De Zorgsector: continuïteitsbijdrage en NOW, kan dat ?

Geüpdatet op 9-4-2020 14:41:53

Wij horen regelmatig de opmerking dat met de komst van de continuïteitsbijdrageregeling voor de zorgsector, zorgaanbieders geen gebruik kunnen maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, ofwel de NOW. Maar, is dat zo? Aan het eind van dit artikel blijkt dat zorgaanbieders wel degelijk ook voor de NOW in aanmerking kunnen komen. Maar eerst, hoe ziet de regeling, die door Zorgverzekeraars Nederland op 5 april jl. heeft geïntroduceerd, er nu uit?

Voor wie ?
De regeling is bestemd voor nagenoeg alle zorgaanbieders, met en zonder zorgcontract, die zorg verlenen die valt onder de basisverzekering of aanvullende verzekering. Alleen zorgaanbieders die corona-gerelateerde zorg leveren vallen buiten de regeling, evenals opticiëns.

Hoe hoog wordt de continuïteitsbijdrage ?
Hierbij zijn de volgende punten van belang.
a) De bijdrage varieert tussen 60 en 85 % van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars aan de zorgaanbieder wordt vergoed. Daarbij wordt gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.
b) De werkelijk gedeclareerde zorg in de periode waarover de bijdrage wordt verstrekt, wordt verrekend met deze bijdrage.
c) Gedeclareerde zorg na afloop van de periode waarvan gesteld kan worden dat deze het gevolg is van een inhaaleffect, wordt ook verrekend met de bijdrage.
Afgezien van bovenstaande verrekeningen, hoeft de bijdrage niet te worden terugbetaald.

Over welke periode wordt deze bijdrage verstrekt?
De continuïteitsbijdrage wordt over de periode vanaf 1 maart t/m 30 juni 2020 verstrekt.

Hoe vindt de aanvraag plaats?
Zorgaanbieders kunnen vanaf begin mei een continuïteitsbijdrage aanvragen.

Wanneer vindt de uitbetaling plaats?
Men streeft ernaar de eerste uitbetaling in de maand mei te laten plaatsvinden. Dit betreft de periode vanaf 1 maart.

Eerdere uitbetaling is naar het oordeel van Zorgverzekeraars Nederland niet nodig, omdat de zorgverzekeraars versnelt de reeds ingediende zorgdeclaraties uitbetalen.

Is vooruitbetaling mogelijk ?
Ja, echter alleen voor de volgende branches:

 • Eerstelijns laboratoria;
 • Mondzorg;
 • Kraamzorg;
 • Fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie;
 • Wijkverpleging;
 • Zittend ziekenvervoer;
 • Zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Hoe werkt de vooruitbetaling dan?
Zorgaanbieders uit deze branches met een zorgcontract kunnen vanaf 14 april een vooruitbetaling aanvragen via VECOZO (voor sommige branches andere procedure). De vooruitbetaling bedraagt 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet.

Uitbetaling vindt plaats vanaf 20 april, waarbij het streven is om deze plaats te laten vinden binnen 1 week na de aanvraag.

Is samenloop met NOW mogelijk?
Ja, dat is mogelijk. In de brief van Zorgverzekeraars Nederland van 5 april jl. staat aangegeven dat er geen NOW kan worden aangevraagd voor het deel wordt gecompenseerd met de continuïteitsbijdrage.
Maar, als met in acht name van de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars desondanks voldaan wordt aan de criteria van de NOW, is het zeker nog mogelijk om ook aanvullend van de NOW gebruik te maken.

Met andere woorden de continuïteitsbijdrage dient tot de omzet te worden gerekend, waarna kan worden vastgesteld of er nog steeds een omzetdaling van tenminste 20% wordt verwacht. Dit is met name van belang voor zorgaanbieders die ook andere producten en diensten aanbieden naast hun zorgdienstverlening, zoals fitnessmogelijkheden of sportschoolactiviteiten.

Wil je meer informatie?
Kijk op de website Zorgverzekeraars Nederland: https://www.zn.nl/ of neem contact met ons op via .

Zorgaanbieders krijgen ook zelf bericht van zorgverzekeraars Nederland.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256