De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers

Geüpdatet op 17-7-2020 12:08:30
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers

De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers kan lonen - Hoe werkt de 30%-regeling?

Heb jij een werknemer uit het buitenland in dienst? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de 30%-regeling. Door deze regel mag je 30% van het loon van buitenlandse werknemers (maar ook voor Nederlandse werknemers die worden uitgezonden naar het buitenland) onbelast vergoeden aan de werknemer.

De 30%-regeling is ingevoerd omdat een werknemer die in het buitenland gaat werken zogenoemde extraterritoriale kosten moet maken. Dit zijn de extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst. Hierbij kun je denken aan reiskosten, dubbele huisvestingskosten en kosten voor het een taalcursus, verblijfsvergunning of officiële documenten. Voor dergelijke werknemers kun je kiezen of de 30%-regeling wordt toegepast of dat de werkelijke kosten (onbelast) worden vergoed. Indien de werkelijke extraterritoriale kosten hoger zijn dan 30% van het loon, dan is het onbelast vergoeden van de werkelijke kosten vanzelfsprekend voordeliger dan het toepassen van de 30%-regeling.

Wanneer je kiest voor het onbelast vergoeden van de werkelijke kosten, moet je de bewijzen van de gemaakte kosten goed administreren. Bij de afweging om voor de werkelijke kosten of voor de 30%-regeling te kiezen, spelen administratieve lasten dus ook een rol.

Voor het toepassen van de 30%-regeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De werknemer is vanuit het buitenland aangeworven of naar Nederland uitgezonden.

2. De werkgever dient in Nederland te zijn geregistreerd als inhoudingsplichtige voor de loonheffing.

3. De werknemer was in de twee jaar voor de tewerkstelling in Nederland, woonachtig op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens. Van die twee jaar mag hij minder dan acht maanden dichter bij de grens hebben gewoond.

4. De werknemer bezit een specifieke deskundigheid die aangetoond wordt door het voldoen aan de salariseis. Het belastbaar loon dient op jaarbasis meer dan € 37.000 (2017) te bedragen.

Ad 1. De werknemer moet zijn aangeworven vanuit het buitenland. Een werknemer die vanwege persoonlijke omstandigheden in Nederland komt wonen en daarna een arbeidsovereenkomst aangaat, zal niet in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

Ad 2. Een buitenlandse werkgever kan zich vrijwillig registreren als inhoudingsplichtige voor de Nederlandse loonheffingen om aan deze voorwaarde te voldoen. Aan deze voorwaarde is ook voldaan als een Nederlandse groepsmaatschappij van de buitenlandse werkgever in plaats van de buitenlandse werkgever is aangewezen als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen in Nederland.

Een belastingplichtige wiens arbeidsverhouding op de voet van artikel 2g, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 als een dienstbetrekking wordt beschouwd (‘opting-in’), kan eveneens gebruik maken van de 30%-regeling.

Ad 3. De 150-kilometereis is volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie niet strijdig met het recht van vrije vestiging.

Ad 4. De salariseis dient continu getoetst te worden. Bij kennismigranten, waaronder net afgestudeerden of mensen met een doctorstitel, gelden soepelere voorwaarden om de 30%-regeling te mogen toepassen.


Voordat de 30%-regeling mag worden toegepast, heb je een beschikking nodig van de Belastingdienst. Bij de afstemming van de 30%-regeling en het verkrijgen van de benodigde beschikking kunnen wij je uiteraard helpen. Neem voor vragen gerust eens (vrijblijvend) contact op!

Alle Brouwer


 

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256