NOW: wijziging van de concernregeling per 1 mei 2020

Geüpdatet op 7-5-2020 09:46:31

Met de brief aan de Tweede Kamer van 1 mei jl. heeft Minister Koolmees de uitbreiding van de concernregeling in de NOW gepubliceerd. Deze is vastgelegd in artikel 6a van de NOW regeling.

Wat was het probleem met de concernregeling in de NOW?

Binnen een concern was het mogelijk dat een werkmaatschappij die te maken krijgt met een omzetdaling van tenminste 20%, geen NOW subsidie kan aanvragen als het concern als geheel niet aan de 20% eis voldoet. Het is dus mogelijk dat een werkmaatschappij die binnen een concern stand-alone functioneert en geen relatie heeft met andere onderdelen binnen het concern, geen subsidie krijgt, ondanks dat haar omzet sterk is gedaald. Dit werd als onwenselijk beschouwd.

Hoe ziet de aanpassing van de concernregeling er uit?

De hele verruiming van de concernregeling is vastgelegd in één artikel: 6a. Dit is de regeling en zijn de voorwaarden:

 • Een individuele werkmaatschappij kan NOW subsidie aanvragen, bij een omzetdaling van tenminste 20%.
 • Deze werkmaatschappij moet een rechtspersoon zijn.
 • Deze werkmaatschappij kan ook samen met één of meerdere groepsonderdelen, bijvoorbeeld een tussenholding, als groepsdeel gelden en als één rechtspersoon worden beschouwd, die in aanmerking kan komen voor de NOW subsidie. Mits uiteraard tenminste 20% omzetdaling.
 • De werkmaatschappij mag geen personeels-BV zijn: ‘de rechtspersoon heeft geen bedrijfsmatige activiteiten die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten’.
 • De werkgever sluit een overeenkomst met vertegenwoordigers van werknemers. Daarbij wordt de grens geïntroduceerd genoemd in artikel 3 lid 3 van de Wet melding collectief ontslag:
  - Bij meer dan 20 werknemers: vertegenwoordigers van werknemersorganisaties;
  - Bij minder dan 20 werknemers: met een vertegenwoordiging van het personeel.
 • Het groepshoofd verklaart over 2020:
  - Geen bonussen uit te keren;
  - Geen dividenden uit te keren;
  - Geen aandelen in te kopen;
  - Geen andere winstuitkeringen aan derden buiten de groep te doen,
  dit tot de datum van de Algemene Vergadering van aandeelhouders in 2021, waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
 • De andere onderdelen uit het concern voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen vaan van de NOW aanvrager.
 • De omzetdaling van het concern bedraagt minder dan 20% in het tijdvak waarover de subsidie wordt aangevraagd.
 • Werkzaamheden door werknemers van de NOW aanvrager voor andere groepsonderdelen worden tot de omzet van de aanvrager gerekend.
 • Voor de berekening van de omzet worden:
  - Dezelfde verrekenprijsregels en grondslagen van waardering en resultaatbepaling gehanteerd als in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening; en
  - Mutaties in voorraden gereed product toegerekend aan de omzet.

De accountantsverklaring

Het was al bekend dat er een accountantsverklaring wordt verlangd bij de definitieve opgave van de omzetdaling. Onder welke voorwaarden deze wordt vereist, is nog niet bekend gemaakt.
Wel al is duidelijk dat een accountantsverklaring is vereist ten aanzien van alle aanvullende voorwaarden die zijn gesteld bij een aanvraag van subsidie door een individuele werkmaatschappij of groepsdeel, indien het concern als geheel niet kwalificeert.

Praktische zaken

De gewijzigde regeling treedt in werking daags na publicatie in de Staatscourant.
Werkmaatschappijen die van de uitbreiding van de concernregeling gebruik willen maken, kunnen dat doen na inwerking treden van de gewijzigde regeling.

Vragen en knelpunten over deze uitbreiding van de concernregeling

Deze uitbreiding van de concernregeling lost voor veel werkmaatschappijen een probleem op. De regeling roept echter ook diverse vragen op rond knelpunten in de regeling.

a. Er is geen keuzemogelijkheid.
De hoofdregel is van toepassing als het concern voor tenminste 20% haar omzet ziet dalen. Er mag dan niet gekozen worden voor de uitbreidingsregeling.
Omgekeerd, wanneer het concern als geheel geen 20% omzetdaling ziet, kan een werkmaatschappij een beroep doen op de uitbreidingsregeling.
Maar, wat als:
- Het concern dat aanvankelijk een aanvraag voor al haar groepsleden heeft gedaan later toch geen 20% daling van haar omzet ziet? Vallen individuele leden uit het concern dan automatisch onder de uitbreidingsregeling?
Dit lijkt niet te kunnen, omdat pas na inwerkingtreden van deze regeling een aanvraag kan worden gedaan op de uitbreidingsregeling, mede gezien de aanvullende voorwaarden die daaraan worden gesteld.

Kan een werkmaatschappij dan nu alsnog een verzoek op de uitbreidingsregeling doen, nadat zij als onderdeel van het concern al een aanvraag heeft gedaan?
Dit lijkt in strijd met de NOW regeling, waarin staat vermeld dat slechts éénmaal een aanvraag kan worden gedaan.

- Het concern die geen 20% daling van haar omzet verwachte, achteraf haar omzet wel met tenminste 20% zag dalen, terwijl een werkmaatschappij uit de groep een verzoek heeft ingediend op de uitbreidingsregeling, komen beiden dan niet meer in aanmerking voor NOW subsidie?
Daar lijkt het wel op. Want de werkmaatschappij kan alleen op de uitbreidingsregeling een beroep doen indien het concern niet kwalificeert voor de omzetdaling van 20%.
Het concern is dan echter al te laat om een NOW aanvraag voor al haar groepsleden in te dienen.


b. Overschrijding van termijnen?
Binnen 24 weken na het verstrijken van het tijdvak waarover de omzetdaling wordt vastgesteld, dient de definitieve berekening te worden ingediend, waarbij een verklaring van de accountant dient te worden verstrekt.

Echter, wanneer de accountant tevens moet verklaren dat tot en met het moment waarop de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld er geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd, ligt het voor de hand te constateren dat de termijn van 24 weken te kort is.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256