Een ode aan ons rechtvaardigheidsgevoel

18 oktober 2019

Hoort een letselschadevergoeding wel of niet tot het belastbare loon? Dat is een vraag die de gemoederen al enkele jaren bezighoudt. In een door Bentacera aangespannen procedure heeft de Rechtbank Noord-Nederland onlangs beslist dat sprake is van een uitzonderlijke situatie in geval van een brandweerman die gewond raakte bij het blussen. De uitkering van de ongevallenverzekering vormt geen loon en de belastingdienst moet de ingehouden loonheffing aan terugbetalen.

Onze cliënt is in dienst bij de vrijwillige brandweer en is tijdens bluswerkzaamheden betrokken geraakt bij een ernstig ongeval. Als gevolg van dit ongeval liep hij blijvend letsel op. In verband met dit letsel is een letselschadevergoeding uitgekeerd waarvan de hoogte is vastgesteld op basis van een door de werkgever afgesloten verzekering. De werkgever heeft op de uitkering loonheffing ingehouden.

Onze cliënt was het niet eens met deze inhouding en besloot bezwaar in te dienen tegen de inhouding van loonheffing. De Belastingdienst was van mening dat de letselschadevergoeding tot het loon behoorde en wees het bezwaar af. Bentacera ging in beroep tegen de uitspraak op bezwaar.

De rechter vindt dat de vergoeding in beginsel tot het loon behoort, maar in dit geval is sprake van een uitzonderlijke situatie zodat de vergoeding niet tot het loon behoort. De vrijwillige brandweer treedt namelijk niet alleen op als werkgever, maar vooral als publieke dienstverlener. De vrijwillige brandweer heeft immers de taak bescherming te bieden tegen risico’s van rampen en crises. De verzekering was door de vrijwillige brandweer niet bedoeld als arbeidsvoorwaarde, maar als een noodzakelijke maatregel om haar belangrijke publieke taak uit te kunnen voeren. De rechtbank heeft in haar oordeel betrokken dat de vrijwilligers de kern vormen van de publieke taak van de vrijwillige brandweer; “Zonder menskracht is er immers geen inzet”, aldus de rechtbank. Omdat de brandweer vooral het publieke belang behartigt, is de rechtbank van oordeel dat de vergoeding niet tot het loon van de man behoort.

De uitkomst van onze procedure doet recht aan ons rechtvaardigheidsgevoel bij deze situatie. Wij vinden het onbegrijpelijk en onacceptabel dat de belastingdienst van mening is dat de uitkering uit de ongevallenverzekering van de vrijwillige brandweer als loon moet worden aangemerkt. De belastingdienst houdt echter vast aan haar onmenselijke standpunt, want zij heeft inmiddels hoger beroep aangetekend.