Privacy Bentacera Arbo & Verzuim

Uw werkgever is aangesloten bij de gecertificeerde arbodienst Bentacera Arbo & Verzuim B.V. Voor de verzuimbegeleiding van uw zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers maakt uw werkgever
gebruik van onze dienstverlening. Dit betekent automatisch dat wij persoonsgegevens over u
verwerken.
In dit privacy statement leest u hoe en waarom we dit doen, om welke gegevens het gaat en met
welke partijen wij deze informatie kunnen delen. Maar ook wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld als u
gegevens over uzelf wilt inzien of wijzigen. 

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Bentacera Arbo & Verzuim, verwerkt uw persoonsgegevens. Bentacera Arbo & Verzuim wordt
gefaciliteerd door EVI Facilities B.V. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Bentacera B.V. en de FG van EVI Facilities zien erop toe dat verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels gebeurt. Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie? Neem dan contact op met de FG van Bentacera: Bernhard Kraan - bernhard.kraan@bentacera.nl
of de FG van EVI-Facilities: Bianca van Elswijk - bvanelswijk@evigroep.nl

2. Hoe komt het dat wij uw persoonsgegevens verwerken?

Bentacera Arbo & Verzuim verwerkt uw persoonsgegevens omdat uw (ex-)werkgever ervoor heeft
gekozen om een Arbodienstverleningsovereenkomst af te sluiten met Bentacera Arbo & Verzuim.
Dit betekent dat de inzet van de bedrijfsarts, preventie en verzuimbegeleiding vanuit Bentacera
Arbo & Verzuim bij preventieve vraagstukken ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt geïnitieerd. Uw (ex-)werkgever heeft ons ingeschakeld om de begeleiding en eventueel uitbetaling uit te voeren.
Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door persoonsgegevens te verwerken. Uw (ex-) werkgever
heeft daarom uw persoonsgegevens aan Bentacera Arbo & Verzuim verstrekt. Gedurende de
begeleiding kan Bentacera Arbo & Verzuim u vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken.
Uw (ex-)werkgever is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder
het verstrekken van die gegevens aan Bentacera Arbo & Verzuim Uw (ex-)werkgever heeft u ingelicht over het verstrekken van persoonsgegevens aan Bentacera Arbo & Verzuim.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden verwerken:

 • Het bevorderen en beschermen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers van de bij Bentacera Arbo & Verzuim aangesloten bedrijven of van werknemers in dienst van contractanten of derden
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van informatie, (mede)verkregen op grond van opgeslagen persoonsgegevens, ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de dienstverlening

4. Op basis van welke wettelijke regels (rechtsgronden) vindt de verwerking plaats?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Bentacera Arbo & Verzuim kunnen de volgende
rechtsgronden gelden:

 • De verwerkingen zijn noodzakelijk voortvloeiend uit uw arbeidsovereenkomst
 • De verwerkingen zijn noodzakelijk om namens uw (ex-)werkgever te voldoen aan de verplichtingen die de Arbo- en sociale verzekeringswetgeving hem oplegt
 • De verwerkingen zijn noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen te behartigen die Bentacera Arbo & Verzuim en uw (ex-)werkgever hebben bij het verrichten van hun reguliere bedrijfsactiviteiten. Uw belangen komen hierbij niet in het geding. U heeft juist alle belang bij zorgvuldige uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving die op u van toepassing is. Dat hierbij persoonsgegevens worden verwerkt is onvermijdelijk en niet in uw nadeel

5. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Uw (ex-) werkgever heeft uw persoonsgegevens aan Bentacera Arbo & Verzuim verstrekt om ons in
staat te stellen namens hem de begeleiding bij preventieve vraagstukken, ziekte of
arbeidsongeschiktheid te verzorgen. Mogelijk vragen wij u bij uw contacten met Bentacera
Arbo & Verzuim om persoonsgegevens te verstrekken die uw (ex-) werkgever nog niet aan ons
heeft doorgegeven. 

