Eindejaarstips BTW

Geüpdatet op 2-4-2020 11:41:22
Eindejaarstips BTW

Het jaar 2020 nadert. Dat betekent heel veel lekker eten, gezelligheid, cadeautjes, vuurwerk én de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2019. In deze aangifte moeten een aantal bijzonderheden worden opgenomen. Welke dit precies zijn? Wij praten je in dit blog bij en geven je handige btw-tips voor 2020!

Laatste aangifte van 2019

Privégebruik
In de laatste aangifte moet de ondernemer de btw aangeven die verschuldigd is vanwege:
- Het gebruik van bedrijfsgoederen voor eigen privédoeleinden;
- Het verrichten van gratis interne diensten voor eigen privédoeleinden;
- Het privégebruik van een zakelijke auto.

De verschuldigde btw moet worden aangegeven in rubriek 1d van de aangifte. Wil je meer weten over de correcties voor privégebruik? Neem dan contact met ons op.

Herziening btw-aftrek algemene kosten
Een ondernemer die door hem aangekochte goederen en/of diensten gebruikt voor zowel btw-vrijgestelde als btw-belaste activiteiten, kan slechts een deel van de btw aftrekken op basis van de gegevens op het moment van aanschaf/in gebruik name. Aan het eind van het boekjaar moet de aftrek van btw worden vastgesteld (herzien) aan de hand van de daadwerkelijke gegevens die gelden voor het gehele boekjaar. Te weinig in aftrek gebrachte btw kan in de laatste btw-aangifte van het jaar worden teruggevraagd. Te veel afgetrokken btw moet worden terugbetaald.

Herziening btw-aftrek investeringsgoederen
De aftrek van btw op aangeschafte goederen en diensten is in beginsel definitief na de herziening aan het eind van het jaar van ingebruikneming. Voor investeringsgoederen gaat echter na afloop van het boekjaar van ingebruikneming een herzieningstermijn lopen van negen jaren m.b.t. onroerende goederen en vier jaren m.b.t. roerende investeringsgoederen (goederen waarop wordt afgeschreven). Bij herziening wordt getoetst of de mate van aftrek aan het einde van het jaar van ingebruikneming overeenstemt met het gebruik in de vier respectievelijk negen jaren daarna. Een eventuele correctie (teruggaaf of betaling) moet in de laatste aangifte worden verwerkt.

Btw-tips voor 2020

Meld verbreking of wijziging van een fiscale eenheid btw
Ondernemers die zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de btw zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de fiscale eenheid. Als een onderdeel van de fiscale eenheid niet langer voldoet aan de voorwaarden van een fiscale eenheid, stel dan de inspecteur hiervan op de hoogte en verbreek of wijzig de fiscale eenheid omzetbelasting. Hierdoor eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uittredende ondernemer(s).

Btw belaste verhuur onroerend goed
Verhuur van onroerend goed is in beginsel vrijgesteld van btw. Een verhuurder en huurder kunnen kiezen (“opteren”) voor een btw-belaste verhuur, mits de huurder het gehuurde voor minimaal 90% gebruikt voor belaste activiteiten (voor werkgeversorganisaties, makelaars, reisbureaus, arbodiensten, postvervoersbedrijven en openbare radio- en televisieorganisaties 70%). Als gevolg van de nieuwe kleine ondernemersregeling die ingaat per 1 januari 2020 en die is gebaseerd op een btw-vrijstelling, kan het voorkomen dat de huurder niet meer voldoet aan voorwaarden voor een btw-belaste verhuur. Check dus goed of je huurder m.i.v. 1 januari 2020 nog wel voldoet aan de voorwaarden voor een btw-belaste verhuur!

Maak gebruik van de KOR
Voor 2019 is de kleineondernemingsregeling (KOR) nog van kracht. Ondernemers (eenmanszaken en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap en VOF) die in een jaar minder dan €1.883 btw betalen, kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering. Als dit €1.345 of minder bedraagt, hoeft er helemaal geen btw worden afgedragen. Dit kan een leuk voordeel opleveren!

Pas de btw-aangiftetermijn aan
Het indienen van een btw-aangifte per kwartaal in plaats van per maand levert een financieringsvoordeel op als de btw-ondernemer per kwartaal per saldo btw moet betalen. Als een btw-ondernemer per kwartaal per saldo recht heeft op een btw-teruggaaf van btw, verzoek dan om een maandaangifte. Hierdoor beschik je sneller over de terug te ontvangen btw.

Maak een BUA berekening
Het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) sluit (kortweg) de aftrek van btw op bepaalde goederen en diensten uit als deze gratis of beneden kostprijs ter beschikking worden gesteld door een ondernemer. Onder het BUA valt onder meer het verstrekken van privévervoer, van spijzen en dranken, het verlenen van huisvesting, het gelegenheid geven tot sport en ontspanning aan personeelsleden en het verstrekken van relatiegeschenken en andere giften aan diegenen die geen (volledig) recht hebben op aftrek van voorbelasting. Ook loon in natura (voor zover niet vallend onder de hiervoor genoemde categorieën) en goederen en diensten die worden gebruikt voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel, zoals het kerstpakket, een personeelsfeest of andere bedrijfsuitjes en computers/iPad’s of mobiele telefoons (die (mede) voor privégebruik worden aangewend), vallen onder het BUA. Wel geldt er een drempelbedrag van €227 per begunstigde. Zijn de totale aanschaffings- of voortbrengingskosten (de kostprijs) van de verstrekkingen minder dan €227 (exclusief btw) per jaar per begunstigde? Dan hoeft geen btw-correctie te worden gemaakt. Bij btw-controles wordt het BUA vrijwel altijd meegenomen. Is er geen BUA berekening gemaakt? Dan kan er een vergrijpboete van 50% worden opgelegd. Zorg ervoor dat er een BUA berekening wordt vastgelegd in de administratie!

Maak gebruik van het verlaagde tarief voor elektronische uitgaven
Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor elektronische uitgaven van boeken, educatieve informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere ten minste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven verlaagd van 21% naar 9%. Daarnaast wordt ook de toegang tot nieuwswebsites, zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften onder het lage tarief gebracht. Voorwaarde is wel dat de inhoud niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek.

Nieuw BTW-nummer voor ZZP-ers
Ondernemers met een eenmanszaak hebben in 2019 een nieuw btw-nummer (het btw-id nummer) van de Belastingdienst ontvangen. Dit btw-id nummer moet vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt op facturen, op de website, bij internationale handel, etc. Zorg dat je hier klaar voor bent, zodat vanaf 1 januari 2020 het btw-id kan worden gebruikt!

0%-tarief intracommunautaire leveringen
Verkoop je goederen aan ondernemers in een andere lidstaat en regel jij het vervoer? Zorg er dan voor dat je vanaf 1 januari 2020 over twee onafhankelijk van elkaar opgestelde bewijsstukken beschikt om aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk naar een andere lidstaat zijn verzonden of vervoerd. Indien je afnemer het vervoer regelt, dan moet de leverancier daarnaast een schriftelijke ontvangstverklaring van de afnemer in zijn bezit hebben.

Heb je vragen over de btw of loop je ergens tegenaan? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800 óf door middel van onderstaand contactformulier. Wij helpen je graag verder.

Hessel Rintjema & Jan Slagter

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256