Details Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Geüpdatet op 1-4-2020 11:30:46

Vandaag zijn door de Minister de uitvoeringsregels voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bekend gemaakt. Deze regels geven voor een deel antwoord op vragen die er leefden. In ons bericht van 30 maart tref je de hoofdlijnen van de NOW regeling aan. De regeling wordt vanaf 6 april a.s. opengesteld en aanvragen kunnen vanaf 14 april worden ingediend.

De belangrijkste punten op een rij:

1. Omzetdaling
Het was al bekend dat de NOW van toepassing is als de omzet in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 tenminste 20% is gedaald. De daling van de omzet in deze periode wordt vergeleken met een kwart van de omzet over 2019.

Voor ondernemers die zijn gestart na 1 januari 2019 geldt dat zij hun omzet mogen rekenen tot 29 februari jl., waarbij dit omgerekend wordt naar een gemiddelde over 3 maanden.

Wanneer ondernemers een zogenaamd na-ijl effect verwachten in hun omzet (d.w.z. de verwachte omzetdaling doet zich pas later in het genoemde tijdvak voor), dan mag deze periode worden verlegd naar een ingangsdatum van 1 april of 1 mei 2020. Deze keuze moet bij de aanvraag worden gedaan.

2. Over welke loonkosten wordt de subsidie berekend?
Het loon voor Sociale Verzekeringswetten (SV loon) is het uitgangspunt. Dit wordt gemaximeerd op € 9.538 per maand voor een medewerker. Dit is 2x het maximum SV loon. Over dit loon wordt 30% opslag gerekend. Dit is voor de dekking van vakantiegeld, werkgeverslasten sociale premies en pensioenlasten.

Uitgangspunt hierbij is de loonsom over januari 2020. Als deze ontbreekt, wordt uitgegaan van de loonsom over november 2019.

3. Voorschotaanvraag: de eisen
Werkgevers kunnen een voorschot aanvragen van 80%. Dit wordt berekend op basis van:
- De verwachte daling van de omzet
- De aangifte loonheffingen van januari 2020 of november 2019;
- De betaling van het voorschot vindt plaats in 3 maandelijkse termijnen.

Omdat aansluiting wordt gezocht bij de aangifte loonheffingen, is het van belang om het juiste loonheffingsnummer te vermelden en ook het bankrekeningnummer waarvan het bedrag van de aangifte wordt betaald.

Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken het voorschot uit te betalen. Daarvoor dient de aanvraag dan wel volledig te zijn.

4. Wanneer (definitieve) vaststelling van de tegemoetkoming?
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover NOW is toegekend, dient de werkgever de vaststelling van de subsidie aan te vragen.

5. Accountantsverklaring
Over de vraag vanaf welk bedrag een accountantsverklaring noodzakelijk is, volgt binnenkort bericht.

6. De Directeur-grootaandeelhouder (DGA): Wordt deze gecompenseerd?
- De DGA die onder de sociale verzekeringen valt, telt mee voor de tegemoetkoming. Let wel, maximaal voor
€ 9.538 per maand.
- De DGA die niet onder de sociale verzekeringen valt, telt niet mee. Voor deze DGA wordt verwezen naar de TOZO-regeling.

7. Concernregeling
Als sprake is van een concern, een samenstelling van meerdere rechtspersonen, dan wordt gekeken naar de omzetdaling op concernniveau. Dit om ‘strategisch gedrag’ te voorkomen.

8. Overige punten
Andere punten die van belang zijn:
- De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers door te betalen.
- Er mag geen ontslag plaatsvinden op bedrijfseconomische gronden tijdens de periode waarin de NOW-subsidie wordt ontvangen.
Vindt dit wel plaats, dan volgt een correctie op de subsidie voor het loon van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd, verhoogd met 50%.

Het is mogelijk dat na deze eerste tranche (maart/mei 2020) een tweede tranche gaat volgen. Dit wordt voor 1 juni a.s. bekend gemaakt.

Tot slot: Er vindt voortdurende monitoring van de regeling plaats. Op grond daarvan blijft aanpassing mogelijk. Het blijft daarom belangrijk om knelpunten in de regeling te melden!

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256