Wordt jouw pensioen ook een Indian Summer?

Gepubliceerd op 27-9-2016 16:25:06
Wordt jouw pensioen ook een Indian Summer?

De zomer is nu bijna voorbij, maar we genieten nog van een prachtige Indian Summer. Zittend op een terras na een dag hard werken, trekken vele jonge ouderen voorbij. Mooi die vrije tijd! Dat willen we straks toch allemaal? Maar kan dit ook?

Vermogensbeheerder Aegon zegt tegen nieuwszender BNR: ‘De pensioenleeftijd moet naar 70 jaar, anders gaan de premies flink omhoog en de pensioenuitkeringen hard naar beneden. De pensioenpremie slokt nu al een substantieel deel van de salarissen op en moet nog verder verhoogd worden willen we straks onbezorgd met pensioen kunnen. Langer doorwerken is dan een beter alternatief.’

Laatste levensjaren
Een hogere pensioenleeftijd sluit volgens Aegon aan bij het oorspronkelijke doel van pensioenvoorzieningen: een potje voor de laatste levensjaren voor mensen die fysiek niet meer kunnen werken. “Maar tegenwoordig zijn mensen van 70 jaar gemiddeld genomen nog in staat tot werken. Hierop is de AOW leeftijd al afgestemd. Het is niet meer dan logisch dat de pensioengerechtigde leeftijd dit voorbeeld volgt aldus Herialt Mens, consultant Investment Solutions van Aegon Asset Management.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in recent onderzoek echter geconstateerd dat de gewenste pensioenleeftijd op 61 jaar ligt. Onder andere gezondheidsredenen en (mantel)zorg worden als argumenten aangedragen. Wel realiseert men zich dat de echte pensioenleeftijd rond 66 jaar ligt.

We hebben te maken met vergrijzing en ontgroening. De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de onderneming stijgt en langer doorwerken is de norm. Maar niet iedere werknemer wil of kan dus langer doorwerken.

Verantwoordelijkheid
Als we over pensioen praten hebben we het meestal over de bij pensioenfondsen ondergebrachte pensioenen. De dekkingsgraden van deze fondsen staan onder druk. Dit kan direct gevolgen hebben voor opgebouwde en op te bouwen pensioenrechten. Daarbij zijn er ook veel werknemers of ondernemers die slechts beperkt of in het geheel geen voorziening hebben getroffen voor later.

We zien daarnaast een trend dat werknemers steeds vaker zelf verantwoordelijk worden gesteld voor de financiële invulling voor later. Werkgevers stellen een (beperkt) budget beschikbaar en trekken de handen er verder van af.

Pensioenbewustzijn
Uit vele onderzoeken blijkt dat het pensioenbewustzijn van mensen laag is. Psychologische factoren, zoals uitstelgedrag of onderschatting van het probleem spelen hierbij een grote rol. Hoeveel werknemers die zelf iets moeten regelen doen dit ook daadwerkelijk? En hoeveel weten überhaupt hoeveel zij nodig hebben om een ‘goed’ pensioen te kunnen realiseren?

Maar ook zien we steeds vaker dat bestaande pensioen voorzieningen niet toereikend zijn. Denk hierbij ook even aan de effecten van echtscheiding, baanwisseling, een matige pensioentoezegging, te hoog ‘woeker’-gehalte in aanwezige pensioenpolissen of tegenvallende beleggingsresultaten in combinatie met hoge kosten.

Pensioen blijft voor velen te lang een ‘ver van mijn bed show’, terwijl je morgen al met pensioen te maken kunt krijgen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Kortom pensioen verdient meer aandacht van werkgever en deelnemers.

Wij zijn je graag van dienst bij het opzetten van een goede communicatie om meer inzicht te krijgen in pensioen en zo barrières weg te nemen om keuzes te kunnen maken en om invulling te geven aan de voorbereiding van jouw Indian Summer.

Sikko Hulzenga

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256