Aanvullingen op de coronaregelingen

Geüpdatet op 11-11-2020 11:19:21

Tijdens de persconferentie van 13 oktober zijn opnieuw strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben forse impact op onze economie en de aanvullende maatregelen raken enkele specifieke sectoren extra hard.

Om deze ondernemers te ondersteunen wordt het bestaande steunpakket verbreed en stelt het kabinet extra geld beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor bedrijven die door de strengere maatregelen van 14 oktober hard zijn geraakt, zoals de horeca, de evenementensector en de transportsector. Er is zo’n half miljard euro gereserveerd voor de aanvullende regelingen.

 • Voor wie is TVL tijdelijk verbreed?
 • Welke horeca-ondernemers komen in aanmerking voor subsidie voorraad- en aanpassingskosten van 2.500 euro?
 • Voor wie is de eenmalige extra vergoeding evenementenindustrie bedoeld?
 • Wat houdt de aanvullende tegemoetkoming culturele sector in?
 • Wil je meer wilt weten over time-out-arrangement (TOA)?
 • Wat betekent aanpassing sportspecifieke pakket (TVS en TASO)?
 • Wat de premiemaatregel voor overwerk als gevolg van WAB inhoudt?
 • Welke overige aanvullende maatregelen van toepassing zijn?

TVL

De Tijdelijke verbreding Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een tegemoetkoming in het betalen van vaste lasten zoals huur, verzekeringen en onderhoud voor MKB-bedrijven die minder geld verdienen door corona. Deze was gericht op een beperkt aantal sectoren (op basis van SBI-codes). Omdat veel meer sectoren direct of indirect worden getroffen, is besloten de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. De subsidie is minimaal € 750,- en maximaal € 90.000, -. Voor de tijdelijke verbreding van de TVL is 140 miljoen euro gereserveerd.

 • Tenminste 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Moet de onderneming voor 15 maart 2020 zijn opgericht.
 • Moet er in ieder geval € 3.000, - vaste lasten zijn in drie maanden (volgens het percentage vaste lasten bepaald per SBI-code).

De subsidie kan naar verwachting vanaf november worden aangevraagd via mijn.rvo.nl/tvl

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers in de horeca. Veel bedrijven hebben geïnvesteerd om hun bedrijf op een coronaveilige manier open te houden, bijvoorbeeld door het plaatsen van kuch- en spatschermen en/of extra overkappingen om terrassen in de winter te kunnen gebruiken. Ook zijn er kosten gemaakt voor voorraden. Nu de horeca voorlopig voor een groot deel gesloten blijft, kunnen deze voorraden niet meer worden gebruikt.

Om hieraan tegemoet te komen, is besloten een eenmalige subsidie aan gesloten horecabedrijven te verstrekken voor het 4e kwartaal van 2020. Deze subsidie komt boven op de bestaande TVL-regeling. De kosten van ongeveer 2,75% van de omzetderving worden via deze regeling gecompenseerd. De subsidie bedraagt gemiddeld € 2.500,- per horecabedrijf. Voor deze extra subsidie is 40 miljoen euro gereserveerd. De berekening wordt nog verder uitgewerkt.

De subsidie kan naar verwachting vanaf medio november worden aangevraagd via mijn.rvo.nl/tvl

De subsidie geldt voor de volgende SBI-codes:

 • 56.10.1 - Restaurants
 • 56.10.2 - Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.
 • 56.29 - Kantines en contractcatering
 • 56.30 - Cafés, discotheken, nachtclubs, etc.

Hotel-restaurants en eventcateringbedrijven kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.

Eenmalige extra vergoeding evenementenindustrie

Veel evenementen als kermissen, concerten en festivals zijn in de afgelopen maanden niet doorgegaan door de coronamaatregelen. Voor deze sector komt een eenmalige extra vergoeding gebaseerd op de TVL-vergoeding van de zomer.

Het kabinet komt met een extra vergoeding, gebaseerd op de TVL-vergoeding van de zomer, om zo de schommeling in omzet voor bedrijven in de evenementenindustrie die hun omzet vooral in de zomer maken op te vangen.

Je komt als ondernemer voor deze extra vergoeding in aanmerking als:

 • De onderneming wel voor de TVL 1.0 in aanmerking is gekomen maar, vanwege een lage referentieomzet in het 4e kwartaal 2019, niet in aanmerking komt voor de TVL van het 4e kwartaal 2020.
 • De onderneming binnen een SBI-code valt die evenement-gerelateerd is.
 • De onderneming kan aantonen in ieder geval één evenement te hebben georganiseerd, of voor haar omzet tenminste voor 70% afhankelijk is van leveringen aan evenementen.

