NOW regelingen: wat je gemakkelijk over het hoofd ziet

Gepubliceerd op 11-9-2020 15:21:15

De beide NOW regelingen bevatten een aantal aanvullende voorwaarden die je als werkgever gemakkelijk over het hoofd kunt zien. De voorwaarden van beide regelingen verschillen ook van elkaar. Daarmee loop je de kans de volledige subsidie te verspelen.

Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst met de vakbonden of met vertegenwoordiging van het personeel over werkbehoud en inspanningsverplichting tot om- en bijscholing.

De 7 voorwaarden van NOW 1 en NOW 2, die je gemakkelijk over het hoofd ziet, lees je hier:

NOW 1.0: Meesturen stukken bij beroep op artikel 6a
Als NOW subsidie wordt aangevraagd door een werkmaatschappij en niet voor het concern als geheel, dienen bij het indienen van de definitieve berekening stukken te worden meegezonden waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 6a wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn:

 • Er is geen sprake van een personeels BV
 • Er is een overeenkomst met de vakbonden of vertegenwoordiging van het personeel over werkbehoud
 • Er zijn geen dividenden, bonussen of andere winstuitkeringen gedaan over 2020 en er zijn geen aandelen ingekocht.
 • Er worden geen werkzaamheden gedaan door andere vennootschappen in de groep die ten koste gaan van de vennootschap die de subsidie aanvraagt.
 • De omzetdaling van het concern of groep bedraagt minder dan 20%.

Overeenkomst met de vakbonden of met vertegenwoordiging van het personeel over werkbehoud
Deze overeenkomst is vereist wanneer NOW subsidie wordt aangevraagd voor een werkmaatschappij als het concern waar de werkmaatschappij onder valt, niet kwalificeert voor de 20% omzetdaling.

NOW 1.0: Meesturen stukken bij beroep op artikel 6a
Als NOW subsidie wordt aangevraagd door een werkmaatschappij en niet voor het concern als geheel, dienen bij het indienen van de definitieve berekening stukken te worden meegezonden waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 6a wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn:

NOW 1.0: Verklaring dat wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 13
Bij het indienen van de definitieve berekening dient een verklaring te worden meegezonden dat wordt voldaan aan een aantal voorwaarden van artikel 13. Twee van de voorwaarden die over het hoofd kunnen worden gezien, zijn:

 • Het informeren van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging over de subsidieverlening.
 • Het melden van omstandigheden die van invloed zijn op de subsidie. Hierbij kun je denken aan omstandigheden zijn die er toe leiden dat er geen recht meer bestaat op subsidie.

NOW 2.0: Voorwaarden bij collectief ontslag
Als collectief ontslag wordt aangevraagd, dit is bij ontslag van 20 werknemers of meer, dan dient overleg te worden gevoerd met de vakbonden of andere vertegenwoordiging van het personeel. Met het indienen van de aanvraag dient 4 weken gewacht te worden na de melding.

NOW 2.0: Inspanningsverplichting tot om- en bijscholing
De werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan ontwikkeladvies of aan scholing. Deze voorwaarde is niet nader ingevuld, maar bij het indienen van de definitieve berekening dient wel aangetoond te kunnen worden dat aan de voorwaarde is voldaan.

NOW 2.0: Verklaring omtrent het verbod op uitkeren van dividend bij aanvraag op niveau werkmaatschappij
Het groepshoofd en de aanvragende vennootschap dienen te beschikken over een schriftelijke verklaring dat voldaan wordt aan het uitkeringsverbod op dividenden, bonussen, winstuitkeringen en inkoop van aandelen. Dit is nog bovenop de verklaring in het volgende punt.

NOW 2.0: Verklaring dat door de groep wordt voldaan aan het verbod op uitkeren van dividenden
Dit geldt, naast het vorige punt, ook bij subsidieaanvragen op groepsniveau indien de subsidie tenminste € 100.000 als voorschot bedraagt of als de definitieve berekening tenminste leidt tot een subsidie van € 125.000 op concernniveau.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?