Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Geüpdatet op 15-5-2020 16:00:29

Om bedrijven te steunen in hun liquiditeitsbehoefte, komt er een fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting.

Normaal gesproken mogen bedrijven die vpb-belastingplichtig zijn (bijvoorbeeld een BV) een verlies verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar (carry back). Dit betekent dat een verlies over het jaar 2020 verrekend worden met winst die in het jaar 2019 behaald is. De BV krijgt daardoor een deel van de vpb die zij over het jaar 2019 al betaald heeft op een later moment terug. Dit kan pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vpb 2020. Dat kan niet eerder dan begin 2021. Bovendien is vereist dat een definitieve aanslag vpb is opgelegd over 2019, die meestal nog niet zal zijn opgelegd.

De BV mag het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis alvast van de winst over 2019 aftrekken. Dit wordt gerealiseerd door een fiscale coronareserve te vormen ten laste van de winst over 2019. De BV krijgt de teruggave dus veel eerder.

Voorwaarden
Aan het gebruik van de fiscale coronareserve zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • In het boekjaar 2020 is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies. Coronagerelateerd verlies is verlies dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis.
  • Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over het boekjaar 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten.
  • De dotatie aan de fiscale coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  • De fiscale coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 weer bij de winst geteld.
  • De dotatie aan de fiscale coronareserve wordt in de vpb-aangifte 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de vpb-aangifte 2020.

Herziening (voorlopige) aanslag 2019
Je kunt de belastingdienst verzoeken de voorlopige aanslag vpb 2019 te verminderen in verband met de coronareserve. Heb je de vpb-aangifte over 2019 al ingediend dan moet een aanvulling op die aangifte worden ingediend. Dat kan door opnieuw aangifte te doen.

Gebroken boekjaar
Als jouw BV een gebroken boekjaar heeft, kun je in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve vormen. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?