Tegemoetkoming Energiekosten regeling (TEK) aan te vragen vanaf 21 maart 2023

Auteur: Mark de Jong

09 maart 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensief mkb opent op 21 maart 2023.  Deze regeling biedt een tijdelijke verlichting voor energie-intensieve mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een groot deel uitmaken van de totale omzet.

Voor wie is de TEK beschikbaar?

De regeling is bestemd voor bedrijven, stichtingen, culturele- en semipublieke instellingen waarvan de energiekosten ten minste 7% van de totale omzet omvatten. Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen. Lees meer over verbonden ondernemingen. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

  • De organisatie voldoet aan de Europese mkb-definitie;
  • De organisatie is in Nederland gevestigd en staat uiterlijk 31 december 2022 ingeschreven in het handelsregister;
  • De organisatie heeft een zakelijk energiecontract dat op naam van de organisatie staat
  • De organisatie heeft geen energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.

Energie-intensiteitseis

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst vooraf of ondernemingen aan de energie-intensiteitseis voldoen.

  • Zij krijgen een schatting van het jaarverbruik van de netbeheerder: het standaardjaarverbruik (SJV) in m3 gas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit.
  • De RVO rekent met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het 4e kwartaal van 2022. Deze modelprijs is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.
  • Je voldoet aan de eis (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als minimaal 7% van je omzet bestaat uit energiekosten.

De omzet van bedrijven wordt bepaald aan de hand van de omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de kostenstijging tot een maximum van €160.000. Dit geldt echter alleen als de energieprijzen van de onderneming hoger zijn dan het prijsplafond voor consumenten.

Verbruik
Bij het vaststellen van de tegemoetkoming worden de energiekosten van de ondernemer gebaseerd op het standaardjaarverbruik in m3 gas en standaardjaarafname in kWh elektriciteit. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Het standaardjaarverbruik (SJV) en de standaardjaarafname (SJA) zijn een schatting van je energieverbruik in de komende 12 maanden. Deze schatting is onder meer gebaseerd op het verbruik in het verleden. Deze cijfers worden verkregen bij de netbeheerder door het RVO.

Modelprijs 2022
De energiekosten worden gebaseerd op de gemiddelde energietarieven voor gas en elektra voor consumenten van het 4e kwartaal van 2022. Dit wordt de modelprijs voor 2022 genoemd. Voor gas is de modelprijs vastgesteld op € 2,41 per m3 en voor elektriciteit op €0,59 per kWh. Voor een proefberekening kan je gebruik maken van de voorbeeldberekening op de site van de Rijksoverheid: Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK.

Voor het berekenen van de subsidie moet je rekening houden met de volgende factoren:

  • Tegemoetkoming ontvangen door het prijsplafond wordt in mindering gebracht.
  • Als je energie terug levert aan het net, dan wordt dit van het verbruik afgehaald. Dit noemt RVO de standaardjaarinvoeding (SJI).

Definitieve subsidie in 2024 vastgesteld

De definitieve subsidie wordt later berekend en vastgesteld met de modelprijzen van 2023. Deze bepaalt het CBS begin 2024. Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m3 voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Dit wordt de drempelprijs genoemd.

RVO zal rekenen met een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs. 

 

Gas

Elektriciteit

Drempelprijs:

 € 1,19

 € 0,35

Maximale prijs:

 € 3,19

 € 0,95

De tegemoetkoming wordt berekend met een maximum bedrag. Voor gas wordt met niet meer dan gerekend dan € 2,00 per m3, bestaande uit € 3,19 (maximale prijs) - € 1,19 (drempelprijs). Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh, bestaande uit € 0,95 (maximale prijs) - € 0,35 (drempelprijs) per kWh.

Het  voorschot bedraagt 50% van deze maximum bedragen. Dit is exclusief BTW. Voor gas dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en voor elektriciteit 50% van € 0,60 = € 0,30. Voor de berekening van het voorschot.

De berekening van het voorschot verschilt afhankelijk of je een algemeen energie-intensieve mkb-onderneming hebt of als je MKB onderneming onder het prijsplafond valt. Dit kan je navragen bij je netbeheerder, of op de nota van november en december controleren of je € 190 hebt ontvangen over die maanden.

De energieprijzen zijn op dit moment aan het dalen. Het kan dus zijn dat je op basis van de modelprijzen van 2022, waarmee in de voorlopige aanvraag wordt gerekend, recht hebt op een voorschot. Bij de definitieve vaststelling, met de modelprijzen 2023, kan het zijn dat het recht op subsidie vervalt of het bedrag aanzienlijk lager is.

TEK aanvragen

Ondernemers kunnen de TEK online aanvragen vanaf 21 maart tot en met 2 oktober 2023 bij de RVO met behulp van hun Dig-iD of met eHerkenning niveau 3, met autorisatie RVO diensten op niveau eH3 of hoger. De periode waarover wordt aangevraagd betreft met terugwerkende kracht de periode november 2022 tot en met december 2023.

Het streven is om de aanvragen binnen 8 weken af te handelen. Ondernemers ontvangen na een positief besluit in eerste instantie een voorschot van 50%. Het definitieve subsidiebedrag wordt zoals aangegeven later vastgesteld.

HULP NODIG BIJ HET AANVRAGEN VAN DE TEK?

Heb jij vragen over de TEK of hulp nodig bij het aanvragen van de regeling? Neem dan gerust contact op met je relatiemanager of met Mark de Jong.  Je kunt je vraag ook delen aan de hand van het onderstaande contactformulier.

Mark de Jong
Relatiemanager MKB