Gebruikelijk loon over 2020

Geüpdatet op 15-5-2020 16:04:34

Je mag jezelf als directeurgrootaandeelhouder (DGA) van je BV gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon uitkeren, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV.

Pas aan het einde van het jaar moet de BV het gebruikelijk loon over geheel 2020 vaststellen en in de aangifte loonheffingen vermelden. Omdat de impact van de coronacrisis op de BV pas aan het einde van 2020 duidelijker is, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 dus achteraf bepaald worden. Jij en je BV mogen het tijdelijke lagere loon zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst overeenkomen.

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling
DGA’s mogen in 2020 tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf.
Het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
gebruikelijk loon 2020 = gebruikelijk loon 2019 * (omzet jan-apr 2020 / omzet jan-apr 2019)

Voorwaarden
Aan deze verlaging met toepassing van de formule zijn voorwaarden verbonden:

  • Je rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de DGA feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit de formule, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de ab-houder gebruik maakt van de NOW. Een eventuele Tozo-uitkering is geen loon en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
  • Van de verlaging van het gebruikelijk loon via deze formule kan geen gebruik worden gemaakt voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.
  • Toepassing van de formule kan er toe leiden dat het loon van de DGA lager is dan de wettelijke grenzen van € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer. Toepassing van de formule kan niet leiden tot een hoger gebruikelijk loon. Het blijft daarnaast mogelijk op grond van de bestaande wettelijke mogelijkheden een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

Geen terugwerkende kracht
In 2020 al uitbetaald loon aan de DGA kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De BV mag het loon van de DGA alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.

Aangifte loonheffingen
Bij verlaging van het maandloon vermeldt de BV in de aangiften loonheffingen het loon dat de DGA heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik van een auto of fiets).

Uiterlijk aan het einde van 2020 (of als dat eerder is het einde van de dienstbetrekking), bepaalt de BV wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Heb je te weinig loon van de BV genoten, dan moet het verschil nog als loon worden aangeven.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?