Bentacera belastingdossier 2023: aandachtspunten voor de IB-ondernemer

26 oktober 2022

Deze blog is geschreven door: Martijn Steenhuis en Ronald Procee.

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet het belastingplan 2023. Daarin staan de plannen van het kabinet voor de komende jaren en het bevatte een aantal maatregelen met nadelige gevolgen voor ondernemers. Hieronder lichten we kort de belangrijkste maatregelen toe die specifiek voor de IB-ondernemer van belang zijn.

Afschaffing van de Fiscale Oudedagsreserve

Met de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) kunnen ondernemers een deel van hun winst gebruiken om pensioen op te bouwen. Over dat deel hoef je geen belasting te betalen. Te vaak gebruiken ondernemers dit gereserveerde bedrag voor andere doeleinden dan voor pensioenvoorziening. Aangezien de reservering een boekhoudkundige handeling is en er niet daadwerkelijk geld aan de onderneming wordt onttrokken.

Uiteindelijk moeten ondernemers die de oudedagsreserve niet voor hun pensioen gebruiken toch belasting betalen over het gereserveerde bedrag. In de praktijk is de FOR vaak een middel voor belastinguitstel in plaats van pensioenvoorziening. Dit is de reden dat het kabinet heeft besloten de FOR af te schaffen. Voor de ondernemer die de FOR wel gebruikt als spaarpot voor pensioenopbouw is dat zuur.

Gevolg van de afschaffing is dat er vanaf 1 januari 2023 een hogere winstgrondslag is waarover ondernemers belasting moeten betalen. Het maximum te reserveren bedrag in 2022 is 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632. Dit (liquiditeits)voordeel verdwijnt dus. Heb je een oudedagsreserve opgebouwd? Dan kun je dat op bestaande wijze afwikkelen.

Verlagen zelfstandigenaftrek

Ondernemers die meer dan 1.225 uur per jaar binnen hun onderneming werken kunnen in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Waardoor je over een deel van de winst minder belasting hoeft te betalen.

In het belastingplan voor 2023 staat dat het kabinet de afbouw van de zelfstandigenaftrek wil versnellen. Waar de zelfstandigenaftrek in 2022 nog € 6.310 bedraagt, is dat in 2023 nog maar € 5.030.Vervolgens daalt de zelfstandigenaftrek in de jaren daarop geleidelijk tot € 900 in 2027. Dit is een flink verschil met het belastingplan 2021. Toen was het idee om in 2036 een zelfstandigenaftrek van € 3.350 over te houden. De afbouw gaat dus veel sneller en veel verder.

Afschaffing middelingsregeling

Ben je belastingplichtig en heb je een sterk wisselend inkomen? De middelingsregeling biedt jou de mogelijkheid om je inkomen over een tijdvak van drie jaren te middelen. Je betaalt belasting over het gemiddelde jaarinkomen. Als na drie jaar blijkt dat de herrekende belasting lager is dan de daadwerkelijk betaalde belasting Dan volgt een middelingsteruggaaf. Maar deze regeling wordt afgeschaft.

Dit treft niet alleen ondernemers, al ligt het wel voor de hand dat die vaker schommelende inkomens hebben dan mensen die in loondienst werken. Het laatste tijdvak waarover gebruik kan worden gemaakt van de middelingsregeling is 2022-2024.

Conclusie

Het komt er op neer dat de IB-ondernemer door deze maatregelen een behoorlijke lastenverzwaring voor de kiezen krijgt. Hiertegenover staat wel een verlaging van het lage tarief voor de heffing van inkomstenbelasting, maar die kan niet de gehele lastenverzwaring compenseren.

Hulp nodig? Wij denken graag met je mee

Voor vragen over bovenstaande kan je contact met ons opnemen via 088-3210800 of het onderstaande contactformulier.