Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

Geüpdatet op 31-5-2021 20:24:43

Verlenging
De NOW regeling wordt verlengd met een periode van 4 maanden. Deze verlenging wordt aangeduid met NOW 2.0. Omdat sprake is van een verlenging van de huidige regeling, blijven ook alle voorwaarden van kracht. Er zij echter een aantal aanvullingen. De tekst van de regeling is nog niet bekend gemaakt. Hierna wordt alleen op de door het kabinet aangekondigde aanvullingen ingegaan.

Keuze omzettijdvak
Ook hier is het mogelijk om te kiezen voor een verlegging van het tijdvak waarover de omzetdaling wordt vastgesteld. Het tijdvak van 4 maanden kan beginnen op 1 juni, 1 juli en 1 augustus. Of het tijdvak ook op 1 september kan beginnen, ligt wel voor de hand, maar is nog niet zeker. Als al eerder een NOW aanvraag is ingediend, moet het nieuw gekozen tijdvak aansluiten op het tijdvak van de eerste aanvraag. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld na een tijdvakkeuze van maart t/m mei vervolgens voor een tijdvak juli t/m september te kiezen.

Omzet: samenloop NOW en regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Een gift uit de nieuwe regeling Tegemoetkomen Vaste Lasten MKB moet voor het bepalen van de omzetdaling voor de NOW tot de omzet worden gerekend. Dit was ook al zo bij de voorganger van deze regeling, de TOGS.

Loonsom maart is referentie
De referentieloonsom is de maand maart. Mutaties daarin na 15 mei worden niet meer meegenomen.
Vervolgens wordt de loonsom over de maanden juni t/m augustus vergeleken met de loonsom over maart. Een andere keuze voor het tijdvak waarover de omzetdaling wordt gemeten, heeft hier geen invloed op.

Toeslag op de loonsom
Deze wordt verhoogd naar 40% over het SV loon. Dit wordt gemotiveerd door het kabinet vanuit de wens om daarmee ook tegemoet te komen in de vaste lasten van de werkgever.

Is de boete bij ontslag komen te vervallen?
Nee. Er vindt nog steeds een korting plaats op de subsidie als binnen het loontijdvak waarover de subsidie wordt verstrekt ontslag wordt aangevraagd wegens bedrijfseconomische gronden. Onder de NOW 1.0 werd deze vastgesteld op 150% van het SV-loon van de medewerker(-s) waarvoor ontslag is aangevraagd. Onder de NOW 2.0 is dit verlaagd tot 100% van het SV-loon.

Daarnaast is bekend gemaakt dat bij een collectieve ontslagaanvraag een korting op het subsidiebedrag plaats gaat vinden van 5%. Van een collectieve ontslagaanvraag is sprake als het gaat om ontslag van tenminste 20 werknemers. Deze korting vervalt als er met de vakbonden een akkoord wordt bereikt over het ontslag. Als overleg met de vakbonden ontbreekt, volstaat ook een akkoord met een andere vertegenwoordiging van de werknemers.

Aanvraag collectief ontslag
Als collectief ontslag wordt aangevraagd zijn er verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Van collectief ontslag is sprake bij een ontslagaanvraag voor 20 of meer werknemers. In dat geval zal bij de aanvraag voor de NOW verklaart moeten worden dat de werkgever gedurende een periode van 4 weken zal overleggen met de vakbonden over het voorgenomen ontslag en dat de aanvraag voor het ontslag niet eerder in te dienen dan 4 weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop van eigen aandelen
De beperkingen die uit hoofde hiervan worden opgelegd, kennen we al vanuit artikel 6a van de NOW regeling. Dit artikel zorgde als 2e wijziging van de NOW regeling voor een uitbreiding op de concernregeling.

Wanneer een aanvraag wordt gedaan dient het bestuur van de werkgever te verklaren dat er over het jaar 2020 geen dividend-, winst- en bonusuitkeringen worden gedaan aan aandeelhouders, bestuurders en directie. Evenmin mogen er eigen aandelen worden ingekocht. Dividenden e.d. die zijn vastgesteld over voorgaande jaren, maar zijn uitgekeerd in 2020 vallen hier buiten.

Ook vanaf 2021 mogen weer uitkeringen plaatsvinden, maar niet ten laste van het resultaat over 2020.
Een uitzondering geldt voor afspraken met de Belastingdienst over het (verplicht) uitkeren van dividend.
Deze voorwaarde gaat echter alleen gelden voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring nodig is.

Scholing
Als aanvullende voorwaarde bij NOW 2.0 wordt een inspanningsverplichting voor werkgevers opgenomen om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Dit is met het oog op de fundamentele veranderingen die samenlevingen economie thans ondergaan en vragen om andere bedrijfsmodellen.

De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat wel.
Voor dit doel wordt een crisispakket gevormd onder de naam ‘NL leert door’. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

Aanvullende regeling voor seizoensbedrijven?
Het kabinet geeft aan dat door verlenging van de NOW regeling met 3 maanden beter tegemoet wordt gekomen aan seizoensbedrijven omdat de langere periode waarover de omzetdaling wordt gemeten het effect van omzetpieken dempt. Daarmee acht het kabinet de nieuwe regeling voldoende.

Aanvraag vanaf 6 juli
Het kabinet houdt nog wel een slag om de arm, maar streeft ernaar om de regeling NOW 2.0 vanaf 6 juli a.s. open te kunnen stellen.

Verzoek tot vaststelling
Indienen verzoek tot vaststelling mogelijk vanaf 7 oktober 2020.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256