NOW 3.0 Inspanningsverplichting naar ander werk

Geüpdatet op 20-11-2020 15:50:13

De NOW 3.0 regeling voorziet, net als de NOW 1.0 en 2.0, in een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers met minder omzet door de coronacrisis en is in het leven geroepen om zoveel mogelijk banen te behouden.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij hun medewerkers stimuleren zich bij- of om te scholen. Dit helpt hen bij het aanpassen aan de nieuwe economische situatie die is ontstaan door corona. De werkgever legt hiervoor een verklaring af bij het aanvragen van de NOW 3.0 tegemoetkoming. Dit gold ook al bij het aanvragen van de NOW 2.0.

Om werkgevers hierbij te ondersteunen, kunnen medewerkers via het crisisprogramma Nederland Leert Door kosteloos ontwikkeladvies en (online) scholing krijgen. Inmiddels is dit crisisprogramma uitgebreid tot en met 2021 en is extra geld beschikbaar gesteld.

De korting die in de NOW 2.0 regeling gold bij bedrijfseconomisch ontslag, is niet meer van toepassing in de NOW 3.0. Door de coronacrisis wordt onze arbeidsmarkt ingrijpend geraakt. Ontslag is in veel situaties niet meer te vermijden. Wel blijft het de insteek om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Waar in sommige sectoren een enorm tekort aan banen ontstaat door de coronacrisis, zijn er in andere sectoren juist meer mensen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de zorg of de levensmiddelenbranche.

Een nieuwe voorwaarde in de NOW 3.0 is dat de werkgever zich bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst inspant om de medewerker naar ander werk te begeleiden. Ter ondersteuning van werkgevers is een sociaal pakket ter waarde van 1,4 miljard euro gepresenteerd. Dit pakket is een samenwerking van de overheid met vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten. Het doel is werknemers te helpen bij de overgang van hun huidige baan naar een nieuwe baan, terwijl er geen (of zo kort mogelijk) een uitkering nodig is.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ben je als werkgever verplicht contact op te nemen met het UWV. Dit kan via UWV Telefoon NOW (088 – 898 20 04). Dit contact wordt geregistreerd en bij het vaststellen van de NOW 3.0 subsidie zal het UWV controleren of je dit als werkgever inderdaad heeft gedaan. Doe je dat niet, dan wordt de tegemoetkoming met 5% gekort.

De inspanningsverplichting voor het begeleiden van de medewerker naar ander werk geldt ook bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en deze niet wordt verlengd of als de arbeidsovereenkomst eindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst. Spant de werkgever zich in deze gevallen onvoldoende in, dan leidt dit niet tot de korting van 5%. Het UWV heeft dan echter wel de bevoegdheid de subsidie te weigeren en het verstrekte voorschot terug te vorderen.

De enige 2 uitzonderingen hierop zijn:

  • Einde arbeidsovereenkomst wegens pensionering
  • Einde dienstverband na 104 weken ziekte. In dat geval heeft de werkgever al het nodige gedaan om de (zieke) werknemer te begeleiden naar ander werk.

Kosten verminderen

Als een werkgever kosten maakt om zijn medewerkers beter inzetbaar te maken binnen of buiten het eigen bedrijf (inzetbaarheidskosten), of kosten bedoeld om ervoor te zorgen dat de medewerker na ontslag niet of korter werkloos is (transitiekosten), dan kunnen deze in een aantal gevallen in mindering worden gebracht op een eventuele transitievergoeding.

Enkele voorwaarden
Er zijn enkele voorwaarden om deze transitie- of inzetbaarheidskosten in mindering te kunnen brengen.

Zo moeten bijvoorbeeld kosten, voordat ze worden gemaakt, schriftelijk en gespecificeerd aan de medewerker worden meegedeeld. Ook moet de medewerker vooraf schriftelijk akkoord gaan met het in mindering brengen van de kosten.

Het is ook verstandig op tijd te beginnen, zodat kosten die je bijvoorbeeld maakt voor de inspanningsverplichtingen van de NOW 3 mogelijk in mindering kunnen worden gebracht op een transitievergoeding.

Advies of ondersteuning nodig?
Meer informatie is onder andere te vinden op de websites van de Rijksoverheid en het UWV. Uiteraard zijn wij graag bereid je te ondersteunen bij het stimuleren van medewerkers in om- en bijscholing of hen te begeleiden naar ander werk. Bel je contactpersoon bij Bentacera of mail ons via .

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?