Accountantsverklaring voor NOW 1.0 en NOW 2.0

Geüpdatet op 28-5-2020 17:24:35

Bij de invoering van de NOW-regeling is aangegeven dat bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie een accountantsverklaring verplicht is. Op 20 mei zijn hierover regels bekend gemaakt. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. Hij dient met betrekking tot omzet en loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt.

Wanneer welke verklaring?
Werkgevers zijn met het oog op de (accountants-)verklaring in te delen in drie categorieën:

tabel 28 mei 2020

Het voldoen aan één van beide categorieën (voorschot of vaststelling) is bepalend of wel of geen verklaring noodzakelijk is. Als zowel de verklaring derde als de accountantsverklaring kwalificeren, gaat de accountantsverklaring voor. Als NOW op concernniveau is aangevraagd, dienen ook bovenstaande grenzen op concernniveau te worden toegepast. Steekproefsgewijs vinden controles plaats.

1. Geen verklaring: Voorschotaanvraag tot € 20.000
Werkgevers die een voorschot hebben aangevraagd tot € 20.000 subsidie, hoeven geen verklaring van een extern deskundige mee te sturen bij het verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie, wanneer de definitieve subsidie niet hoger is dan € 25.000 over de subsidieperiode.
Deze verzoeken kunnen steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

2. Verklaring derde: Voorschotaanvraag vanaf € 20.000 tot € 100.000
Werkgevers die in deze categorie vallen, dienen bij het verzoek tot definitieve vaststelling een verklaring van een derde mee te sturen. Deze derde kan een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie zijn. Als blijkt dat bij de definitieve vaststelling de subsidie € 125.000 of meer bedraagt, dient een accountantsverklaring te worden meegestuurd. Ook deze verzoeken kunnen steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

3. Accountantsverklaring: Voorschotaanvraag vanaf € 100.000
Werkgevers in deze categorie dienen een accountantsverklaring mee te zenden met het verzoek tot definitieve vaststelling. Dit is ook het geval als blijkt dat de subsidie bij definitieve vaststelling tenminste € 125.000 bedraagt.

Als op concernniveau een aanvraag is gedaan, gelden ook de hiervoor genoemde grenzen op datzelfde concernniveau.

Termijnen
De termijnen voor indiening van het verzoek tot definitieve vaststelling zijn gewijzigd:

  • Vanaf 7 oktober 2020 kan het verzoek worden ingediend. Dit was aanvankelijk 1 juni 2020
  • De termijn van 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak wordt hieraan aangepast en begint ook te lopen vanaf 7 oktober a.s.
  • Als een accountantsverklaring dient te worden meegezonden, wordt de termijn van 24 weken verlengd tot 38 weken. De redenen hiervoor zijn het voorkomen van piekbelasting bij de accountants en het meelopen met de reguliere jaarrekeningcontrole.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256