Voor deze extra, eenmalige, vergoeding reserveert het kabinet 11 miljoen euro. Verwacht wordt dat evenementenondernemers gemiddeld zo’n € 14.000,- krijgen. De regeling wordt verder uitgewerkt.

Aanvullende tegemoetkoming culturele sector

Ook voor de culturele sector wordt voor het eerste halfjaar van 2021 extra geld beschikbaar gesteld, boven op de al bestaande steunmaatregelen. Voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector, zoals de vrije theaterproducenten, wordt nu nog eens 40 miljoen euro subsidie extra gereserveerd.

Gebleken is dat het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector onvoldoende gebruik kan maken van het bestaande maatregelenpakket. De strengere maatregelen hebben ook voor deze groep grote economische gevolgen, bijvoorbeeld door kosten gemaakt voor decors, repetities, scenarioschrijvers.

Door de sluiting van veel theaters kunnen deze kosten niet meer worden terugverdiend en daarom is besloten ook deze groep tegemoet te komen met extra compensatie. De verwachting is dat door deze extra tegemoetkoming de theaters kunnen blijven investeren in producties.

TOA

Een faillissement is een drama voor jou als ondernemer en voor jouw personeel. Het kabinet wil faillissementen dan ook zo veel mogelijk voorkomen. Via time-out-arrangement (TOA) kun je als ondernemer je onderneming (tijdelijk) stopzetten.

Hierbij helpt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die op 1 januari 2021 in werking treedt. Deze wet helpt een ondernemer een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te sluiten. Het is een ingewikkelde en vrij technische wet en daarom helpt TOA je bij het gebruik van deze wet en neemt knelpunten weg die je hierbij tegenkomt. Je kunt als ondernemer nu al met schuldeisers om tafel om dit zo snel mogelijk na 1 januari 2021 te formaliseren. TOA wordt verder uitgewerkt.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/time-out-arrangement-toa

Aanpassing sportspecifieke pakket (TVS en TASO)

Ook zijn vanaf 14 oktober sportcompetities (weer) stilgelegd en sportkantines gesloten. Om de financiële schade op te vangen, stelt het kabinet het sportspecifieke pakket in aangepaste vorm opnieuw open van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Hiervoor is 60 miljoen euro gereserveerd.

Sportverenigingen werden eerder dit jaar ook al hard geraakt door de coronamaatregelen. Toen zijn de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) opengesteld. Verenigingen kunnen daarnaast gebruik maken van het bestaande steunpakket, als zij uiteraard aan de voorwaarden voldoen.

Premiemaatregel voor overwerk als gevolg van de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Daarin wordt anders omgegaan met de ww-premie. De hoogte van de premie wordt niet meer per sector bepaald, maar door het contract van werknemers (vast of flexibel).

Voor werknemers met een vast contract mag een lage ww-premie worden afgedragen; voor flexibele werknemers geldt een hoge ww-premie. Als vaste werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, moet alsnog met terugwerkende kracht de hoge ww-premie worden betaald. Dit is de zogenaamde ‘30% herzieningssituatie’. Voor 2020 is deze bepaling opgeschort, omdat dit voor sectoren (als bv. zorg) waar door corona veel overwerk is gedaan, nare gevolgen kan hebben.

Omdat enkele sectoren ook in 2021 te maken krijgen met veel overwerk vanwege corona, wordt de 30% herzieningssituatie ook in 2021 opgeschort. Bij meer dan 30% overwerk hoeft dus zowel in 2020 als in 2021 niet met terugwerkende kracht alsnog een hoge ww-premie te worden betaald. Deze maatregel is aangekondigd en wordt verder uitgewerkt.

Overige maatregelen in aanvulling op het derde steunpakket

 • De garantieregelingen, zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met juni 2021. Het doel hiervan is dat bedrijven toegang houden tot financiële ondersteuning.
 • Er wordt door het kabinet onderzocht welke mogelijkheden er zijn om met (tijdelijke) banen zwaarbelaste sectoren te ondersteunen. Dit biedt ook mogelijkheden om meer mensen aan werk te helpen.
 • Aanvullend wordt voor gemeenten 150 miljoen euro gereserveerd om de inkomstenderving op te vangen.
 • De beperkte vermogenstoets voor de TOZO, die per 1 oktober 2020 zou ingaan, wordt pas per 1 april 2021 ingevoerd.
 • Voor de regeling voor het uitstel van betaling van belastingen zal de aflossingstermijn worden verruimd van 24 maanden naar 36 maanden. Pas vanaf 1 juli 2021 zal de aflossing ingaan.

Heb je vragen over de coronaregelingen of over de aanvraag hiervan, neem dan gerust contact op met je contactpersoon of met onze helpdesk via .

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?