Einde regeling bijzonder uitstel van betaling, tenzij..

28 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 staat het versoepelde uitstel van betaling voor ondernemers niet meer open. Dit betekent dat je de nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen weer tijdig moet betalen. Voor bijvoorbeeld de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over september weer tijdig moet worden voldaan (voor 31 oktober).

Maar vanaf 1 oktober 2021 kunnen ondernemers toch nog in specifieke gevallen uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022.

Uitstel vanaf 1 oktober 2021

Sommige ondernemers kunnen ook na 1 oktober 2021 nog te maken hebben met liquiditeitsproblemen die hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen uitstel van betaling vragen tot en met 31 januari 2022 voor belastingen die betaald hadden moeten zijn in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Voor deze tijdelijke aanvullende tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

  • Je komt in aanmerking voor de speciale betalingsregeling van 60 maanden (zie hierna).
  • Het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard en voor een bepaald tijdstip opgelost.
  • Je onderneming is levensvatbaar.
  • Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd heb je tijdig aangifte gedaan.
  • De ondernemer verstrekt een verklaring (bij een belastingschuld vanaf € 20.000 af te geven door een derde-deskundige) die het voor de Belastingdienst aannemelijk maakt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. De verklaring bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden.
  • Het verzoek moet uiterlijk 31 januari 2021 schriftelijk zijn gedaan.

De belastingschuld die door deze tijdelijke aanvullende tegemoetkoming ontstaat, kun je ook onder toepassing van de hierna vermelde betalingsregeling aflossen. Een verzuimboete opgelegd wegens een betalingsverzuim begaan tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022 hoeft niet te worden betaald, mits het hiervoor vermelde uitstel van betaling is verleend. De Belastingdienst beoordeelt het verzoek om uitstel van betaling los van een reeds eerder verleend verzoek of tegelijkertijd lopend verzoek om uitstel van betaling op andere gronden.

Betalingsregeling
Voor de belastingschuld die je als ondernemer door het bijzondere uitstel van betaling hebt opgebouwd geldt een speciale betalingsregeling. Het gaat dan om de schuld die is ontstaan in de periode vanaf 12 maart 2020 tot aan de datum dat het bijzonder uitstel van betaling eindigt. Deze einddatum is voor alle gevallen uiterlijk 30 september 2021. Je moet deze belastingschuld in maximaal 60 maanden volledig aflossen, te beginnen op 1 oktober 2022. De laatste betaaltermijn valt dus pas in 2027, maar eerder aflossen mag ook altijd.

De speciale betalingsregeling geldt ook voor de belastingschuld die tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022 is ontstaan, op grond van de hiervoor vermelde tijdelijke aanvullende tegemoetkoming zoals die vanaf 1 oktober 2021 geldt.

De betalingsregeling kent de volgende uitgangspunten:

  • De belastingschuld wordt in beginsel afgelost in 60 maandelijkse gelijke termijnen.
  • De eerste aflossing moet uiterlijk 31 oktober 2022 zijn overgemaakt, elke volgende termijn vervalt telkens een maand later.
  • Van het betalingsschema kan worden afgeweken als je aannemelijk maakt dat het redelijkerwijs niet mogelijk is in oktober 2022 met aflossen te beginnen. Je kunt in dat geval op een later moment beginnen met aflossen, maar de belastingschuld moet ook dan uiterlijk 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost.

Tijdens de betalingsregeling moet je je stipt aan alle nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen houden. Dit betekent dat je tijdig aangifte doet en de verschuldigde belasting tijdig betaalt. Lukt het niet om na 1 oktober 2022 aan de lopende verplichtingen te voldoen, dan kan de Belastingdienst de gehele betalingsregeling weigeren of beëindigen.

Uiteraard mag je ook eerder aflossen. Als de betalingsregeling loopt, verrekent de Belastingdienst geen belastingteruggaven met de belastingschuld.

Over de belastingschuld brengt de Belastingdienst invorderingsrente in rekening. Het rentepercentage gaat per 1 januari 2022 van 0,01% naar 1% en wordt met stappen van 1% per stap verhoogd naar uiteindelijk 4% per 1 januari 2024 (zie hierna in dit deel van het Dossier Corona).

Sanering
Het kabinet wil in de kern gezonde bedrijven met een problematische schuldenlast extra ondersteunen door in specifieke situaties voor een afgebakende periode saneringsakkoorden kansrijker te maken.

Onder huidig beleid stemt de Belastingdienst pas in met een saneringsakkoord als het te ontvangen deel van de belastingschuld minimaal het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan andere schuldeisers op hun vorderingen wordt uitgekeerd.

De Belastingdienst stelt zich tijdelijk soepeler op bij een saneringsakkoord. De Belastingdienst zal genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan andere schuldeisers toekomt. Een saneringsakkoord komt in principe pas tot stand als alle schuldeisers bereid zijn een offer te brengen door een deel van hun vordering kwijt te schelden.

De Belastingdienst past dit versoepelde beleid toe in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. Als er geen saneringsakkoord tot stand komt en de onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject terecht komt, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie.

Thuiswerkvergoeding
In een blog hebben we eerder geschreven over de veranderde regelgeving op het gebied van thuiswerken.