Bezwaar maken tegen TVL beslissingen

28 oktober 2021

Retrospectief is de TVL een uitstekende steunmaatregel geweest die veel ondernemers door de crisis heeft geholpen. Toch zijn er wel degelijk knelpunten te constateren geweest, die vanwege het karakter van een “noodmaatregel” helaas onvermijdelijk zijn.

Met name het vaststellen van het omzetverlies (waarbij de omzet in de subsidieperiode wordt vergeleken met de omzet in de referentieperiode) leidde nogal eens tot problemen. De regeling sluit in principe aan bij de aangiften omzetbelasting, terwijl deze lang niet altijd een zuivere afspiegeling geeft van de daadwerkelijk gerealiseerde omzet (denk bijvoorbeeld aan retourzendingen, omzet die niet in de aangifte wordt verantwoord, desinvesteringen, etc.).

Ondernemend Nederland heeft dan ook massaal (ongeveer 14.000 keer!) bezwaar gemaakt tegen TVL beslissingen. Ook zijn ongeveer 350 beroepen aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, het hoogste rechtsorgaan op dit gebied. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft eind augustus nog beslist dat in het geval een startende onderneming pas op een latere datum dan de datum van inschrijving in het handelsregister kan én mag starten, die latere datum als start van de activiteiten kan worden aangemerkt mits het moment van de start kan worden bepaald aan de hand van objectief bepaalbare feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld het beschikken over alle noodzakelijke vergunningen. Het oordeel van College van Beroep voor het bedrijfsleven is niet alleen van belang voor ondernemingen die zijn ingeschreven in het handelsregister tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020, maar ook voor ondernemingen die zijn ingeschreven tussen 1 april 2019 en 16 november 2019. De RVO dient die gevallen op dezelfde manier te behandelen.

Dat bezwaar indienen zinvol is, blijkt uit het feit dat in 51% van de gevallen het bezwaar gegrond is verklaard. Ook Bentacera heeft ondernemers veelvuldig bijgestaan in bezwaarprocedures, met meestal een positieve afloop tot gevolg. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken die de bezwaren behandeld, heeft op dit moment grote moeite om alle bezwaren af te ronden. Om deze reden wordt de beslistermijn vaak verlengd.

Als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deze termijn overschrijden, dan is een ingebrekestelling mogelijk. De RVO controleert of de beslistermijn voor de aanvraag, bezwaar of verzoek inderdaad voorbij is. Is dit het geval, dan heeft de RVO nog 2 weken om een beslissing te nemen. Indien deze termijn wordt overschreden moet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een dwangsom betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de lengte van de termijn. Uiteraard kunnen wij je bijstaan met het indienen van een ingebrekestelling.