CO2-reductie door zakelijk verkeer en woon-werkverkeer te beperken

12 juni 2023

Wat betekent het Klimaatakkoord voor jouw bedrijf?

Om de CO2-uitstoot te verminderen hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Eén van de onderwerpen in dit akkoord is het verduurzamen van het verkeer. Zakelijk verkeer en woon-werkverkeer zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland, dit moet gereduceerd worden. Om dit te realiseren gaan voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers per 1 januari 2024 nieuwe maatregelen gelden.

Het Besluit CO2-reductie

Om de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer en woon-werkverkeer te verminderen is het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (hierna te noemen: Besluit) opgesteld. Met deze maatregel moet de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2023 met 1Mton verminderd zijn.

Het Besluit houdt in dat bedrijven met meer dan 100 werknemers jaarlijks het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoersmiddelen en de gebruikte brandstof van werknemers moeten bijhouden en rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met de invoer van het Besluit worden bedrijven gedwongen om kritisch kijken naar het zakelijke verkeer van de werknemers en bewuste keuzes te maken op het gebied van verduurzaming, om de reductiedoelstelling te behalen.

Voor wie geldt het Besluit?

De maatregelen gaan gelden voor zowel private ondernemingen als publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries. Alle ondernemingen of rechtspersonen met 100 of meer werknemers vallen onder het Besluit.

Onder de noemer ‘werknemer’ valt het personeel welke voor ten minste twintig uur betaald arbeid verricht volgens een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling. Werkzaam personeel op basis van detachering of op uitzendbasis blijft buiten beschouwing.

Onder de noemer ‘onderneming’ of ‘rechterpersoon’ vallen alle vestigingen waaruit de onderneming of rechtspersoon bestaat. De onderneming of rechtspersoon is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen van het Besluit op alle vestigingen. Wanneer deze regels niet worden nageleefd wordt de persoon of bestuur verantwoordelijk voor de onderneming of rechtspersoon aangesproken door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de onderneming of rechtspersoon is gevestigd.

Welk verkeer valt onder het Besluit?

Onder het Besluit vallen de reizen van werknemers van een onderneming of rechtspersoon waarvoor zij een financiële vergoeding, vervoersmiddel, vervoersbewijs of een andere mobiliteitsvoorziening ontvangen van de werkgever.

Er zijn een aantal uitzonderingen van kracht binnen het Besluit. Reizen van werknemers buiten Nederland zijn uitgezonderd, evenals reizen met het vliegtuig of een schip. Voor deze reizen zijn andere afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Verkeer wat tot dienst staat aan de veiligheid en eerste hulp van de bevolking, zoals politie, brandweer, militaire voertuigen en ambulances, tellen ook niet mee. De gereisde kilometers van voertuigen welke mensen, dieren of goederen vervoeren zijn eveneens uitgesloten, net als de controleurs van vervoersbewijzen.

Jouw taak als werkgever

Het Besluit treedt per 1 januari 2024 in werking. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers zijn vanaf 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van de werknemers. De rapportage moet jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na het betreffende kalender jaar, ingediend worden. Dit betekent dat uiterlijk 30 juni 2025 de gegevens ingediend moeten zijn over het jaar 2024. Deze gegevens dien je via het digitale platform van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland in. Vanaf 16 mei 2023 kunnen de gegevens (vrijwillig) ingediend worden. Op basis van de gegevens die (digitaal) zijn verstrekt wordt de emissie automatisch berekend. Via een terugkoppelrapportage krijgt de werkgever inzicht in de CO2-uitstoot en of deze aan de reductiedoelstelling voldoet.

Om werkgevers te begeleiden in dit proces is er een digitale platform beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een handleiding om werkgevers te helpen met de jaarlijkse rapportageverplichting en worden er tips gegeven om de gevraagde gegevens goed te kunnen verzamelen. Het platform en de handleiding vind je via onderstaande knop. Begin tijdig met de voorbereidingen van de rapportage, in ieder geval vóór 1 januari 2024.

Bekijk het platform en de handleiding van RVO

Diensten:

Duurzaamheid

Weet je niet zeker of je onderneming te maken gaat krijgen met het Besluit CO2-reductie en welke stappen je moet gaan ondernemen? Neem dan contact op met je relatiemanager of met Menno Vos via menno.vos@bentacera.nl, 06 11389895.

 

Meer weten over belastingadvies?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

De regels voor de pensioenaftrek zijn royaal verruimd. We vertellen je alles over de combinatie van factoren die kunnen zorgen voor een groot belastingvoordeel, vooral als je nog in 2023 actie onderneemt.

Neem nu maatregelen tegen onnodig hoge fiscale lasten in box 3. Wij geven je een aantal tips die je het best nog voor 2024 kunt doorvoeren.

Vanwege de tariefwijzigingen in box 2 moeten directeur-grootaandeelhouders nu beslissen of het handig is om dividenduitkeringen nog in 2023 te doen, of juist niet.

In 2024 wijzigen er zaken rondom de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de BPM. In deze blog lees je wat je in 2023 nog kunt doen om nog optimaal gebruik van deze regelingen te maken.

Grensoverschrijdende arbeid kan vergaande gevolgen hebben op het gebied van belastingen en de sociale zekerheidspositie van de werknemer. Ook voor werkgevers is het van belang deze zaken vooraf goed in beeld te hebben.