Uitstel van betaling

Geüpdatet op 3-9-2020 17:57:09

Heb je betalingsproblemen bij de Belastingdienst als gevolg van de coronacrisis vraag dan bijzonder uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst. De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling zijn wegens de coronacrisis versoepeld. Het versoepelde uitstelbeleid gold aanvankelijk tot 19 juni 2020, maar inmiddels is de einddatum verschoven naar 1 oktober 2020.

Belastingsoorten

Het versoepelde uitstel van betaling staat open voor de volgende belastingen:
· Inkomstenbelasting
· Vennootschapsbelasting
· Omzetbelasting
· Loonheffingen
· Kansspelbelasting
· Assurantiebelasting
· Verhuurderheffing
· Milieubelastingen
· Accijns
· Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
· Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
· BPM voor vergunninghouders (vanaf tijdvak mei 2020).

Voor de dividendbelasting en de motorrijtuigenbelasting is het niet mogelijk bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.

Voor wie en wanneer aanvragen
Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is geraakt, komt in aanmerking voor uitstel van betaling. Uitstel kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen. Het uitstel kan zowel met een online formulier als per brief worden aangevraagd.

Het verzoek tot uitstel van betaling hoeft maar eenmalig te worden gedaan. Het uitstel geldt namelijk voor de reeds opgelegde en toekomstige aanslagen voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling. Voor de inkomstenbelasting, premie zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting volstaat één verzoek tot uitstel van betaling. Voor deze vijf heffingen kan tegelijk uitstel van betaling worden aangevraagd. Het is niet nodig te wachten totdat voor alle vijf aanslagen zijn opgelegd, één aanslag is voldoende.

Om ondernemers tegemoet te komen, zal de Belastingdienst de komende rijd de verzuimboeten voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien

3 maanden uitstel
Nadat het verzoek bijzonder uitstel van betaling is ontvangen door de Belastingdienst wordt de invordering van de belastingschulden direct stopgezet. Dit betekent dat er geen betalingsherinnering of aanmaning wordt verstuurd omdat je de aanslag niet tijdig hebt betaald. Je krijgt automatisch voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling. Dit geldt ook voor belastingschulden die al zijn ontstaan voordat de coronacrisis uitbrak.

Uitstel langer dan 3 maanden
Als het uitstel van betaling van 3 maanden te kort is, is het mogelijk voor een langere periode uitstel aan te vragen. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan. Voor uitstelperiode van langer dan 3 maanden moet je aanvullende informatie aanleveren.

Welke informatie je aan moet leveren, is afhankelijk van de hoogte van de openstaande belastingschuld:
- Belastingschuld lager dan € 20.000: je moet de omstandigheden aangeven waardoor je onderneming door de coronacrisis is getroffen en langer uitstel noodzakelijk is. Je kunt denken aan de dalende omzetcijfers, bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de vorige maanden;
- Belastingschuld hoger dan € 20.000: een derde deskundige (bijv. een accountant) moet een verklaring overleggen. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

De verklaring van de derde-deskundige moet in ieder geval de volgende onderdelen omvatten:

  • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel van betaling of naar verwachting op korte termijn daarna.
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.
  • Welke documenten of gegevens zijn door de ondernemer aan de derde-deskundige zijn verstrekt.

Verzoek tot uitstel van betaling ingediend, en nu?
De Belastingdienst beoordeelt het verzoek om bijzonder uitstel van betaling los van een eerder verleend verzoek of tegelijkertijd lopend verzoek om uitstel van betaling op andere gronden (bijvoorbeeld regeling kort telefonisch uitstel).

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek tot uitstel van betaling. Vanwege het grote aantal verzoeken dat bij de Belastingdienst binnenkomt, zal deze bevestiging enige tijd op zich laten wachten.

Gedurende het uitstel kan de Belastingdienst om tussentijdse aflossingen vragen als de liquiditeitspositie van de ondernemer dat toelaat. Gedurende de periode dat het bijzondere uitstel van betaling loopt verrekent de Belastingdienst geen belastingteruggaven met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend. Er wordt wel verrekend als de ondernemer hierom verzoekt.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?