NOW: naderende deadline en knelpunten

Gepubliceerd op 15-5-2020 16:15:57

We attenderen je erop dat NOW aanvragen tot en met zondag 31 mei 2020 ingediend kunnen worden.

Enkele knelpunten
De huidige NOW regeling kent diverse knelpunten. Aan het begin van deze week kwam het probleem naar buiten van werkgevers die in januari een incidenteel hogere loonsom hebben vanwege de uitkering van bonussen of dertiende maand. Bij deze werkgevers valt de loonsom over maart t/m mei lager uit, waardoor zij een deel van de NOW subsidie mislopen. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij ook al enkele knelpunten benoemd.

Enkele knelpunten waarvoor we graag een oplossing zien:

Bedrijfsoverdracht of rechtsvormwijziging in de afgelopen maanden
Wanneer hierdoor het loonheffingennummer wijzigt, kan er geen aanspraak op NOW subsidie worden gemaakt, omdat er over januari geen SV-loon is op het (nieuwe) loonheffingennummer. Dit probleem is al veelvuldig gesignaleerd en aangekaart door onze beroepsorganisatie NBA en het UWV bij het Ministerie van Sociale Zaken. Er vindt overleg plaats, maar er is nog geen oplossing.

Advies
Ons advies is om in een dergelijke situatie wel een NOW-aanvraag in te dienen. Er zal een afwijzende beslissing volgen, waartegen vervolgens bezwaar kan worden gemaakt. Of dit uiteindelijk succesvol zal zijn, is de vraag. Het lijkt ons de moeite in ieder geval wel waard.

NOW aanvragen op concernniveau of alleen voor een werkmaatschappij
Begin mei is de concernregeling uitgebreid, waardoor het voor een individuele werkmaatschappij nu ook mogelijk is een NOW aanvraag te doen wanneer op concernniveau geen 20% omzetdaling wordt verwacht, maar de werkmaatschappij dit wel verwacht. Als een beroep wordt gedaan op deze regeling (artikel 6a van de NOW regeling) worden enkele aanvullende eisen gesteld (zie onze vorige nieuwsbrief).

Hier liggen twee knelpunten:

1. Op concernniveau werd tenminste 20% omzetdaling verwacht, maar uiteindelijk valt het mee en komt de daling uit op minder dan 20%. Een werkmaatschappij kan desondanks zijn geconfronteerd met een aanzienlijke omzetdaling, maar heeft geen NOW aangevraagd op basis van artikel 6a. Deze werkmaatschappij voldoet dan niet aan de voorwaarden en loopt subsidie mis.
Ons advies: in elk geval bezwaar maken.

2. Op concernniveau werd geen 20% omzetdaling verwacht en daarom heeft een werkmaatschappij wel een aanvraag ingediend, op grond van artikel 6a. Achteraf blijkt dat toch het hele concern haar omzet met meer dan 20% zag dalen. De aanvraag van de werkmaatschappij zal daarom worden afgewezen. Op concernniveau is echter niet voor alle groepsonderdelen tijdig een aanvraag ingediend. Hierdoor loopt het concern als geheel de subsidie mis.
Ons advies: ook hier bezwaar maken, alhoewel dat slechts een deel van de oplossing is.

Beide problemen waren bij de NBA nog niet bekend, maar worden nu meegenomen in het overleg met het Ministerie.

Accountantsverklaring als een werkmaatschappij alleen een aanvraag heeft ingediend
Als een werkmaatschappij in een concern onder de verruiming van de NOW regeling alleen een aanvraag heef gedaan, zal het groepshoofd moeten verklaren dat over het jaar 2020 geen dividenden, bonussen en winstuitkeringen worden verstrekt en dat er geen aandelen worden ingekocht. Dit geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Deze vergadering zal in de loop van 2021 plaatsvinden.

De accountantsverklaring, die bij de definitieve berekening moet worden meegestuurd, moet ook bevestigen dat aan deze voorwaarde is voldaan. Dit staat op gespannen voet met de termijn waarbinnen de definitieve berekening moet worden ingediend, nl. binnen 24 weken na het einde van het tijdvak waarover de omzetdaling is vastgesteld. Deze termijn eindigt ruim voor de datum van de betreffende aandeelhoudersvergadering.

Dit knelpunt hebben wij ook aangesneden bij zowel het UWV als de NBA. Bij de NBA was het nog niet gesignaleerd en neemt men het mee in het overleg over de voorwaarden waaraan de verklaring moet voldoen. De verwachting is niet dat de termijn wordt verlengd en eerlijk gezegd lijkt ons dat ook niet wenselijk gezien de financiële nood bij veel bedrijven.

Wachten op regels
Er zijn overigens meer knelpunten. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij daar al melding van gemaakt.
Het Kabinet heeft aangegeven de regelingen uit het eerste noodpakket voortdurend te monitoren en zo nodig de regelingen aan te passen. Voor de TOGS heeft dit tot enkele aanpassingen geleid en zijn er ook nieuwe regelingen in het leven geroepen.

De NOW regeling is onder tijdsdruk tot stand gekomen en is (mede daardoor) eenvoudig van opzet. Het blijkt echter gecompliceerd om snel adequate wijzigingen door te voeren. Het uitblijven van meer regels over de vereiste accountantsverklaring is daar een voorbeeld van. We houden de aanpassingen nauwlettend voor je in de gaten.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?