NOW 1.0 en 2.0: Aanvullingen en wijzigingen

Gepubliceerd op 2-10-2020 15:21:18

Op 30 september jl. zijn ook enkele aanvullingen en wijzigingen op de beide voorgaande NOW regelingen gepubliceerd.

Voorbeelden zijn o.a.:

  • Indienen vaststellingsverzoek als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan.
  • Herstelmogelijkheid aanvraag op werkmaatschappijniveau.
  • Schrappen van documenten ter onderbouwing van de omzetdaling.

NOW 1.0:

Publicatie van het protocol voor de derden-verklaring
Deze is nodig bij de indiening van het vaststellingsverzoek als het ontvangen voorschot meer dan € 20.000, maar minder dan € 100.000 bedraagt of wanneer de definitieve berekening op meer dan € 25.000, maar minder dan € 125.000 uit komt.

Dit zijn grenzen die zijn vastgesteld bij aanvragen op concernniveau. Als alleen op niveau van een werkmaatschappij of subgroep subsidie is aangevraagd, is altijd een accountantsverklaring vereist.

Indienen vaststellingsverzoek als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan
Als bijvoorbeeld de omzetdaling minder dan 20% is, komt de werkgever niet voor subsidie in aanmerking. Er moet wel een vaststellingsverzoek worden ingediend, maar er hoeft geen accountantsverklaring of derden-verklaring te worden toegevoegd.

NOW 1.0 en 2.0:

Herstelmogelijkheid aanvraag op werkmaatschappijniveau
Het wordt mogelijk om op het moment van indienen van het vaststellingsverzoek te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor subsidievaststelling op niveau van de werkmaatschappij. Dit was al geruime tijd geleden aangekondigd.

Schrappen documenten ter onderbouwing omzetdaling
Er hoeven geen documenten meer te worden meegestuurd bij het verzoek tot vaststelling waarmee de omzetdaling wordt onderbouwd.

Verduidelijking dividend uitkeringsverbod
De regeling bevatte een verwijzing naar de jaarvergadering, waarin de jaarrekening over 2020 werd vastgesteld. Deze bepaling is komen te vervallen, omdat de indruk zou kunnen ontstaan dat direct na deze vergadering wel dividenden ten laste van 2020 mogen worden uitgekeerd.
Als het uitkeringsverbod van toepassing is, geldt dit dus integraal voor het resultaat over 2020.

Voor alle duidelijkheid: dit verbod geldt dus ook voor bonussen en winstuitkeringen aan bestuurders en voor het inkopen van aandelen.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?