Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0)

Geüpdatet op 31-5-2021 20:24:39

Loonsom bij seizoensbedrijven: loonsom in periode maart t/m mei hoger dan januari?
Een punt van kritiek op de NOW regeling is dat er onvoldoende rekening werd gehouden met een hogere loonsom tijdens omzetpieken, waarvan sprake is bij seizoensbedrijven. Uitgangspunt is immers het SV-loon in de maand januari.

Het kabinet komt aan deze kritiek tegemoet met een aanpassing van de regeling. Als de loonsom in de periode maart t/m mei hoger is dan driemaal de loonsom over januari, wordt maart als referentiemaand voor de loonsom genomen. Voor toepassing van deze regeling hoeft er overigens geen sprake te zijn van een seizoensbedrijf, maar is de regeling voor alle bedrijven van toepassing als de gemiddelde loonsom over het genoemde tijdvak hoger is dan de loonsom in januari. Het UWV past deze regeling automatisch toe, als de uitkomst voordeliger is voor de aanvrager. Er hoeft dus geen verzoek te worden ingediend door de werkgever.

Kanttekening:
Dit is nog niet een echte oplossing voor seizoensbedrijven in de horeca, waar het seizoen pas in april begint en het seizoenspersoneel pas vanaf april op de loonlijst komt, op grond van afspraken die vóór de crisis zijn gemaakt.

NOW bij bedrijfsovername en herstructurering
Een ander discussiepunt in de NOW regeling is dat de overname van een bedrijf door middel van een activa-passiva transactie op of na 1 januari 2019 nadelig uitpakt voor de hoogte van de subsidie. Een overname vanaf 1 januari jl. leidt zelfs tot € 0 NOW subsidie. Dit vanwege het ontbreken van een referentie-omzet en/of het ontbreken van een loonsom in januari. Hetzelfde probleem speelt ook bij rechtsvormwijzigingen. In de kern vormt dit ook een bedrijfsovername.

Het kabinet heeft dit op twee manieren gedeeltelijk gerepareerd:
1. Voor de omzetkant wordt toegestaan dat de regeling voor startende ondernemingen mag worden toegepast bij een bedrijfsovername. Dus als een bedrijf na 1 januari 2019 is overgenomen, vanaf de eerstvolgende hele maand na overname tot en met 29 februari 2020 worden omgerekend naar een referentieomzet voor drie maanden.

Als voorbeeld: als een bedrijfsovername heeft plaatsgevonden per 1 juli 2019 mag de omzet over de maanden juli 2019 t/m februari 2020 worden herrekend tot een omzet over 3 maanden. Je neemt dan eenvoudigweg 3/8 deel van de omzet die in die maanden is gerealiseerd. Let wel: alleen de hele maanden na de bedrijfsovername tellen mee. Als een overname op de 1e dag van de maand heeft plaatsgevonden, mag deze maand meegeteld worden. Vindt de overname later gedurende de maand plaats, dan telt dit deel van de maand niet mee.

Bij bedrijfsovernames die vóór of uiterlijk op 1 februari 2020 hebben plaatsgevonden is dit een oplossing aan de omzetkant van de NOW regeling. Ook bij een bedrijfsovername in de maand januari mag de omzet over februari als referentieomzet worden genomen.

2. Voor de loonkostenkant wordt verwezen naar de regeling die vermeld staat bij seizoensbedrijven.
Als er in januari geen loonsom is, maar in het tijdvak maart t/m mei wel, wordt de loonsom van maart als referentie gebruikt.

Deze reparatie werkt niet voor bedrijfsovernames en reorganisaties vanaf 2 februari 2020. Dan is het advies om wel een aanvraag in te dienen en daarna bezwaar te maken op de afwijzende beschikking.

NOW bij startende bedrijven
Voor startende bedrijven en snel groeiende bedrijven voorziet de gewijzigde regeling voor het bepalen van de referentieloonsom ook in een tegemoetkoming. Als de loonkosten in het tijdvak maart t/m mei zijn gestegen ten opzichte van 3 maal de loonsom van januari, wordt ook hier de loonsom van maart als referentie genomen. Verdere loonstijgingen in april en mei blijven buiten beschouwing. In dat geval komt de aangepaste regeling nog onvoldoende tegemoet aan de kritiek.

Voor het bepalen van de referentieomzet heeft ook een wijziging plaatsgevonden. Onder de eerdere regeling mogen alleen hele kalendermaanden worden meegeteld na de start van de onderneming.
Als een bedrijf op de eerste dag van de maand is gestart mag het in de nieuwe regeling de omzet over deze maand ook meetellen voor het bepalen van de referentieomzet.

Loonsom januari te hoog door 13e maand
De NOW regeling is op dit punt aangepast. Het UWV zal bij het vaststellen van de subsidie de extra periodieke salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsom halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege het uitkeren van een 13e maand in januari de NOW subsidie moeten terugbetalen bij vaststelling.
Onder extra periodieke salarissen wordt verstaan het extra loon dat naast het reguliere loon en vakantiebijslag wordt uitbetaald naar aanleiding van afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, en dat niet afhankelijk is van bedrijfsresultaten of kwalitatieve of kwantitatieve prestaties van de werknemer.

Heeft het zin om bezwaar te maken?
Ja. Wij hebben dit al eerder aangegeven. Door de aanpassingen die nu worden doorgevoerd in de NOW regeling 1.0 wordt aan een aantal punten van kritiek tegemoet gekomen. Maar in veel gevallen zullen er toch nog werkgevers tussen de wal en het schip kunnen vallen. Werkgevers voor wie naar doel en strekking van de regeling de NOW subsidie wel is bedoeld.

De Minister schrijft hier het volgende over: “Dat niet in alle gevallen precies aangesloten wordt op de daadwerkelijke situatie van een onderneming is deels een onoverkomelijk gevolg van het karakter van de NOW: een regeling die robuust is en gericht op zoveel mogelijk snelheid en eenvoud in de uitvoering om zoveel mogelijk werkgevers, zo snel mogelijk te ondersteunen. Tegelijkertijd acht ik het wel van belang dat – indien aanvragen uitvallen in de reguliere processen – deze in de uitvoering zodanig worden beoordeeld en behandeld dat in zoveel mogelijk gevallen recht wordt gedaan aan het doel van de NOW.”

De laatste zin uit deze passage leidt tot onze conclusie dat het zeker de moeite waard is om bezwaar te maken als de uitvoering van de NOW regeling strijdig is met het doel en strekking waarvoor deze is opgezet.

Uiterste termijn voor indienen is verlengd tot en met 5 juni 2020
Deze verlenging van de termijn is ingegeven door de hiervoor toegelichte wijzigingen in de NOW 1.0 regeling.

Indienen verzoek tot vaststelling vanaf 7 oktober 2020.
De definitieve berekening voor de NOW subsidie kan worden ingediend vanaf 7 oktober 2020. Dit is 18 weken later dan aangekondigd bij het verschijnen van de NOW regeling. De indieningstermijn van 24 weken begint ook vanaf die datum te lopen. Voor de gevallen waarin een accountantsverklaring dient te worden meegezonden, wordt deze termijn verlengd naar 38 maanden.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256