5 miljoen en is het aandeel van de bank € 0,5 miljoen. De overheid staat dus borg voor € 1.350.000 (= 67,5%) van de totale financiering en de bank draagt risico over € 650.000 (= 32,5%) van de totale financiering.

  • De ondernemer staat zelf persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet.
  • Voor borgstellingskredieten met een looptijd van maximaal 8 kwartalen dragen banken een eenmalige provisie af van 3,9% aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze provisie staat vermeld in de offerte en is voor rekening van de ondernemer.
  • Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/komt-u-aanmerking-voor-de-bmkb (dit zijn nog wel de bestaande voorwaarden).

Het aanvragen van een BMKB-lening gaat via de banken. Hierin zit nog wel onduidelijkheid. Immers, welke normen hanteren de banken hierin en hebben ze tijd en mankracht om extra aanvragen snel te kunnen beoordelen en te effectueren? Om deze reden betwijfelen we of deze verruimde regeling op korte termijn veel lucht zal geven aan ondernemingen.

Opschorten aflossingen

Het opschorten van bancaire aflossingen en/of rente (zakelijk)
ABN Amro gaat hierin het meest ver en maakt het zichzelf ‘gemakkelijker’ door voor klanten met een obligo (zie site ABN Amro voor de definitie) tot € 2,5 miljoen automatisch alles op te schorten (opt out).

ING en Rabobank hebben nog een (beknopte) toets ingebouwd om misbruik/overcreditering te voorkomen. Begrijpelijk, maar de vraag is of dit houdbaar blijkt bij een massale aanvraag voor opschorting. De belangrijkste toetsingscriteria van Rabobank en ING (voor alle klanten) en voor ABN Amro bij klanten met een obligo > € 2,5 miljoen:
1. Wat is de interne bankrating van het bedrijf? => in de kern alleen gezonde(re) bedrijven => bedrijven in Intensief Beheer worden individueel beoordeeld.
2. Is gebruik gemaakt van (alle) andere coronaregelingen (als UWV, Fiscaal, etc.)?
3. Wat doet het bedrijf zelf om liquiditeitsruimte te creëren (kostenmaatregelen, werkkapitaalreductie, afspraken met verhuurders, bijstorting door aandeelhouders etc.)?
4. Maakt het bedrijf scenario’s en liquiditeitsbegrotingen voor de komende 3 -12 maanden, waarbij redelijkerwijs onderbouwd kan worden dat sprake is van een tijdelijk liquiditeitstekort?

Is het antwoord op 1 en 2 positief, dan zullen aflossingen bijna zeker worden opgeschort. Bij bedrijven met een groter krediet of een minder goede rating zullen de vragen 3 en 4 meer doorslaggevend zijn.

Onderstaand de link per bank met informatie over opschorten van aflossing en/of rente:
ABN Amro: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html
Rabobank: https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel
ING: https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html

De banken geven aan dat onder voorwaarden ook opschorting van particuliere financieringsverplichtingen mogelijk is. Neem hierover contact op met de bank zelf. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld.

Update 27 maart 2020

ABN-AMRO => hogere grens voor opschorting

Vanochtend (27-3-2020) heeft ABN-AMRO bekend gemaakt dat de grens voor het automatisch opschorten van rente en aflossingen wordt verhoogd naar maar liefst € 50.000.000 (opt out).

Zie voor de actuele informatie: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen/veelgestelde-vragen.html

ING en Rabobank hebben vooralsnog geen wijziging van hun opschortingsbeleid aangekondigd. ING geeft aan dat ze de verzoeken momenteel nog goed kunnen afhandelen. Bij de Rabobank lijkt dat lastiger, ook omdat deze bank nog niet op alle fronten centraal werkt.

Bijzonder beheer /Intensief beheer => niet opschorten leidt voor de bank mogelijk tot grotere schade
Ondernemingen in Bijzonder of Intensief beheer worden strenger getoetst voordat de aflossing wordt opgeschort. Banken realiseren zich echter heel goed dat een faillissement als gevolg van onder andere het niet opschorten van aflossingen wellicht nog tot meer schade leidt. Immers, als een bank nu na een faillissement haar zekerheden wil uitwinnen door het verkopen van de aan haar verpande activa dan is een voldoende verkoopopbrengst daarvan momenteel hoogst onzeker. Daarom is het in veel gevallen voor hen verstandiger mee te werken aan (tijdelijke) opschortingen. Ook de beeldvorming speelt hierbij een rol. Geen enkele bank wil in deze crisisperiode in de krant met alleen al de suggestie dat zij verantwoordelijk zijn voor faillissementen.

Einde update

Lease

Alleen bij ABN Amro is duidelijk dat financieringen via lease ook onder de opschortingsmaatregel vallen (en debiteurenfinanciering dus niet!). ING is bezig met een regeling, maar dit is nu nog niet gepubliceerd. Ook DLL (voorheen De Lage Landen van Rabobank) heeft nog geen regeling bekend gemaakt.

Mocht het opschorten van leaseverplichtingen noodzakelijk zijn voor je bedrijf, dan adviseren wij je om de mogelijkheden in ieder geval te bespreken met de leasemaatschappij. Maar dan moet de onderneming de andere maatregelen al wel hebben aangevraagd. In lijn met de banken zal een leasemaatschappij dezelfde (bovenstaande 4) vragen stellen.

Update 27 maart 2020

ING Lease => opschorting onder voorwaarden mogelijk

Ook het opschorten van leasetermijnen bij ING is mogelijk. Wel gelden de volgende regels.

1. Bij ING totaal klanten (bancair en lease loopt bij ING) worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Eerst de ‘overheidsmaatregelen’ zoveel mogelijk benutten
- Opschorten bancaire aflossingen (met beknopte toetsing)
- Daarna mogelijkheid tot opschorten leasetermijn => ter beoordeling door ING Lease

Klanten dienen hiervoor zelf contact op te nemen met hun accountmanager van de ING-bank of contactpersoon bij ING Lease.

2. Klanten hebben alleen leasecontracten bij ING en geen bancaire leningen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Eerst de ‘overheidsmaatregelen’ zoveel mogelijk benutten
- Opschorten bancaire aflossingen bij de huisbank (niet zijnde ING)
- Daarna eventueel mogelijkheid tot opschorten leasetermijn => ter beoordeling door ING Lease

Einde update

Aanvragen van extra krediet
Alle banken geven aan dat het aanvragen van extra krediet mogelijk is, zeker onder de verruimde BMKB-regeling (zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld).

Tegelijkertijd geven alle banken aan dat de focus in de komende tijd bijna geheel is gericht op beheeractiviteiten van eigen klanten. Hierdoor is er weinig capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aanvragen. Voor nieuwe kredietaanvragen geldt: wees proactief en zorg dat je benodigde informatie op orde hebt!

Zorg dat je de benodigde informatie voor een (extra) financiering vooraf gereed hebt om een snelle beoordeling door een bank mogelijk te maken. Anders is de kans groot dat een bank domweg geen tijd vrijmaakt om jouw aanvraag in behandeling te nemen. Ook hier gaat het weer om een antwoord op dezelfde 4 vragen, aangevuld met extra (cijfer)informatie over het betreffende bedrijf. Vooraf is grotendeels al te toetsen of een onderneming valt onder de voorwaarden van de BMKB-regeling.

Vragen of advies?
Neem dan ook gerust rechtstreeks contact op met jouw adviseur binnen Bentacera of bel 088-3210610. Uiteraard kun je jouw vraag ook per mail (coronahelpdesk@bentacera.nl) stellen.