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar wij kunnen voor de in dit privacy statement genoemde
doeleinden de volgende persoonsgegevens over u verwerken:
 

Persoons- en administratieve gegevens

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Werkgeversgegevens
 • Datum: In- uitdiensttreding
 • BSN
 • Inkomensgegevens
 • Bank/gironummer
 • Functie
 • Aanstellingsomvang
 • Verzuimgegevens: data van ziek- en (vermoedelijke) hersteld meldingen, aantal ziektedagen, arbeids(on)geschiktheidspercentage

Medische gegevens

 • Aard en oorzaak ziekte (diagnose)
 • Gegevens over de inhoud van consulten (onderzoek, diagnose, verslag)
 • Gegevens over actuele of vroegere gezondheidsproblemen
 • Arbeidsmogelijkheden en belastbaarheid
 • Knelpunten functie + kwaliteit arbeidsverhouding
 • Beperkingen + re-integratie activiteiten
 • Biometrische gegevens
 • Gegevens van (huis)artsen, medisch specialisten en andere artsen, opgevraagd met toestemming van de betrokkene
 • Toestemmingsverklaringen voor het opvragen van medische informatie
 • Rapportages van en aan het UWV

Wij verwijzen u graag naar de bijlage voor meer informatie over de uitwisseling van en toegang tot
uw persoonsgegevens binnen Bentacera Arbo & Verzuim.

7. Hoe gaan wij om met gegevens over uw gezondheid?

Voor het verwerken van gezondheidsgegevens gelden extra strenge eisen. Voor zover de verwerking
daarvan gebeurt door artsen (en andere leden van functionele teams) geldt dat die verwerkingen
zijn toegestaan met het oog op uw behandeling of verzorging.
In andere gevallen worden medische gegevens alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor
een goede uitvoering van de Arbo- en sociale verzekeringswetgeving, voor uw re-integratie, en voor
begeleiding in verband met uw ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
feit dat u ziek bent (geweest) en eventueel wat de aard van die ziekte is. 

8. Wanneer en waarvoor verwerken wij uw Burgerservicenummer?

Wij verwerken uw Burgerservicenummer (BSN) alleen als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw BSN
is in elk geval noodzakelijk in de volgende gevallen:

 • Om een ziekteaangifte en eventuele herstelmelding te doen bij UWV
 • Bij de controle van gegevens bij UWV

Wij verwijzen u graag naar de bijlage voor meer informatie over de uitwisseling van en toegang tot
uw persoonsgegevens binnen Bentacera Arbo & Verzuim.

9. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een beperkt aantal partijen, en alleen als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van Arbo-/sociale verzekeringswetgeving en/of wettelijk is
voorgeschreven. De partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven zijn:

 • Zustermaatschappijen van Bentacera Arbo & Verzuim, voor zover die betrokken zijn bij de uitvoering van Arbo-/sociale verzekeringswetgeving
 • Bedrijfsartsen(organisaties) en andere deskundigen
 • Re-integratiebureaus
 • Externe adviseurs die wij betrekken bij uw re-integratie, de uitbetaling en administratie van een uitkering uit hoofde van een verzekeringspolis, verzuimregistratie, dossierbeheer en het verstrekken van uitkeringsspecificaties
 • UWV

10. Aan welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?

Op grond van de Europese wetgeving worden uw persoonsgegevens alleen in Nederland of in
Lidstaten verwerkt die deel uitmaken van de Europese Ruimte.

11. Beveiliging persoonsgegevens

De werkwijze van Bentacera Arbo & Verzuim is volledig geautomatiseerd. Echter, de meeste medische informatie van een huisarts of specialist ontvangen wij per brief. Papieren documenten worden na ontvangst door ons toegevoegd aan ons digitaal verzuimsysteem. Papieren documenten worden na toevoeging aan ons verzuimsysteem direct vernietigd.
Om toegang te krijgen tot ons digitaal verzuimsysteem is naast een gebruikersnaam en wachtwoord
ook een tweede manier van identificeren verplicht (twee factorauthenticatie). De gebruiker ontvangt
na het intypen van de gebruikersnaam een wachtwoord een code om in te kunnen loggen.
Het verzuimsysteem voldoet ook aan de andere beveiligingseisen die in de privacywetgeving zijn
neergelegd en is ISO 27001 gecertificeerd. 

Bij werkgevers zijn de NAW-gegevens en gegevens die betrekking hebben op uw dienstverband,
gekoppeld met het personeelsregistratiesysteem van uw werkgever. Dit om er samen voor te zorgen
dat uw meest recente gegevens bij ons bekend zijn.
Indien Bentacera Arbo & Verzuim onverhoopt geconfronteerd wordt met (het vermoeden) van een data-lek, dan volgt zij een gecertificeerde procedure datalekken. 

12. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Bentacera Arbo & Verzuim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren is dus niet alleen afhankelijk van de aard van de gegevens,
maar ook van de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Dit betekent ook dat de bewaartermijn per doel kan verschillen. Bentacera Arbo & Verzuim kiest binnen deze kaders altijd voor de kortst mogelijke bewaartermijn.

13. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht Bentacera Arbo & Verzuim te verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook kunt u om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot heeft u het recht om ons te vragen om de gegevens die wij over u hebben verzameld aan u over te dragen.
Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u uw verzoek met uw naam en contactgegevens
sturen aan onze FG. Meer over de bereikbaarheid van deze professional vindt u op de eerste pagina van dit privacy statement.
Wij vragen u vriendelijk om in uw verzoek zoveel mogelijk te specificeren om welke
persoonsgegevens het gaat. Kan Bentacera Arbo & Verzuim dit niet (volledig) vaststellen, dan kunnen we u vragen om uw verzoek nader toe te lichten. Bentacera Arbo & Verzuim zal in principe binnen vier weken op uw verzoek reageren. Voldoen wij niet aan uw verzoek, dan krijgt u een bericht met een
toelichting waarom dit zo is.
U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen als u vindt dat wij niet correct met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor gebruik te maken van het
klachtenformulier op onze website. Bentacera Arbo & Verzuim neemt iedere klacht serieus en reageert uiterlijk binnen 48 uur. De klachtenprocedure is te vinden op de website. 

U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer over
de procedure leest u op de website van deze toezichthouder. 

14. Heeft u vragen of suggesties?

Voor vragen of suggesties naar aanleiding van dit privacystatement kunt u terecht bij onze
Functionaris gegevensbescherming. Meer over de bereikbaarheid van deze professional vindt u op
de eerste pagina van dit privacystatement.

Documentversie en wijzigingen:
Bentacera Arbo & Verzuim kan dit privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bentacera
Arbo & Verzuim raadt u daarom aan het privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen.

Deze versie dateert van
Mei 2021

Bijlagen:
A. Categorieën van persoonsgegevens
B. Matrix toegang categorieën persoonsgegevens

BIJLAGE A. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Algemeen
Bentacera Arbo & Verzuim of de door Bentacera Arbo & Verzuim ingeschakelde personen verwerken persoonsgegevens van betrokkene die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten conform de onderliggende overeenkomst en haar wettelijke taken.
Er is een onderscheid in categorieën van gegevens naar het doel waarvoor deze gegevens mogen
worden verwerkt. Voor alle gegevens geldt dat deze alleen verwerkt mogen worden voor zover dit
noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verkregen worden.
Persoonsgegevens die verwerkt zouden kunnen worden, mits noodzakelijk voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst en de daaraan gekoppelde doelen betreffen: 

Categorie A-gegevens
Dit zijn de gegevens die een rol spelen bij de overeenkomst tussen de arbodienst en werkgever. Het
zijn hoofdzakelijk proces- en administratieve gegevens, en enkele gegevens over de gezondheid, die
de werkgever, de verzuimverzekeraar in de hoedanigheid van claimbeoordelaar, de casemanager verzuim en de arbodienst/bedrijfsarts mogen verwerken. Hiertoe behoren onder meer: 

 • Naam, adres, woonplaats gegevens van de (zieke en/of arbeidsongeschikte) werknemer
 • Loongegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer
 • Datum einde dienstverband (indien deze eindigt voordat de 104 weken loondoorbetaling/WIA-wachttijd voorbij is)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Datum eerste verzuimdag
 • Datum van (gedeeltelijk) herstel
 • (Vermoedelijke) duur van het verzuim
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage of het percentage loonwaarde
 • Aantal uren per dag of per week dat de werknemer eigen of passend werk kan verrichten, met vermelding van de aanvangsdatum (opbouwschema)
 • Of sprake is van enige vorm van schadeloosstelling, zoals vangnetsituatie of regres
 • Of sprake is van loonopschorting of loonstopzetting
 • Of en wanneer een interventie is ingezet
 • Kosten van de interventie
 • Of een plan van aanpak is opgesteld
 • Of de activiteiten uit het plan van aanpak (tijdig) zijn uitgevoerd

Categorie B-gegevens
Dit zijn gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate verzuimbegeleiding en
re-integratie van de zieke/arbeidsongeschikte werknemer.
Tot categorie B-gegevens behoren onder meer:

