Wijziging Wetsvoorstel inzake Transitievergoeding

Geüpdatet op 26-2-2015 08:05:10

Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan inzake de transitievergoeding die moet worden betaald bij het niet verlengen van een contract van, met name, seizoenarbeiders heeft minister Asscher doen besluiten een nieuw voorstel te doen inzake de transitievergoeding

Wat houdt dit voorstel in? Het voorstel bevat drie maatregelen.

Als eerste stelt de minister voor om een regeling te treffen waarbij werkgevers (nog) geen transitievergoeding verschuldigd zijn als zij aan de werknemer de garantie bieden dat hij binnen 6 maanden na beëindiging van het contract weer bij hem aan het werk kan. Geeft de werkgever de werknemer een nieuw arbeidscontract (vast of tijdelijk) dat ingaat binnen 6 maanden na het van rechtswege eindigen van het vorige contract dan is geen transitievergoeding verschuldigd. Wanneer de werkgever nu een garantie biedt die hij later niet meer kan geven ontslaat hem dit niet van de verplichting om dan alsnog een transitievergoeding te moeten betalen. Van uitstel komt geen afstel.

Als tweede stelt de minister voor om een overgangsregeling te treffen. Dit overgangsrecht houdt in dat voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd niet mee te tellen voor de transitievergoeding. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar na 1 juli 2012 opvolgen met een periode minder dan 6 maanden tellen dus wel mee. De periode 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 komt overeen met de termijn van de huidige ketenbepaling voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als derde stelt de minister voor om het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te bevorderen. Dit wil hij doen door de transitievergoeding helemaal te laten vervallen als een werknemer vanaf 1 juli 2015 een vast contract krijgt in plaats van een tijdelijke.

Tot zover het laatste nieuws rondom de transitievergoeding. Of deze wijzigingen definitief zullen worden doorgevoerd is nog niet bekend. Maar wij houden u op de hoogte. Voor meer vragen of dit onderwerp of iets anders neem dan contact op met uw contactpersoon bij de salarisadministratie.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?