Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Geüpdatet op 31-5-2021 20:24:52

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is op dinsdag 17 maart stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats introduceert het kabinet de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

In de loop van komende week wordt meer informatie bekend gemaakt inzake de inhoud van de regeling.

Het UWV streeft naar een zo eenvoudig mogelijke aanvraag en aanvraagprocedure. E-herkenning is niet mogelijk. Wanneer echter een intermediair (accountants- of administratiekantoor) de aanvraag voor een klant in dient, moet er waarschijnlijk een machtiging worden meegestuurd. Hoe deze er uit moet zien, is nog niet bekend.

Alhoewel er op dit moment nog veel vragen zijn, worden de contouren van de regeling wel steeds meer bekend. Eén van de vragen is bijvoorbeeld waarover de tegemoetkoming van 90% wordt berekend. Hierin wordt aansluiting gezocht bij het begrip Loonsom, dat onder andere ook in publicaties van het CBS wordt gebruikt. Daaronder vallen het brutoloon en het werkgeversdeel van de sociale lasten. Het UWV houdt nog wel een slag om de arm in die zin dat hierop nog ‘plussen’ en ‘minnen’ op kunnen worden aangebracht.

Of de DGA die niet onder de sociale verzekeringen valt, ook nog een plaats krijgt in deze regeling, is nog onbekend. Naar onze mening zou het passend zijn dat ook deze onder de NOW gaat vallen. Wij gaan er vanuit dat DGA’s die wel onder de sociale verzekeringen vallen gewoon meetellen in de NOW.

Ook een vraag is ten opzichte van welke periode de omzetdaling moet worden afgemeten. Zijn dat de maanden december, januari en februari, voorafgaand aan de ingangsdatum van 1 maart jl. van de regeling? Hoe zit het dan met seizoensbedrijven?

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 24 maart jl. schuift de Minister veel van dergelijke inhoudelijke vragen door naar het moment van publicatie van de regeling. We wachten aanstaande maandag in spanning af!

Nog een aantal punten die wij inmiddels al wel kennen en wellicht nog voor jou van belang kunnen zijn:

Uitzendkrachten
Uitzendkrachten vallen bij de inlenende opdrachtgever niet onder de werking van de NOW. Het beste kun je de uitzendkracht naar het uitzendbureau terug sturen, waarna vervolgens het uitzendbureau wel van de NOW gebruik kan maken en zo de uitzendkracht met korting weer aan jou kan uitlenen. Ook het behouden van uitzendkrachten kan zeer waardevol zijn zodra we uit deze crisis komen.

Verwacht omzetverlies
De NOW-regeling is flexibeler dan de WTV-regeling, want het uitgangspunt is het verlies aan omzet, dat tenminste 20% dient te bedragen. De regeling geldt niet alleen als werknemers niet of minder werken vanwege het coronavirus. Of werknemers wel of niet werken, is voor de NOW niet van belang en is dus ter beoordeling van de werkgever. Wellicht kom je nu toe aan het grondig uitmesten van het magazijn of de voorjaarsschoonmaak van de kantoren. In redelijkheid kun je van je medewerkers verwachten dat ook zij zich flexibel inzetten.

Van essentieel belang is nu natuurlijk wel dat je de gerealiseerde omzet in de juiste periode laat vallen. Vooral voor bedrijven waarbij het moment van levering van product of dienst in een eerdere of latere periode worden gefactureerd dan wanneer deze feitelijk hebben plaatsgevonden.

Loondoorbetaling en ontslag
Belangrijke voorwaarden zijn dat het loon volledig wordt doorbetaald.
Daarnaast mogen er in de periode waarop de NOW van toepassing is geen ontslagen plaatsvinden op bedrijfseconomische gronden.

Voorschotaanvraag
Het zal wel druk worden op 6 april en de dagen die daar op volgen. Vanaf dat moment kan een voorschot worden aangevraagd.

Als je in financiële nood zit, is het natuurlijk uiterst welkom dat dit verzoek zo snel mogelijk wordt ingediend en afgehandeld. Er is echter op dit moment nog geen zicht op hoe lang de uitbetaling vervolgens op zich laat wachten.

Je kunt ook later, of na afloop van de periode maart/mei van dit jaar een aanvraag indienen. Wellicht een tip wanneer jouw bedrijf het water nog niet aan de lippen staat. Daarmee help je collega ondernemers met een nog grotere nood en biedt je hen wellicht ook een betere kans om te overleven. Uiteindelijk zullen wij het samen moeten doen!

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256