NOW 2.0: de regeling

Gepubliceerd op 26-6-2020 13:39:11

De NOW 2.0 regeling die op 25 juni jl. is gepubliceerd, bevat grotendeels bekende uitgangspunten en laat een paar nieuwe punten zien.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste uitgangspunten en wijzigingen binnen NOW 2.0, ten opzichte van NOW 1.0, en een aantal kanttekeningen.

1. NOW 1.0: definitieve berekening indienen
In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd, kan vanaf 7 oktober a.s. alleen voor NOW 1.0 een definitieve berekening worden ingediend. Dit is ongeacht of er ook een beroep wordt gedaan op NOW 2.0.

2. Omzet: referentietijdvak
Het referentietijdvak omvat 4 maanden en kan beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Als ook van de NOW 1.0 gebruik is gemaakt, dient het tijdvak van NOW 2.0 op het eerder gekozen tijdvak aan te sluiten. De omzetdaling dient nog steeds tenminste 20% te bedragen.

3. Correctie omzet bij afstoten bedrijfsonderdeel
Wanneer door het stopzetten of afstoten van bedrijfsactiviteiten in de periode na 1 januari 2019 t/m 29 februari 2020 de omzet van de aanvrager is verlaagd, dient tijdsevenredige herrekening van de referentieomzet te worden gedaan op basis van de periode die begint na stopzetten of afstoten, t/m 29 februari 2020. Onder de NOW 1.0 kon het afstoten van bedrijfsonderdelen leiden tot een hoger subsidie vanwege een grotere daling van de omzet. Dat is onder de NOW 2.0 gerepareerd.

4. Subsidietijdvak
De subsidie wordt verstrekt over de loonsommen in de maanden juni t/m september 2020. Dit is ongeacht de keuze van het referentietijdvak voor het bepalen van de omzetdaling.

5. Referentie tijdvak loonsom
Dit is maart 2020. Als er geen loonsom in dit tijdvak is, wordt gekeken naar de loonsom van november 2019. Bij 4-wekenverloning wordt gekeken naar periode 3, dat vervolgens omgerekend wordt naar een maand.

6. Seizoenpatroon?
Er is bewust geen mogelijkheid geopend voor correctie wegens een seizoenpatroon. De motivatie hiervoor is dat werkgevers in de afgelopen tijd hebben kunnen inspelen op de crisis en de keuzes die zij hebben gemaakt, behoren tot het ondernemersrisico. Daarnaast is de regering van mening dat door verlenging van de NOW regeling het tijdvak dusdanig groter wordt dat het effect van een seizoenpatroon hierdoor wordt genivelleerd.

7. Hoogte van de subsidie
De opslag op het SV loon wordt 40%. Naar rato de omzetdaling wordt van het SV loon inclusief de opslag 90% als subsidie uitgekeerd. Het SV loon wordt gemaximeerd op het SV loon van de maand maart, zie punt 4. Bijzondere beloningen zoals een extra (13e) maand blijven buiten beschouwing. Het maximum SV loon van € 9.538 per werknemer blijft gehandhaafd.

Kanttekening
De verhoging van de opslag van 30 naar 40% motiveert de regering met het geven van extra ruimte aan werkgevers om andere vaste lasten door te kunnen betalen. Echter, de NOW-regeling geeft aan dat de subsidie dient te worden aangewend voor het betalen van loonkosten.

8. Korting wegens uitkeringen van UWV
In de NOW 1.0 is vermeld dat uitkeringen van het UWV die via de werkgever worden uitbetaald aan de werknemer worden gekort op het SV loon. Nu blijkt dat het UWV uitkeringen wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid er niet uit kan filteren. Daarom is de korting beperkt tot WW-uitkeringen die via de werkgever worden uitbetaald. Dit geldt voor beide regelingen.

9. Lagere loonsom, bijvoorbeeld door ontslag van medewerkers (buiten UWV om)
Als tijdens het subsidietijdvak de loonsom daalt vanwege ontslag van medewerkers, dan wordt de subsidie gekort met 90% van 1.4 maal het SV loon van de betrokken medewerkers. Er vindt geen correctie voor de omzetdaling plaats.

10. Ontslag van medewerkers wegens ontslagaanvraag bij UWV
Als vanwege bedrijfseconomische redenen tijdens het subsidietijdvak ontslag wordt aangevraagd bij het UWV vindt korting plaats op de subsidie. Deze korting bedraagt 90% van 3 maal 1.4 maal het SV loon van de betrokken medewerkers. De korting komt bovenop een korting die kan plaatsvinden op basis van een lagere loonsom. Er is bewust voor ‘3 maal’ gekozen om te grote cumulatie met korting door daling van het SV loon te voorkomen.

11. Extra korting bij collectief ontslag
Als voor tenminste 20 werknemers ontslag wordt aangevraagd, vindt een extra korting van 5% plaats op de subsidie. Deze korting vervalt indien een akkoord over het ontslag wordt bereikt met vakbonden, dat voldoet aan de regels van de Wet Melding Collectief Ontslag. Bij het uitblijven van een akkoord kan een beroep worden gedaan op de Stichting van de Arbeid, volgens een nog nader vast te stellen regeling.

12. Scholingsverplichting
Door van de subsidieregeling gebruik te maken, committeert de werkgever zich aan het bieden van bij- en omscholingsregelingen aan werknemers. De Minister verwijst hierbij naar algemene en sectorgerichte scholingsfondsen en naar de aangekondigde regeling Nederland leert door.