 • Visie van de bedrijfsarts op de te re-integreren zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer
 • Vertaling van de medische gegevens door de bedrijfsarts naar beperkingen en mogelijkheden van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer
 • Poortwachter rapportages, zoals het plan van aanpak en de probleemanalyse
 • Belastbaarheid: de werkzaamheden waartoe de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer nog wel of niet meer toe in staat is, de fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen
 • Rapportage van de arbeidsdeskundige, waarin de belastbaarheid wordt vertaald naar concrete mogelijkheden tot het verrichten van arbeid
 • Advies over eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die nodig zijn
 • Advies over een interventie gericht op het verhogen van de belastbaarheid
 • Planning traject van de re-integratie
 • De wens van de werknemer ten aanzien van soort werk, niveau, arbeidspatroon en scholing
 • Fase-indeling met betrekking tot de arbeidsmarkt
 • Advies over interventies die nodig zijn voor het wegnemen of verminderen van de beperkingen dan wel voor het vinden van arbeid of het aanpassen van de arbeid

Categorie C-gegevens
Dit zijn de gegevens die in het kader van een medisch onderzoek of een medische behandeling door
de arbodienst of de medisch adviseur (bedrijfsarts/verzekeringsarts) worden verwerkt. In het proces
rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid is de verwerking van deze gegevens voorbehouden aan de arbodienst of de medisch adviseur.
Voor een goede uitvoering van de re-integratie/interventie kan het soms noodzakelijk zijn om over
gegevens uit de categorie C te beschikken. De arbodienst/bedrijfsarts vergewist zich dan van de
noodzaak van de voor dat doel te verstrekken gegevens en informeert de zieke en/of
arbeidsongeschikte werknemer over de informatieverstrekking. Er hoeft geen toestemming van de
werknemer te worden gevraagd. De arbodienst/bedrijfsarts informeert de werknemer in het
eerstvolgende spreekuurcontact, waarna de informatieverstrekking plaatsvindt.

Tot categorie C-gegevens behoren onder meer:

 • Diagnose en behandelgegevens
 • Oorzaak en aard van de ziekte/aandoening
 • Informatie waaruit de diagnose en/of de aard en oorzaak ven de ziekte/aandoening is af te leiden
 • Inhoudelijke onderbouwing van interventies die nodig zijn voor het wegnemen of verminderen van de beperkingen dan wel voor het vinden van arbeid of het aanpassen van de arbeid

Categorie D-gegevens
Dit zijn algemene gegevens van de werkgever en betrokkene.

Hiertoe behoren onder meer:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens van de werkgever
 • Naam, adres, woonplaats gegevens van de betrokkene
 • Offertes, opdrachtbevestigingen, contracten en overeenkomsten
 • Facturatiegegevens

BIJLAGE B. MATRIX TOEGANG CATEGORIEEN PERSOONSGEGEVENS

 1. Alleen die medewerkers van Bentacera Arbo & Verzuim hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken.
 2. Derden die door Bentacera Arbo & Verzuim zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om Werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken en zijn contractueel tot geheimhouding verplicht.
 3. Elektronische (medische) persoonsgegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens.
 4. In het kwaliteitsmanagementsysteem van Bentacera Arbo & Verzuim is aangegeven wie toegang heeft tot de registratiesystemen en hoe de autorisaties worden toegekend en beheerd.
 5. Per gegevenscategorie is hieronder weergegeven vanuit welke functie, welke toegang is gegeven tot welke gegevens binnen een categorie.

Autorisatieschema:

Functie Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D
Algemeen directeur - - - V
Commercieel directeur - - - V
Operationeel directeur - - - V
Commercieel medewerker - - - V
Medisch secretaresse M - - M
Financieel medewerker - - - V
Functioneel c.q.  applicatiebeheerder V V - V
Verzekerings-/ bedrijfsarts M M M M
Casemanager Verzuim M M - M
Functie Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D
Arbeidsdeskundige R R - R
Arbeidshygiënist (via EVI Facilities) - - - R
Hoger veiligheidskundige
(via EVI Facilities)
- - - R
Arbeids- en organisatiedeskundige (via EVI-Facilities) - - - R
Stafarts R R R R

Verklaring van de gebruikte letters en teken:
 
R = raadplegen
M = raadplegen, invoeren/muteren
V = raadplegen, invoeren/muteren en verwijderen
 - = geen toegang
 
Deze bijlage is in werking getreden per juni 2021.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256