Dividend, bonussen, winstuitkeringen en NOW: Hoe zit dat?

Geüpdatet op 24-7-2020 15:07:07

We krijgen regelmatig vragen over dividenduitkeringen in samenhang met NOW subsidie. In dit bericht gaan we in op wat wel kan, wat niet kan of waarvan het onzeker is of het kan.

NOW 1.0: tot 1 mei jl.
Toen de NOW regeling werd geïntroduceerd op 31 maart jl. werden er geen voorwaarden gesteld over dividenduitkeringen, bonussen en andere winstuitkeringen. Het kabinet deed een beroep op het gezond verstand van werkgevers: Maak alleen gebruik van regelingen uit het noodpakket als het echt noodzakelijk is.

Helaas bleek dat commissarissen van een bekende luchtvaartmaatschappij overwogen om de directie een bonus toe te kennen, vanwege het binnenhalen van omvangrijke staatssteun. Kennelijk waren deze bestuurders niet in staat om invulling te geven aan het beroep op eigen verantwoordelijkheid. De maatschappelijke, en daarmee ook de politieke verontwaardiging, was groot. Het kabinet had de regeling echter al opengesteld, vele aanvragen waren al gedaan en juridisch was het daardoor niet mogelijk om aanvullende voorwaarden te stellen om dit soort excessen te voorkomen.

Conclusie: Als een aanvraag is gedaan op de regeling zoals geïntroduceerd, zijn er geen beperkingen voor het doen van dividend-, bonus en andere winstuitkeringen.

NOW 1.0 vanaf 1 mei jl.: introductie van artikel 6a
Op 1 mei werd de NOW 1.0 uitgebreid met artikel 6a. De bedoeling van dit artikel was om het aanvragen van NOW subsidie mogelijk te maken voor een individuele werkmaatschappij of subgroep binnen een concern, wanneer het concern als geheel niet kwalificeerde voor de tenminste 20% omzetdaling.

De minister heeft deze introductie aangegrepen om aanvullende voorwaarden te stellen bij een subsidieaanvraag op grond van dit artikel. Eén van deze voorwaarden is het beperken van de mogelijkheid om dividend-, winst- en bonusuitkeringen te doen. In het verlengde daarvan werd ook de terugbetaling van kapitaal door inkoop van aandelen beperkt. Het is niet de bedoeling dat door het verkrijgen van overheidssubsidie de bestuurders en aandeelhouders worden beloond. Daarmee zou indirect de subsidie ten goede komen aan de aandeelhouders en bestuurders.

Hierbij heeft het kabinet zich de vraag gesteld of zij op deze wijze mag ingrijpen in het vrije verkeer van kapitaal. Het antwoord daarop was bevestigend, zij het dat er wel een beperking is gesteld aan de termijn waarvoor deze voorwaarde geldt: het jaar 2020.

Conclusie: Als een aanvraag is gedaan onder artikel 6a, dan mogen geen dividenden aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het groepshoofd en de aanvragende vennootschap(-pen), waaronder mede begrepen winstdelingen, over 2020 worden uitgekeerd en kopen deze ook geen aandelen in.

N.B.: Het bovenstaande is niet aan de hoogte van het subsidiebedrag gebonden.

NOW 2.0: Verbod op uitkeren van dividend
De NOW 2.0 regeling heeft het verbod op uitkeren van dividenden etc. over het jaar 2020 overgenomen uit artikel 6a NOW 1.0. Er zijn wel een aantal wijzigingen. Zo geldt het verbod alle aanvragende rechtspersonen binnen een concern, alsmede voor het groepshoofd van het concern. Daarnaast geldt het verbod alleen als bij het vaststellingsverzoek een accountantsverklaring is vereist. De reden hiervoor is eenvoudigweg de controleerbaarheid van het verbod. Een accountantsverklaring is vereist bij een voorschotaanvraag van tenminste € 100.000 en bij een verzoek om vaststelling van tenminste € 125.000. Deze grenzen worden op concernniveau gesteld.

Dit geldt bij de aanvraag van subsidie op concernniveau. Bij aanvraag voor een individuele werkmaatschappij of subgroep binnen een concern, geldt deze grens niet. Met andere woorden in dat geval geldt een uitkeringsverbod ongeacht de hoogte van de aangevraagde NOW subsidie!

Enkele vragen:

1. Mag over 2019 dividend worden uitgekeerd?
Volgens de letter van de regeling mag dit. Als de jaarrekening over 2019 en de dividenduitkering uit de winst zijn vastgesteld, staat dit het aanvragen van NOW subsidie niet in de weg. Als de jaarrekening over 2019 nog niet is vastgesteld, zou op grond van de tekst over 2019 ook een dividenduitkering mogen plaatsvinden. Na de vaststelling van de jaarrekening over 2019 mag met het oog op de NOW subsidie geen dividenduitkering meer plaats vinden. Dit wordt namelijk aangemerkt als dividenduitkering over 2020.

Echter, in de toelichting op artikel 17 lid 1 en 2 van de NOW regeling schrijft de Minister:
“De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar pas in 2020 tot uitbetaling kan zijn overgegaan.”
Volgens de minister gaat het dus over al genomen beslissingen. Op grond hiervan kan worden afgeleid dat als de jaarrekening over 2019 nog niet is vastgesteld, ook niet zonder meer verondersteld kan worden dat er alsnog een dividenduitkering kan worden voorgesteld, aangezien het dan om een beslissing gaat die nog niet is genomen.

Als er nog geen dividend over 2019 is vastgesteld, is het zeker een overweging om de uitkering achterwege te laten om discussie nadien te voorkomen. Bovendien is het de vraag of onder de huidige omstandigheden op verantwoorde wijze kan worden voldaan aan de dividend-uitkeringstoets die door de directie moet worden gemaakt.

2. Mag vanaf 2021 weer dividend worden uitgekeerd?
Ja. Het mag dan echter niet gaan om een uitkering ten laste van het jaar 2020. Het kabinet heeft niet de bedoeling gehad om verdere beperkingen op de vrijheid van kapitaalverkeer op te leggen na 2020. Een uitkering in 2021 kan een interim dividend zijn, dat is een dividend vooruitlopend op het resultaat dat over 2021 verwacht wordt, of een dividenduitkering uit de vrij uitkeerbare reserves van de vennootschap. Het laatste kan dan alleen nadat de jaarrekening over 2020 is vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders.

3. De vennootschap heeft een gebroken boekjaar, en nu?
Wanneer het einde van het boekjaar van de vennootschap in het subsidietijdvak juni t/m september 2020 valt, geldt het uitkeringsverbod voor zowel het boekjaar 2019/2020 als 2020/2021. Bovenstaande vragen en antwoorden betreffen zowel de NOW 1.0 regeling bij toepassing van artikel 6a, als de NOW 2.0 regeling.

Daar waar in bovenstaande teksten alleen over dividenduitkeringen wordt gesproken, worden ook bedoeld winst- en bonusuitkeringen en het inkopen van aandelen.

Winst- en bonusuitkeringen aan het ‘gewone’ personeel worden niet getroffen door deze regeling en mogen dus ook over 2020 gewoon plaatsvinden. Een vraag die naar aanleiding hiervan gesteld kan worden, is of een bestuur van een vennootschap kan worden uitgesloten van een winstdelings- of bonusregeling die voor alle medewerkers geldt.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?