Inspanningsverplichting stimuleren scholing onder de NOW 2.0 regeling, hoe zit dat?

Geüpdatet op 10-7-2020 14:13:08

De coronacrisis heeft een nieuwe economische realiteit met zich meegebracht, met ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. Waar sommige sectoren en organisaties door de crisis maar net het hoofd boven water kunnen houden, of net niet, brengt deze voor andere sectoren en organisaties juist onverwachte kansen en mogelijkheden met zich mee. Deze verschuiving zorgt er onder andere voor dat de vraag naar en het aanbod van geschikt personeel uit balans is geraakt.

Waar in de NOW 1.0 regeling de nadruk lag op het overeind houden van bedrijven met snelle financiële ondersteuning, wordt in de NOW 2.0 regeling meer toekomstgericht gedacht. Een belangrijk verschil tussen de beide regelingen is de inspanningsverplichting die werkgevers wordt opgelegd om medewerkers te stimuleren om aan bij- of omscholing te gaan doen zodat zij beter inzetbaar worden in een snel veranderende arbeidsmarkt.

De inspanningsverplichting voor de werkgever betekent dat werkgevers zich moeten inspannen om hun medewerkers te motiveren om aan bij- of omscholing te doen. Met deze inspanning geeft een werkgever dus geen zekerheid op het houden van de huidige baan, of de garantie op een nieuwe baan bij een andere werkgever.

Om als werkgever in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de NOW 2.0 regeling moet je kunnen aantonen dat je je hebt ingespannen om je medewerkers te bewegen tot om- en bijscholing.

Wat is daarbij belangrijk?

 • Betrek de medewerkers bij je plannen, voor de nodige input (bijvoorbeeld via de medezeggenschap)
 • Ga na welke behoefte er is op het gebied van functies en competenties in de komende tijd
 • Inventariseer welke functies/medewerkers in aanmerking komen voor om- en bijscholing
 • Bepaal een beschikbaar scholingsbudget
 • Leg vast wat de criteria zijn voor het mogen volgen van de om- en bijscholing (bijvoorbeeld samen met de medezeggenschap) en deel deze criteria met je medewerkers
 • Zorg voor een goede administratie (per medewerker) van welke scholing wordt gevolgd en wat de kosten zijn
 • Leg afspraken over scholing schriftelijk vast met de medewerker en ga na of de kosten voor scholing in mindering kunnen worden gebracht op een eventuele transitievergoeding*
 • Check of er subsidiemogelijkheden zijn voor scholing. Zo zijn er een aantal algemene subsidies, maar zijn er ook tegemoetkomingen vanuit de opleidings- en ontwikkelingsfondsen binnen de verschillende branches. Vanuit de overheid is een initiatief gestart, het crisisprogramma NL Leert Door, voor het ondersteunen van werkgevers en werknemers op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Meer informatie kun je vinden op hoewerktnederland.nl
 • Zorg voor een goede vastlegging van je inspanningen en de communicatie hierover met je medewerkers, zodat je aan kunt tonen aan de inspanningsverplichting te voldoen.
 • Tot slot: investeren in opleiding en ontwikkeling van je medewerkers is altijd nuttig en belangrijk voor je onderneming en kan veel opleveren, ook wanneer dit niet wordt opgelegd vanuit de bepalingen van de NOW 2.0 regeling.

*) Een correcte vastlegging van afspraken over opleidingen en ook over het in mindering brengen van de kosten op een transitievergoeding is zeer belangrijk. Voor advies en ondersteuning hierin nodigen wij je dan ook van harte uit contact met ons op te nemen.

NL Leert door
Als onderdeel van het tweede steunpakket kan iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt gebruikmaken van NL Leert Door. De regeling biedt ondersteuning door het geven ontwikkeladvies (loopbaanadvies) en bij het bieden van de mogelijkheid van online om- en bijscholing. De exacte regeling wordt nog uitgewerkt.

Vanaf augustus kan het ontwikkeladvies worden aangevraagd. Half juli komt de informatie beschikbaar op www.hoewerktnederland.nl. Later dit jaar volgen de online scholingsactiviteiten.

NL Werkt door
Heb je door de coronacrisis te veel mensen voor de te weinig werk? Of heb je door de kansen die zijn ontstaan juist handen tekort? NLWerktDoor! biedt mogelijkheden.

NLWerktDoor! is een platform dat is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties, scholen en de ministeries OCW en SZW. Dit platform heeft als doel dat vraag en aanbod van personeel, diensten en materieel elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dit alles om te zorgen dat bedrijven kunnen blijven ondernemen. Om te zorgen dat Nederland door kan werken! Meer informatie vind je op https://nlwerktdoor.nl/.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?