Waar kun je tijdens de coronacrisis als ondernemer terecht?

Geüpdatet op 30-4-2020 13:39:19

In deze nieuwsbrief informeren we je graag, door het laatste nieuws te delen rondom de volgende regelingen:
- NOW
- TOZO
- TOGS
- Beperking van fiscale risico's
- Bijzonder uitstel van betaling

En introduceren wij onze Corona Helpdesk. Naast het contact opnemen met je eigen adviseur kun je hier ook terecht met vragen rondom de noodmaatregelen.

Inmiddels raakt het virus en de maatregelen ons allemaal. Het virus kan ook (grote) invloed hebben op de continuïteit van jouw onderneming, de bedrijfsactiviteiten en medewerkers.

Naast de nieuwsbrief raden wij je aan ook onze website in de gaten te houden, www.bentacera.nl/corona

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vandaag zijn door de Minister de uitvoeringsregels voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bekend gemaakt. Deze regels geven voor een deel antwoord op vragen die er leefden. De regeling wordt vanaf 6 april a.s. opengesteld en aanvragen kunnen vanaf 14 april worden ingediend.

De belangrijkste punten op een rij:

1. Omzetdaling
Het was al bekend dat de NOW van toepassing is als de omzet in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 tenminste 20% is gedaald. De daling van de omzet in deze periode wordt vergeleken met een kwart van de omzet over 2019.

Voor ondernemers die zijn gestart na 1 januari 2019 geldt dat zij hun omzet mogen rekenen tot 29 februari jl., waarbij dit omgerekend wordt naar een gemiddelde over 3 maanden.

Wanneer ondernemers een zogenaamd na-ijl effect verwachten in hun omzet (d.w.z. de verwachte omzetdaling doet zich pas later in het genoemde tijdvak voor), dan mag deze periode worden verlegd naar een ingangsdatum van 1 april of 1 mei 2020. Deze keuze moet bij de aanvraag worden gedaan.

2. Over welke loonkosten wordt de subsidie berekend?
Het loon voor Sociale Verzekeringswetten (SV loon) is het uitgangspunt. Dit wordt gemaximeerd op € 9.538 per maand voor een medewerker. Dit is 2x het maximum SV loon. Over dit loon wordt 30% opslag gerekend. Dit is voor de dekking van vakantiegeld, werkgeverslasten sociale premies en pensioenlasten.

Uitgangspunt hierbij is de loonsom over januari 2020. Als deze ontbreekt, wordt uitgegaan van de loonsom over november 2019.

3. Voorschotaanvraag: de eisen
Werkgevers kunnen een voorschot aanvragen van 80%. Dit wordt berekend op basis van:
- De verwachte daling van de omzet
- De aangifte loonheffingen van januari 2020 of november 2019;
- De betaling van het voorschot vindt plaats in 3 maandelijkse termijnen.

Omdat aansluiting wordt gezocht bij de aangifte loonheffingen, is het van belang om het juiste loonheffingsnummer te vermelden en ook het bankrekeningnummer waarvan het bedrag van de aangifte wordt betaald.

Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken het voorschot uit te betalen. Daarvoor dient de aanvraag dan wel volledig te zijn.

4. Wanneer (definitieve) vaststelling van de tegemoetkoming?
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover NOW is toegekend, dient de werkgever de vaststelling van de subsidie aan te vragen.

5. Accountantsverklaring
Over de vraag vanaf welk bedrag een accountantsverklaring noodzakelijk is, volgt binnenkort bericht.

6. De Directeur-grootaandeelhouder (DGA): Wordt deze gecompenseerd?
- De DGA die onder de sociale verzekeringen valt, telt mee voor de tegemoetkoming. Let wel, maximaal voor
€ 9.538 per maand.
- De DGA die niet onder de sociale verzekeringen valt, telt niet mee. Voor deze DGA wordt verwezen naar de TOZO-regeling.

7. Concernregeling
Als sprake is van een concern, een samenstelling van meerdere rechtspersonen, dan wordt gekeken naar de omzetdaling op concernniveau. Dit om ‘strategisch gedrag’ te voorkomen.

8. Overige punten
Andere punten die van belang zijn:
- De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers door te betalen.
- Er mag geen ontslag plaatsvinden op bedrijfseconomische gronden tijdens de periode waarin de NOW-subsidie wordt ontvangen.
Vindt dit wel plaats, dan volgt een correctie op de subsidie voor het loon van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd, verhoogd met 50%.

Het is mogelijk dat na deze eerste tranche (maart/mei 2020) een tweede tranche gaat volgen. Dit wordt voor 1 juni a.s. bekend gemaakt.

Tot slot: Er vindt voortdurende monitoring van de regeling plaats. Op grond daarvan blijft aanpassing mogelijk. Het blijft daarom belangrijk om knelpunten in de regeling te melden!

TOZO

Deze noodregeling is nu onder voorwaarden ook opengesteld voor DGA’s.

