12 opvallende elementen in NOW 3

Gepubliceerd op 2-10-2020 15:11:38

Op 30 september informeerde Minister Koolmees de Tweede Kamer over de inhoud van de NOW 3.0 regeling. Kenmerkend voor de regeling is de afbouw ervan. Het doel is dat bedrijven hun bedrijfsvoering geleidelijk aan afstemmen op de nieuwe werkelijkheid.

De inhoud van de nieuwe regeling komt voor een groot deel overeen met wat eerder al in het vooruitzicht is gesteld. Er zijn wel enkele nieuwe elementen.

Looptijd vanaf 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021
De regeling bestaat uit drie subsidieperioden van drie maanden, met elk haar eigen voorwaarden:

Omvang van de minimale omzetdaling:

Oktober t/m december 2020 Tenminste 20%
Januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021 Tenminste 30%

De subsidie wordt naar rato van de omzetdaling vastgesteld op:

Oktober t/m december 2020 80% van de loonsom
Januari t/m maart 2021 70% van de loonsom
April t/m juni 2021 60% van de loonsom

De loonsom mag ten opzichte van de referentieloonsom dalen in het subsidietijdvak:

Oktober t/m december 2020 Met 10%
Januari t/m maart 2021 Met 15%
April t/m juni 2021 Met 20%

Loonsom
Met de loonsom wordt het SV-loon bedoeld (SV is sociale verzekeringen). De maximering van de subsidiabele loonsom is verlaagd tot éénmaal het SV-dagloon: € 4.845 per maand. Daarmee wordt de subsidie in lijn gebracht met uitkeringen ingevolge de sociale werknemersverzekeringen.

Verlaging van subsidie
De besparing door verlaging van de subsidiabele loonsom van 90% naar 80% wordt door de overheid ingezet voor de uitvoering van flankerend beleid. Daarmee wordt onder meer het bevorderen van om- en bijscholingsregelingen en de begeleiding van werknemers van werk naar werk bedoeld.

Opslag op de subsidiabele loonsom
Deze blijft 40% en is daarmee ongewijzigd ten opzichte van de NOW 2.0 regeling.

Referentieloonsom
De loonsom van de maand juni 2020 wordt de referentieloonsom. Indien er over deze maand geen loonsom is vast te stellen, wordt gekeken naar de maand april 2020.

Referentie omzet
De referentie omzet blijft het jaar 2019.

Tijdvakkeuze meting omzetdaling
Ook kun je weer kiezen voor het verleggen van het tijdvak waarover de omzetdaling wordt gemeten ten opzichte van de referentie omzet. Een gekozen tijdvak dient echter altijd aan te sluiten bij het tijdvak dat is gekozen bij een direct daaraan voorafgaande subsidieaanvraag.

Geen ontslagboete
De ontslagboetes, zoals wij deze kennen uit de NOW 1.0 en 2.0, keren niet meer terug in de nieuwe regeling. Dat is ook logisch gezien omdat het werkgevers nu wordt toegestaan de loonsom te verminderen. Dat kan door zowel ontslag van werknemers als het doorvoeren van een salarisoffer door de werknemers.

Zolang de daling van de loonsom binnen de aangegeven bandbreedtes blijft (zie eerder), leidt dit niet tot korting van de subsidie. Als de loonsom echter verder daalt (dus tot buiten de bandbreedtes) zal de subsidie naar evenredigheid van die extra daling gekort worden.

Verbod op het doen van dividenduitkeringen, bonussenuitkeringen, winstuitkeringen en inkoop van bonusaandelen
Als je ook in 2021 van de NOW regeling gebruik maakt, geldt dit uitkeringsverbod ook voor het jaar 2021.

Inspanningsverplichting
Aan werkgevers wordt een inspanningsverplichting opgelegd om werknemers die worden ontslagen te begeleiden van werk naar werk. Anders dan de om- en bijscholingsverplichting uit de NOW 2.0 regeling, is deze regeling verder ingevuld.

Als ontslag wordt aangevraagd bij het UWV op bedrijfseconomische gronden, is de werkgever verplicht om tevens met het UWV contact op te nemen om de voor ontslag voorgedragen werknemers te begeleiden van werk naar werk. Als sanctie hierop wordt een korting van 5% op het subsidiebedrag voorgesteld indien de werkgever geen contact opneemt met het UWV. De regeling moet nog nader worden uitgewerkt.

Voorschot
Dit bedraagt 80% van de toegekende subsidie per periode en wordt uitgekeerd in drie termijnen.

Vaststelling van de subsidie
Voor alle drie tijdvakken kan vanaf 1 september 2021 de definitieve berekening worden ingediend. Voor ieder tijdvak dient echter afzonderlijk een aanvraag om vaststelling gedaan te worden.

Voorbehoud
De tekst van de NOW 3.0 regeling is nog niet (volledig) gereed. Het is mogelijk dat er na het verschijnen van de regeling nog wijzigingen zijn doorgevoerd. Vanzelfsprekend houden we de aanpassingen nauwlettend voor je in de gaten.

Wanneer kun je een aanvraag NOW 3.0 indienen?

De aanvraag wordt per tijdvak ingediend. Het streven van UWV is het aanvraagloket op 16 november te openen.

De aanvraagperiodes:

  • Oktober t/m december 2020 - Van 16 november tot 13 december 2020
  • Januari t/m maart 2021 - Van 15 februari tot en met 14 maart 2021
  • April t/m juni 2021 - Van 17 mei tot en met 13 juni 2021

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?