Investerend de crisis uit met de BIK

Auteur: Dirk Hiemstra

29 oktober 2020

Nederland komt de crisis niet uit met zware bezuinigingen. Dat lukt alleen met investeren. Hierover bestaat brede overeenstemming en dat is goed. De vraag is vervolgens hoe we dit zo slim mogelijk kunnen doen. Eén van de aangekondigde maatregelen is de introductie van de baangerelateerde investeringskorting (BIK), een fiscale faciliteit die naast de bestaande stimuleringsmaatregelen kan worden toegepast.

Fiscale investeringsmogelijkheden

De bekendste bestaande fiscale investeringsfaciliteit is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Ondernemers die op jaarbasis tussen de € 2.400 en € 323.544 (bedragen 2020) investeren in bedrijfsmiddelen, mogen maximaal 28% van het investeringsbedrag in aftrek brengen op hun belastbare winst in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Wie investeert in een nieuw bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst of de Energielijst staat, heeft daarnaast recht op milieu-investeringsaftrek (MIA, maximaal 36% aftrek) of energie-investeringsaftrek (EIA, 45% aftrek). Op een aantal bedrijfsmiddelen dat in aanmerking komt voor MIA, mag bovendien versneld worden afgeschreven. De Milieulijst en de Energielijst voor 2021 worden tussen Kerst en Oud en Nieuw gepubliceerd.

Wat houdt de baangerelateerde investeringskorting in?

De BIK is de nieuwe ster aan het investeringsfirmament. Kort samengevat houdt de BIK in dat bedrijven 3% van hun investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in mindering mogen brengen op hun afdracht loonheffing (voor zover de investeringen meer dan € 5.000.000 bedragen, is dit 2,44%). Dit betekent twee dingen:

  1. Het is geen aftrekpost, maar een netto voordeel. Het voordeel is niet afhankelijk van het tarief waartegen de winst belast wordt en ook bedrijven die verlies draaien kunnen gebruik maken van de BIK;
  2. Je moet (voldoende) personeel in dienst hebben, want wie geen loonheffing afdraagt, kan de korting niet benutten.

Wanneer kun je gebruik maken van de BIK?

Om gebruik te kunnen maken van de BIK, moet je een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Alleen nieuwe investeringen van minimaal € 1.500 tellen mee voor de BIK en per aanvraag geldt een minimum investeringsbedrag van € 20.000. Een bedrijf mag eenmaal per kwartaal een aanvraag doen. De RVO controleert de aanvraag en geeft bij goedkeuring daarvan een BIK-verklaring af. Met deze verklaring kan de BIK worden toegepast in de loonaangifte. Op basis van het minimum investeringsbedrag van € 20.000 is het voordeel dan ook minimaal € 600.

De BIK is een tijdelijke regeling, die ziet op investeringen die aangegaan zijn na 1 oktober 2020. De laatste betaling moet uiterlijk op 31 december 2022 gedaan zijn en de bedrijfsmiddelen moeten binnen zes maanden na betaling in gebruik genomen zijn. Volgens staatsecretaris Vijlbrief zijn de RVO en de belastingdienst inmiddels gestart met de voorbereiding op de uitvoering van de BIK. Wij gaan er daarom vanuit dat ondernemers de BIK over niet al te lange tijd kunnen aanvragen.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800