Bijzondere aandachtspunten bij de NOW 6.0 (8e tranche)

15 februari 2022

De NOW 6.0 regeling is gepubliceerd. Het meeste nieuws is eerder al gedeeld. Er is een klein aantal nieuwe punten en een paar onderwerpen die extra aandacht vragen.

1. Arbeidsvoorwaardenbedrag (nieuw NOW 6.0):
De NOW subsidie wordt berekend over de loonsom van het 1e kwartaal 2022. Deze loonsom bestaat uit:

  • Het SV-loon, zoals in de vorige aanvraagperioden, vermeerdert met
  • Het arbeidsvoorwaardenbedrag.

Vanaf 1 januari jl. is nieuwe wetgeving van kracht voor de sociale zekerheid. Vanaf dat moment moet in de periodieke aangifte loonheffingen ook een reservering worden opgenomen voor het overeengekomen niet periodiek uitbetaald loon.

Voorbeelden daarvan zijn: vakantietoeslag, 13e maand, winstdelings- en bonusregelingen, eenmalige uitkeringen.

De NOW bijdrage wordt ook berekend over het arbeidsvoorwaardenbedrag. Dit is de reden dat de toeslag van 40% van de subsidie verlaagd is naar 30%. Het is dus van belang dat bij de salarisadministratie rekening wordt gehouden met de reservering van het arbeidsvoorwaardenbedrag.

2. Referentie omzet voor startende bedrijven na 1 januari 2019 (uitbreiding NOW 1.0 t/m 6.0):
Sinds de introductie van de NOW 1 zijn er een aantal aanvullende regelingen in opgenomen met het oog op startende bedrijven of bedrijven die een bedrijfsonderdeel of activiteit hebben overgenomen na 1 januari 2019. In onderstaand overzicht zijn deze regelingen op een rij gezet:

Het vaststellen van de referentieomzet voor:

NOW 1.0 t/m 6.0 (1e t/m 8e tranche)

  • Bedrijven die vóór 2019 al bestonden: op basis van omzet 2019;
  • Bedrijven gestart tussen 1 januari 2019 t/m 1 februari 2020: omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand na aanvang t/m 29 februari 2020; gedeeld door het aantal maanden maal het aantal maanden van de subsidieperiode;

NOW 5.0 en 6.0 (7e en 8e tranche)

  • Bedrijven gestart tussen 2 februari 2020 t/m 1 juli 2021: omzet over juli t/m oktober 2021 gedeeld door 3 maal het aantal maanden van de subsidieperiode (2 voor NOW 5, 3 voor NOW 6);
  • Bedrijven gestart tussen 2 jul 2021 t/m 30 september 2021: omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand na aanvang t/m 31 oktober 2021; gedeeld door het aantal maanden maal het aantal maanden van de subsidieperiode;

NOW 6.0 (8e tranche)

  • Bedrijven gestart tussen 2 juli t/m 1 oktober 2021: omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand na aanvang t/m 31 oktober 2021; gedeeld door het aantal maanden maal 3.

De systematiek bij overname art. 7:662 BW en een overname door een zuivere aandelentransactie na 1 januari 2019 dezelfde als hiervoor. Is inmiddels intern over gecommuniceerd. Bij afstoten bedrijfsonderdelen of activiteiten na 1 januari 2019 wordt de omzet geheel geëlimineerd op de referentieomzet. Hier wordt niet gesproken over aandelentransacties.

3. Vaststelling omvang van de groep: 1 januari 2022 (NOW 6).
Voor het vaststellen van de omvang van een groep of concern, wordt voor de NOW 6 uitgegaan van de peildatum 1 januari 2022.

Gezien het standpunt van het Ministerie van Sociale Zaken over zuivere aandelentransacties, is het belang van deze datum steeds onduidelijker geworden.

4. Melding bij UWV ingeval van bedrijfseconomisch ontslag NOW 6.0).
Wanneer in de periode van 1 januari t/m 13 april 2022 een ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingediend wegens bedrijfseconomische redenen, dient afzonderlijk melding te worden gedaan bij het UWV.

Doet de werkgever dit niet, dan wordt de subsidie met 5% gekort.

5. Overeenkomst dividend en bonusbeleid (NOW 4.0 t/m 6.0)
Deze voorwaarde kennen we sinds de NOW 4.0: wanneer door een werkgever die deel uitmaakt van een groep een subsidie wordt aangevraagd (voorschot of afrekening) van € 125.000 en meer, dient de aanvragende werkgever een overeenkomst te sluiten met de vakbonden of een vertegenwoordiging van het personeel over dividend en bonusbeleid van de groep als geheel.

6. Referentieloonsom: oktober 2021 / periode 11 bij 4-wekenverloning (NOW 6).

7. Vaststelling van de NOW 6.0 subsidie

Het vaststellingsloket voor de NOW 6.0 is open vanaf 3 oktober 2022 t/m 2 juni 2023.