Mogelijk teveel btw afgedragen over privégebruik auto

Gepubliceerd op 1-5-2017 08:16:55

Btw-heffing privégebruik auto
Sinds 1 juli 2011 zijn de btw-regels voor het privégebruik van de auto door btw-ondernemers, maten/firmanten en hun werknemers aangepast. Per deze datum wordt het privégebruik niet langer gecorrigeerd middels een btw-aftrekcorrectie, maar door middel van een heffing over het privégebruik.

De vergoeding waarover btw is verschuldigd wordt vastgesteld op de kosten voor het werkelijke privégebruik. Hiervoor is vereist dat er een kilometeradministratie wordt bijgehouden. Om praktische redenen heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat er, indien er geen kilometeradministratie beschikbaar is, gekozen kan worden voor een forfaitaire berekening (in beginsel 2,7% van de catalogusprijs incl. btw en bpm).

Aangezien het bijhouden van een kilometeradministratie bepaald geen kleinigheidje is, wordt er veel gebruik gemaakt van de forfaitaire methode. En juist deze forfaitaire methode heeft geleid tot massaal bezwaar (jaarlijks ruim 300.000!). Het bezwaar betreft voornamelijk het verschil tussen de btw-heffing op basis van de forfaitaire methode en de btw die zou zijn geheven als er wordt uitgegaan van de kosten voor het werkelijke privégebruik.

Proefprocedures Hoge Raad
De Hoge Raad heeft 21 april jl. in vier proefprocedures geoordeeld over de btw-regels voor het privégebruik van de auto. Volgens de Hoge Raad hoeft een kilometeradministratie niet de enige vorm van bewijs te zijn om het werkelijke privégebruik aan te tonen: “Ingeval de administratie van een ondernemer geen gegevens bevat waaruit is af te leiden in hoeverre een goed voor privédoeleinden is gebruikt, moet de omvang van het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald. Bij deze beoordeling moeten omstandigheden in aanmerking worden genomen zoals de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor het aangeschafte goed binnen die onderneming bruikbaar is, alsmede de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die het goed gebruikt, en voorts hetgeen bekend is omtrent de wijze waarop het goed voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt zoals bijvoorbeeld voor woon werkverkeer”. De Hoge Raad oordeelt verder dat indien de forfaitaire methode ertoe heeft geleid dat er meer btw is betaald dan op basis van het werkelijk privégebruik verschuldigd is, de ondernemer recht heeft op teruggave van dat deel van de btw.

De zaak is verwezen naar het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch voor verdere behandeling. Hopelijk zal dit duidelijkheid geven over hoe de omvang van het privégebruik (anders dan een kilometeradministratie) in redelijkheid kan worden bepaald op een manier die praktisch en werkbaar is voor de praktijk.

Reactie Belastingdienst
De Belastingdienst heeft aangegeven de arresten van de Hoge Raad te bestuderen. De Belastingdienst gaat na welke gevolgen deze moeten hebben voor de wet- en regelgeving en voor de afhandeling van het massaal bezwaar.

Tot slot
We wachten de uitspraak van Gerechtshof ’s Hertogenbosch met belangstelling af. Misschien zit er een nog btw-voordeel aan te komen. We houden jullie op de hoogte!

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256