13. Uitkeringsverbod voor dividenden
Onder NOW 2.0 geldt een algemeen uitkeringsverbod van dividenden, bonussen en andere winst-gerelateerde uitkeringen aan aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Ook geldt een verbod op inkopen van aandelen. Dit verbod geldt voor het boekjaar 2020 en geldt alleen bij subsidiebedragen vanaf € 125.000 en/of wanneer een voorschot van tenminste € 100.000 is aangevraagd.

Als door een gebroken boekjaar het subsidietijdvak in twee jaren valt, geldt het verbod voor beide jaren. Deze regel ziet niet op winstuitkeringen over voorgaande jaren. Ook over 2021 mogen weer dividenden worden uitgekeerd. Het verbod geldt voor het hoofd van de groep waarbinnen subsidie wordt aangevraagd, als de individuele groepsmaatschappijen die subsidie aanvragen. Bonussen aan ‘gewone’ werknemers vallen niet onder dit verbod.

Onder de NOW 1.0 geldt een uitkeringsverbod alleen als op werkmaatschappijniveau subsidie is aangevraagd en gelden de ondergrenzen van € 125.000 resp. € 100.000 niet.

14. Concernregeling of subsidie aanvraag voor een werkmaatschappij?
Het probleem dat wij eerder onderkenden bij de keuze om subsidie aan te vragen op concernniveau of voor een onderdeel, is voor zowel NOW 1.0 en 2.0 opgelost. Deze keuze hoeft pas te worden gemaakt bij het indienen van de definitieve berekening.

Als de omzetdaling op concernniveau tenminste 20% bedraagt, moet de NOW regeling op het concern worden toegepast. Is deze lager, dan kan per rechtspersoon of groepsonderdeel subsidie worden aangevraagd bij een omzetdaling van tenminste 20%.

15. Let op met personeels-BV’s
Als op het niveau van een werkmaatschappij of groepsonderdeel subsidie wordt aangevraagd, mag de aanvrager geen personeels-BV zijn. Van een personeels-BV is sprake indien meer dan 50% van haar werknemers uitleent aan andere onderdelen binnen de groep (waarvoor geen NOW-subsidie wordt aangevraagd).

16. Datum vaststellen groep of concern
De datum per wanneer wordt vastgesteld of sprake is van een concern is 1 juni 2020. Onder de NOW 1.0 was dit 1 maart 2020.

17. Indieningstermijn NOW 2.0
Na 15 november a.s. kan de definitieve berekening voor NOW 2.0 worden ingediend. Dit kan eventueel samen met de definitieve berekening voor NOW 1.0. Omdat beide regelingen verschillen van elkaar, dienen de definitieve berekeningen afzonderlijk te worden ingediend.

18. Bekendmaking gegevens NOW 2.0
Als je NOW aanvraagt, ga je ermee akkoord dat de naam van de organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden, net zoals dit het geval was bij de NOW 1.0 aanvraag. Alle andere gegevens, zoals het adres, worden dus niet openbaar gemaakt. Het UWV publiceert dit eind juni op de website. Dit geldt ook als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft aangevraagd. Het kabinet moet namelijk transparant zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.

19. Accountantsverklaring
Vanaf een voorschotaanvraag van € 100.000 en ook wanneer de definitieve subsidie tenminste € 125.000 bedraagt, dient een accountantsverklaring te worden meegezonden bij het vaststellingsverzoek. Het protocol waaraan de werkzaamheden van de accountant dienen te voldoen, wordt nog vastgesteld door de Minister.

Kanttekening
Naast de verklaring van de accountant wordt ook een verklaring gevraagd dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 15, o.a. aangaande de loonsom, en 17, uitkeringsverbod van dividenden etc. Het is echter onduidelijk van wie deze verklaring wordt verlangd. In de NOW 1.0 regeling werd dit toebedeeld aan de accountant (later ook de derde-deskundige).

20. Verklaring derde-deskundige
Deze is vereist voor subsidie aanvragen waarvoor geen accountantsverklaring wordt vereist. Uitzondering hierop zijn voorschotaanvragen tot € 20.000 en (definitieve) subsidieaanvragen tot € 25.000. Een overzicht wie deze derde deskundigen kunnen zijn, wordt door de Minister bekend gemaakt.

21. Aanvraagtermijn
De subsidie kan worden aangevraagd vanaf (waarschijnlijk) 6 juli tot en met 31 augustus aanstaande.

22. Voorschot NOW 2.0
Na de aanvraag wordt een voorschot uitgekeerd van 80% in maximaal 2 termijnen. Onder de NOW 1.0 werd het voorschot in 3 termijnen uitgekeerd.

23. Indieningstermijnen
De indieningstermijn voor de definitieve berekening bedraagt 24 weken, vanaf op zijn vroegst 7 oktober a.s. voor NOW 1.0. Als ook een accountantsverklaring dient te worden meegezonden, wordt de termijn verlengd met 14 weken. De definitieve berekening voor NOW 2.0 kan na 15 november a.s. worden ingediend.

Kanttekening
Het is onduidelijk of de termijn van 24 weken voor de definitieve berekening voor NOW 1.0 ook wordt verschoven als er voor wordt gekozen om deze gelijktijdig met de definitieve berekening voor NOW 2.0 in te dienen. Deze kan namelijk pas vanaf 15 november a.s. worden ingediend.

24. Overige voorwaarden
Ten opzichte van de vorige regeling zijn de overige voorwaarden onder de NOW 2.0 regeling nagenoeg gelijk gebleven. Denk hierbij aan onder andere het informeren van werknemers over de aanvraag en de administratieve verplichtingen. Ook de voorwaarden en systematiek voor het bepalen van de omzetdaling zijn ongewijzigd gebleven.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?