Nieuwe regeling sierteeltsector en voedingstuinbouw, ook van toepassing op de sectorgroothandel

Geüpdatet op 12-6-2020 09:59:36

Op 8 mei is de regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 bekend gemaakt. Ondernemingen in deze sector komen hiervoor in aanmerking als zij ten opzichte van de gemiddelde omzet in de jaren 2017 t/m 2019 te maken hebben met acute vraaguitval van bederfelijke producten, terwijl de kosten doorlopen.

Daarbij dacht het kabinet aan een regeling waarbij 30% van de omzetderving onder het ondernemersrisico valt en de Staat de resterende schade voor een aanzienlijk deel compenseert. Nu is duidelijk gemaakt hoe deze compensatie er uit ziet:

  • · Voor ondernemers in de voedingstuinbouw geldt als aanvullende voorwaarde dat minimaal 75% van de omzet wordt geleverd aan de sector food-services. De tegemoetkoming richt zich ook op de omzetderving in dat deel van de omzet. Onder food-services wordt verstaan restaurants en andere horecabedrijven.
  • · Groothandelsbedrijven waarvan minimaal 75% van de omzet betrekking heeft op leveringen aan de food-services en groothandelsbedrijven in de sierteelt kunnen ook voor de tegemoetkoming in aanmerking komen. Bij deze sectoren wordt de tegemoetkoming bepaalt op basis van de gederfde brutowinst.
  • · Verder is de regeling opengesteld voor de sector gespecialiseerde wegtransport. Voor deze bedrijven is de omzetderving weer bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming.

De regeling kent een aantal plafonds:

Tabel

Als aanvullende voorwaarde geldt dat de onderneming in de ‘kern gezond’ is en geen faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?