Enkele voorwaarden:
- Je moet je salaris niet meer (kunnen) betalen;
- en je bent niet sociaal verzekerd

Als dat namelijk wel het geval is, val je onder de NOW.

Zie voor meer informatie ook de website: https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/

TOGS

Na regen komt zonneschijn. In dit geval een economische zonnestraal in de vorm van de noodmaatregel met de naam TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) Dit betekent een tegemoetkoming van € 4.000 voor getroffen ondernemers.

Zie voor meer informatie ook de website: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Op dit moment kun je bij het rvo problemen ondervinden met het inloggen, zij werken hard aan een oplossing.

Beperk je fiscale risico’s

Eerder schreven wij al dat wanneer je als gevolg van de coronacrisis je belastingaanslagen niet meer kunt betalen, je uitstel van betaling kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Daarnaast is het als ondernemer belangrijk om in kaart te brengen welke risico’s je onderneming als gevolg van de coronacrisis loopt op de langere termijn. Er zijn mogelijkheden jouw risico’s zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kun je denken aan:

Het in kaart brengen van onderlinge vorderingen en schulden tussen de vennootschappen.
Vaak worden activiteiten binnen een concern in verschillende vennootschappen onder gebracht vanuit het oogpunt van risicospreiding. Wanneer tussen deze vennootschappen onderlinge vordering- en schuldverhoudingen bestaan, brengt dit toch risico’s met zich mee. Het is daarom raadzaam om de onderlinge leningen in kaart te brengen en zoveel mogelijk af te lossen. Vergeet daarbij de positie tussen jou als aandeelhouder en de vennootschap niet!

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Als de betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis dusdanig oplopen dat het faillissement van een vennootschap nadert, moet worden beoordeeld of deze vennootschap kan worden ontvoegd uit de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Het faillissement van een vennootschap binnen fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan zeer nadelige gevolgen hebben.

Materiële vaste activa
Wanneer je de materiële vaste activa (machines, installaties, inventaris, transportmiddelen etc.) op de balans staan van jouw werkmaatschappij, vallen deze bij een faillissement in de boedel. Je kunt overwegen deze materiële vaste activa onder te brengen in een andere of nieuw op te richten vennootschap. Na het faillissement van de werkmaatschappij kun je eenvoudiger een doorstart maken.

Salaris DGA
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een B.V. moet je jezelf vanuit de vennootschap een gebruikelijk loon toekennen. Als de vennootschap lijdt onder de coronacrisis, is het aan te raden om te controleren of het salaris tijdelijk kan worden verlaagd.

Aansprakelijkheid: inbreng onderneming in de B.V.
Als je onderneemt via de rechtsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof), ben je privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. De beperkte aansprakelijkheid van een besloten vennootschap is een belangrijke reden om te kiezen voor deze rechtsvorm.

Update aanvragen uitstel van betaling
Wij krijgen veel vragen over (en verzoeken voor) bijzonder uitstel van betaling en het moment waarop dit uitstel kan worden aangevraagd.

Wanneer?
Uitstel van betaling kan pas worden aangevraagd als de aanslag door de Belastingdienst is opgelegd:
- Dit betekent dat het op dit moment nog niet mogelijk is uitstel van betaling aan te vragen voor de verschuldigde omzetbelasting en loonheffingen over de periode februari 2020.
- Het is dus ook nog niet mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor de verschuldigde omzetbelasting over het 1e kwartaal van 2020.

Hiervoor moet je wachten op de naheffingsaanslag. Deze naheffingsaanslag legt de Belastingdienst op nadat de reguliere betaaltermijn is verstreken. Het duurt nog enkele weken voordat de Belastingdienst deze naheffingsaanslagen oplegt. Zodra de aanslag bij je binnen is, kun je het verzoek tot uitstel van betaling voor je indienen.

De melding betalingsonmacht moet los van het verzoek tot uitstel van betaling worden ingediend.
Let op: dit moet binnen 2 weken nadat je de loonbelasting of omzetbelasting had moeten betalen. Een melding betalingsonmacht is alleen van belang voor rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V., N.V., stichting, vereniging).

Maatregelen op het gebied van financiering

In de afgelopen weken zijn diverse maatregelen afgekondigd door de banken over het opschorten van aflossing en/of rente moet de komende tijd duidelijk worden wat dat precies betekent en hoe de banken dat gaan uitvoeren.

In de eerdere nieuwsbrieven heb je daarover kunnen lezen. Ook kun je onze website hiervoor in de gaten houden. In de komende dagen verwachten wij meer nieuws te kunnen melden over de maatregelen en de voorwaarden die daarbij gelden.

Corona helpdesk

Voor jullie hebben wij bij Bentacera een helpdesk ingericht. Naast het contact opnemen met je eigen adviseur kun je ook hier terecht met vragen rondom de Corona maatregelen. Op deze manier zijn wij er zeker van dat je bij ons terecht kunt met vragen en advies.

Contact
Telefoon: 088 – 3210610
Email:

Tot slot

Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren wij je daarover. Houdt svp hiervoor ook de website van Bentacera in de gaten.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?