NOW: tweede wijziging van de regeling

Gepubliceerd op 6-5-2020 13:34:22

Sinds de publicatie van de NOW regeling op 31 maart jl., wordt de regeling voor de tweede maal gewijzigd. Minister Koolmees had al aangekondigd dat de NOW regeling voortdurend gemonitord wordt en, indien nodig, wordt aangepast. Daar waar met de eerste wijziging van 3 april jl. meer wijzigingen van technische aard werden doorgevoerd, worden nu een aantal inhoudelijke wijzigingen in de regeling aangebracht.

Welke aanpassingen zijn op 1 mei jl. in de regeling doorgevoerd?

Met de term ‘voortschrijdend inzicht’ kunnen de aanpassingen die nu worden doorgevoerd worden gekarakteriseerd. De aanpassingen zijn de volgende:

Aanpassing van de concernregeling
Het wordt nu ook mogelijk voor individuele werkmaatschappijen NOW subsidie aan te vragen, als het concern als geheel niet aan de tenminste 20% omzetdaling voldoet.
Bij een verzoek om toepassing van deze uitbreiding van de concernregeling worden een aantal voorwaarden gesteld. Eén van de voorwaarden is ingegeven door de maatschappelijke verontwaardiging, die is ontstaan over het voornemen tot het uitkeren van bonussen aan topbestuurders van bedrijven die met steun van de overheid overeind worden gehouden: er mogen geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd.
Een andere aanvullende voorwaarden is het verplichte overleg met vertegenwoordigers van werknemers (-organisaties).
Deze uitbreiding is in één artikel aan de NOW regeling toegevoegd: artikel 6a.
Daarbij worden meer voorwaarden gesteld, waarbij bij de accountants de controle op naleving van deze voorwaarden wordt neergelegd.

Meer over deze uitbreiding is vermeld in het artikel dat aan deze uitbreiding van de concernregeling is gewijd.

Toestemming openbaar maken aanvraaggegevens
De aanvrager geeft toestemming aan het UWV om gegevens uit zijn aanvraag openbaar te maken. Dit ten behoeve van transparantie over de besteding van de NOW middelen.
Daarbij worden tevens belemmeringen weggenomen indien een verzoek op openbaarmaking wordt gedaan op grond van de Wet openbaar bestuur.

Buitenlands rekeningnummer
Aanvankelijk werd als voorwaarde gesteld dat de aanvrager over een Nederlands bankrekeningnummer beschikt. Als een aanvrager dit niet had, kreeg deze 4 weken de tijd om dit aan te vragen en het nummer door te geven aan het UWV.
Binnen deze termijn blijkt het echter meestal niet mogelijk om een Nederlandse bankrekening te openen. Daarom mag de subsidie nu ook op een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer worden overgemaakt.

Schrappen melding loonkostensubsidie bij de gemeente
Dit was al eerder aan de Tweede Kamer toegezegd. Met deze wijziging van de NOW regeling is dit ook in de regeling zelf doorgevoerd.

Wanneer accountantscontrole?

Wat nog niet bekend is gemaakt, is de grens waarbij de definitieve berekening moet worden voorzien van een accountantsverklaring. Wat over de accountantscontrole nu al wel bekend is, is dat iedere aanvraag voor de definitieve berekening onder artikel 6a van de NOW, de uitbreiding van de concernregeling, moet worden voorzien van een accountantsverklaring.

Naar verwachting zullen er meer wijzigingen en aanvullingen volgen op de NOW regeling.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256