Het NOW loket is open! Wat zijn de aandachtspunten voor de ondernemers voor wat betreft de omzet?

Geüpdatet op 27-7-2020 15:39:23
Het NOW loket is open! Wat zijn de aandachtspunten voor de ondernemers voor wat betreft de omzet?

Op dinsdag 31 maart 2020 is de NOW-regeling door het ministerie gepubliceerd en zijn de contouren van de regeling duidelijk geworden. Hoewel de regeling gepubliceerd is en het loket vanaf vandaag geopend is, blijven er nog enkele vragen bestaan. Het is en blijft dan ook belangrijk up-to-date te blijven!

Er is door het UWV hard gewerkt om het loket en de aanvraagprocedure zo soepel mogelijk in te richten. (Kleinere) kinderziektes worden in het begin niet uitgesloten.

Wat houdt de regeling in?

Enkele relevante aspecten:

 • Ondernemingen die geraakt zijn door het coronavirus worden door de overheid tegemoet gekomen in de personeelskosten;
 • De omzetafname over een aaneengesloten periode van 3 maanden moet toen opzichte van voorgaand boekjaar ten minste 20% zijn;
 • De tegemoetkoming in de personeelskosten ziet toe op de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020;
 • De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom en wordt berekend naar rato van het omzetverlies (stel: omzetverlies bedraagt 50%, dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom);
 • De omzetafname dient vastgesteld te worden op concernniveau;
 • Er wordt door de wetgever bewust geen rekening gehouden met seizoenspatronen en/of groei van ondernemingen. Dit is vanwege de eenvoud en de controleerbaarheid van deze regeling. Gezien de bewuste keuze worden concessies op dit punt niet verwacht.

Om de omzetafname te kunnen bepalen zijn de begrippen omzet en omzetperiode belangrijk

Enkele relevante aspecten:

 • De omzet wordt, net zoals bij jaarrekeningen, in overeenstemming met de verslaggevingsregels vastgesteld;
 • Het is belangrijk om (nu: tussentijds) aandacht te hebben voor een juiste en consistente omzetafgrenzing;
 • Let op een juiste en volledige verwerking van nog te facturen bedragen (leveringen of diensten die plaats hebben gevonden, maar nog niet in rekening gebracht zijn) en vooruit gefactureerde termijnen voor prestaties die nog geleverd moeten worden;
 • Het is belangrijk om in jouw administratie goede onderbouwingen beschikbaar te hebben ten aanzien van de tussentijdse omzetafgrenzingen. Dit is in verband met mogelijke verantwoording en of controle achteraf;
 • Voor de startdatum van de 3 maandenperiode mag gekozen worden uit de periode vanaf 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020;
 • Let goed op welke periode je kiest, omdat je bij de aanvraag één keer mag bepalen welke startdatum je kiest!;
 • De omzet over de 3 maandstermijn 2020 wordt vergeleken met 25% van de gerealiseerde omzet over 2019. Het is dus ook van belang om de omzet van jouw onderneming 2019 goed in beeld te hebben!;
 • Ben je een groep van ondernemingen, dan ben je verplicht om de omzetontwikkeling op concernniveau (geconsolideerd) vast te stellen;
 • Let daarbij goed op het elimineren van transacties tussen jouw groepsmaatschappijen (ondernemingen);
 • Voor bedrijven die projectmatig werken geldt dat bij de omzetbepaling rekening gehouden wordt met de mutatie onderhanden projecten. De achterliggende gedachte is dat het activiteitenniveau bepalend is;
 • Voor bedrijven, die na 1 januari 2019 gestart zijn, geldt een andere berekening. Deze is als volgt: periode omzet eerste dag van de maand volgend op de startdatum van de onderneming, eindigend op 29 februari 2020. Deze wordt gedeeld door het aantal volle maanden en vervolgens vermenigvuldigd met 3;
 • Naast UWV hebben wij ook een rekenhulp beschikbaar gesteld om het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden te berekenen. Zie hiervoor: https://www.bentacera.nl/calculator-now.

Rekenvoorbeeld:

Geheel 2019 bestaande onderneming:
Omzet onderneming periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 bedraagt € 1.000.000,=

Verwachte omzet 2020 periode maart tot en met mei bedraagt in totaal € 15.000,=

Berekend omzetverlies bedraagt dan: 94%
(zijnde: omzet 3 maanden 2020 ad € 15.000 vergelijken met berekende omzet referentieperiode 2019 ad € 250.000 zijnde 25% van omzet 2019 ad € 1.000.000).

In 2019 gestarte onderneming:
Uw onderneming is gestart op 25 juni 2019:
Omzet periode juli 2019 tot en met februari 2020 bedraagt: € 500.000.
Verwachte omzet 2020 periode maart tot en met mei bedraagt in totaal € 30.000,=

Berekend omzetverlies bedraagt dan: 84%
(zijnde: omzet 3 maanden 2020 ad € 30.000 vergelijken met berekende omzet referentieperiode 2019 ad € 187.500 (zijnde € 500.000 / 8 x 3).

Enkele deadlines

 • Heb je aan het begin van de coronacrisis een werktijdverkorting aanvraag gedaan en daarvan een ontvangstbevestiging ontvangen, dan wordt deze aanvraag als NOW-aanvraag beschouwd. Deze aanvraag dien je binnen 4 weken aan te vullen. Je hebt in verband hiermee waarschijnlijk een bericht ontvangen dat je de NOW-aanvraag vóór 1 mei aanstaande compleet moet maken.
 • De andere NOW aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 ingediend worden.

Wij adviseren je weloverwogen keuzes te maken over de startdatum van jouw 3 maand periode 2020! Mocht je qua beschikbare geldmiddelen enige ruimte hebben, dan is ons advies om in overleg met jouw adviseur, een juist moment te kiezen om jouw NOW-aanvraag in te dienen.

Ten aanzien van jouw interne periodeafsluitingen 2020 adviseren wij je om niet te wachten met een onderbouwde omzetverantwoording. Om jouw aanvraag zorgvuldig te kunnen doen en achteraf controleerbaar te hebben, is het nu van groot belang om dit per maand zeer zorgvuldig uit te voeren.
Hier kan jouw adviseur je uiteraard ook bij behulpzaam zijn.

Jacob Boersma en Tjitse Schurer

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?